28 شهریور 1398

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ug,l hrjwhnd
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم اقتصادی (1374 - 1381)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1397) رهیافت اقتصادی در شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 7(26); 1-27
2
3
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 13(2); 101-126
4
omid ranjbar, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, Chien-Chiang lee (2018) A New Unit Root Test against Asymmetric ESTAR Nonlinearity with Smooth Breaks Iranian Economic Review: 22(1); 51-62
5
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری مدلسازی اقتصاد سنجی: 8; 1-26
6
زهرا میلا علمی، طاهره نیک بین، مانی مؤتمنی (1396) بازدهی آموزش در ایران: کاربردی از کوهورت سنی و روش داده‏ های شبه ‏پانلی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 22; 145-170
7
omid ranjbar, Tsangyao chang, Chien-Chiang lee, Zahra Mila Elmi (2017) Catching-up process in the transition countries Economic Change and Restructuring: 50; 2-31
8
mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, abera gelan, omid ranjbar (2017) Non-linear quantile unit root test and PPP: more evidence from Africa APPLIED ECONOMICS LETTERS: 24; 1-7
9
mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, omid ranjbar (2017) Re-testing Prebisch–Singer hypothesis: new evidence using Fourier quantile unit root test APPLIED ECONOMICS: 49; 1-14
10
سعید راسخی، زهرا میلا علمی، میلاد شهرازی (1396) آزمون حباب‏های چندگانه در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‏‎‏های ریشه واحد RTADF تحقیقات مدل سازی اقتصادی: 7; 7-29
11
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1396) شبکه های اجتماعی و نقش آن در اقتصاد برنامه ریزی و بودجه: سال 22 شماره 1; 103-141
12
َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2017) The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model International Journal of Business and Development Studies: 9(2); 29-54
13
سعید راسخی، میلاد شهرازی، زهرا میلا علمی (1395) تعیین دوره‎های حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران اقتصاد مقداری: 13; 25-55
14
عباس امینی، زهرا میلا علمی (1395) مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی اقتصاد تطبیقی: 3; 1-44
15
زهرا میلا علمی، محبوبه قربانی (1395) اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطالعات توسعه اجتماعی ایران: 8(4); 71-82
16
Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2016) Forecasting Tehran stock exchange volatility; Markov switching GARCH approach Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Editorial Board: 445; 264–282
17
omid ranjbar, تسانگ یائو چانگ, Chien-Chiang lee, Zahra Mila Elmi (2016) Reopening the Convergence Debate when Sharp Breaks and Smooth Shifts Wed, 1870-2010 Iranian Economic Review: 20; 356-377
18
Saeed Rasekhi, Zahra Mila Elmi, Milad Shahrazi (2016) Price Bubbles Spillover among Asset Markets: Evidence from Iran Iranian Economic Review: 20; 501-523
19
omid ranjbar, Zahra Mila Elmi (2015) Analyzing the effect of financial development and trade openness on income convergence economic bulletin: 35; 2595-2600
20
یونس نادمی، اسماعیل ابونوری، زهرا میلا علمی (1393) ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار: 28; 27-40
21
خیزران روستایی شلمانی، زهرا میلا علمی، زینب غلامی (1393) توسعه مالی و اشتغال زنان در ایران فصلنامه مهارت آموزی: 3(10); 53-76
22
آتنا نیک پی طبری، زهرا میلا علمی (1393) اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی: 2(2); 95-120
23
زهرا میلا علمی، اسماعیل ابونوری، سعید راسخی، محمد مهدی شهرازی (1393) اثر شکستهای ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه: 26; 57-73
24
