1403/03/31

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فساد مالی، تخصیص استعدادها، سری زمانی ساختاری، توسعه ی مالی، شاخص دستمزد
سال 1396
مجله مدلسازی اقتصاد سنجی
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی زاهد غروی ، سعید کریمی پتانلار ، زهرا میلا علمی ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی

چکیده

این مقاله اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران سال های 1363 تا 1393 را بررسی کرده است و برای کشف اثر عوامل غیرقابل مشاهده و لحاظ تغییرات ساختاری اقتصادی و اجتماعی و سیاسی از رویکرد مدل سری زمانی ساختاری استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد: افزایش فساد مالی، افزایش توسعه ی مالی، افزایش نرخ رشد سهم نسبی مخارج مصرفی دولت در تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم نسبی ارزش افزوده ی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی، تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران سال های 1363 تا 1393 را منحرف و نابهینه کرده است.