زهرا میلا علمی، خیزران روستایی شلمانی (1393) اثر آموزش بر مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال‏ آفریقا پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 4(14); 11-28
25
علی صیاد زاده، زهرا میلا علمی (1392) تبیین رابطه فساد و سرمایه اجتماعی در الگوهای رشد رفاه اجتماعی: 13(50); 7-35
26
Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2014) Modeling Tehran Stock Exchange Volatility; GARCH Approach Journal of Applied Science and Agriculture: 9; 566-571
27
28
امید رنجبر، زهرا میلا علمی (1392) پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 19(9); 147-162
29
omid ranjbar, Zahra Mila Elmi (2013) Which Countries are Catching up? New Evidences Using Flexible Fourier Stationary Test Iranian Economic Review: 35; 53-80
30
زهرا میلا علمی، فایزه آریانی (1392) اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران پژوهشنامه بازرگانی: 69; 133-158
31
سعید راسخی، زهرا میلا علمی، سامان قادری (1392) اندازه گیری هزینه ی تعدیل؛ مطالعه ای موردی برای بازار کار صنعتی ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 16; 53-78
32
Zahra Mila Elmi, omid ranjbar (2013) Nonlinear adjustment to the mean reversion of consumption–income ratio ECONOMIC MODELLING: 35; 477-480
33
Arash Hadizadeh, َAhmad Jafari Samimi, Zahra Mila Elmi (2013) An Estimation of Seasonal GDP Gap in Iran: Application of Adaptive Least Squares Method Iranian Economic Review: 17; 157-177
34
35
زهرا میلا علمی، محمد علی احسانی، داود جاوید نیا (1392) تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استانهای ایران در دوره ی 1385 -1383 پژوهشنامه اقتصاد کلان: 15; 13-34
36
Zahra Mila Elmi, Samaneh Ebrahimpour (2013) The Effect of Socio-Economic Factors on Poverty in Iranian Urban Households in 2010: A Gender Perspective Journal of Poverty Alleviation and International Development,: 4(1); 25-38
37
Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2013) Has Tehran Stock Market Calmed Down After Global Financial Crisis? Markov Switching GARCH Approach Iranian journal of Economics Studies: 2; 23-48
38
زهرا میلا علمی، فهیمه علی تبار (1391) اثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج از فقر در مناطق شهری ایران در دو سال‏ 1384 و 1388 رفاه اجتماعی: 12(46); 93-159
39
زهرا میلا علمی، امید رنجبر (1391) اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران مجله تحقیقات اقتصادی: 47(4); 97-115
40
Zahra Mila Elmi, Somaye Sadeghi (2012) Health Care Expenditures and Economic Growth in Developing Countries: Panel Co-Integration and Causality Middle East Journal of Scientific Research: 12; 88-91
41
احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، آرش هادی زاده (1391) کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 2; 1-26
42
Zahra Mila Elmi, omid ranjbar (2012) Which OIC countries are catching up? Time Series Evidences with Multiple Structural Breaks Iranian journal of Economics Studies: 1(1); 13-28
43
44
Zahra Mila Elmi, Mahboobeh Jahadi (2011) Oil Price Shocks and Economic Growth: Evidence from OPEC and OECD Australian Journal of Basic and Applied Sciences (نامعتبر از اسفند 91): 5; 627-635
45
محبوبه جهادی، زهرا میلا علمی (1390) تکانه های قیمت نفت و رشد اقتصادی «شواهدی از کشورهای عضو اوپک» پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 2; 11-40
46
Zahra Mila Elmi, faezeh ariani (2011) Financial Development And The Distribution Of Income In MENA Iranian Economic Review: 15(28); 1-11
47
امید رنجبر، زهرا میلا علمی (1389) شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون ‏های ریشه واحد با شکست ‏های ساختاری درون زا پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 7; 91-110
48
49
Zahra Mila Elmi, faezeh ariani (2010) Governance and Financial Development in MENA region Australian Journal of Basic and Applied Sciences (نامعتبر از اسفند 91): 4; 6021-6024
50
omid ranjbar, Zahra Mila Elmi (2010) accelerating and growth effect of trade openness across OIC countries Journal of Economic Cooperation and Development: 31; 49-64
مقاله ارائه‌شده
1
زهرا میلا علمی، سمانه ابراهیم پور، محبوبه جهادی (1397) پیامدهای اقتصادی حضور زنان در آموزش عالی؛ یک مطالعه ی مروری اولین همایش زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی، ایران، تهران
2
زهرا میلا علمی، لیلی محمدی (1397) اثر اشتغال زنان و ارتباط ناخطی درآمد خانوار بر طلاق در ایران با استفاده از مدل لاجیت داده‏های شبه تابلویی اولین همایش زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی، ایران، تهران
3
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1397) شکل گیری شبکه مهاجرین و سطح بهینه سرمایه گذاری برای برقراری ارتباط دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
4
َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2018) Fiscal Policy and Business Cycle in Iran: a DSGE Approach The 8th National Student Conference on Iran Economy, Iran, Babolsar
5
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1397) عوامل موثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی مطالعه موردی شهر ساری دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
6
زهرا میلا علمی، مهدی معظمی گودرزی، یونس نادمی (1397) اثر آزادسازی تجاری و ریسک سیاسی بر رشد درآمد سرانه کشورهای منتخب در حال توسعه با تاکید بر ایران همایش تولید ملی و اشتغال پایدار: جالش ها و راهکارها، ایران، بروجرد
7
زهرا میلا علمی، بهمن پاپی، یونس نادمی (1397) اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی با تاکید بر شاخص کاربران اینترنت همایش تولید ملی و اشتغال پایدار: جالش ها و راهکارها، ایران، بروجرد
8
زهرا میلا علمی، محبوبه جهادی، سمانه ابراهیم پور (1397) تحولات بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران با تأکید بر زنان سیاست گذاری در آموزش عالی ایران، ایران، تهران
9
زهرا میلا علمی، طاهره نیک بین، سیده مونا سید مهدوی چابک (1396) نگاهی به مشارکت زنان در استان مازندران مقایسه با کل کشور نخستین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
10
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1396) نظریه های اقتصادی مهاجرت نخستین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
11
طاهره نیک بین، زهرا میلا علمی (1395) اثر آموزش بر درآمد ساکنین حاشیه ی دریای خزر با استفاده از کوهورت های مصنوعی دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، ایران، رشت
12
13
سیده سپیده آبان گاه، زهرا میلا علمی، شهریار زروکی (1395) ا همکاری مشترک دانشگاه زرقان- دانشگاه فاطمیه -شرکت دانش پژوهان همایش آفرین- دانشگاه علامه خویی سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، ایران، شیراز
14
زهرا میلا علمی، طاهره نیک بین (1394) اثر آموزش بر درآمد شاغلان در منطقه شهری ایران: کاربردی از مدل مینسر ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مهر94، ایران، بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
زهرا میلا علمی، سمانه ابراهیم پور، محبوبه جهادی، آتنا نیک پی طبری، طاهره نیک بین، لیلی محمدی، بهار نیازی (1396) دستاوردها و چالش ‏های اقتصادی حضور زنان در آموزش عالی: تحلیلی بر یافته‏ های پژوهشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت تحقیقات علوم و فناوری
پایان‌نامه
1
آرمان یوسفی بارفروشی، زهرا میلا علمی، امیر منصور طهرانچیان (1397) اثر تکانه های نرخ ارز بر اشتغال در کشورهای صادرکننده نفت اوپک
2
حمید رضا رضویان، یوسف محنت فر، زهرا میلا علمی (1396) تاثیر یارانه های حامل های لنرژی بر کسری بودجه دولت
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
زهرا میلا علمی (1397) چهل سالگی زنان در استان مازندران در مقایسه با کل کشور دانشگاه مازندران
2
زهرا میلا علمی (1397) چالش های اقتصادی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران
3
زهرا میلا علمی (1397) آموزش بالاتر برای زنان و جالش طلاق دانشگاه مازندران