1403/03/31

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آموزش بر درآمد شاغلان در منطقه شهری ایران: کاربردی از مدل مینسر
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آموزش، تجربه، منطقه شهری ایران، درآمد شاغلان، تابع دریافتی مینسر
سال 1394
پژوهشگران زهرا میلا علمی ، طاهره نیک بین

چکیده

در حال حاضر برای افراد جامعه به ویژه برای جوانان در سن کار، این سوال مطرح است که آیا آموزش می تواند به کسب درآمد بیشتر در طول دوره ی کاری آن ها کمک نماید یا خیر. این تفکر وجود دارد که آموزش، سرمایه گذاری در انسان است. سرمایه ی انسانیِ حاصل از آموزش، سبب می شود که ظرفیت تولیدی افراد، ارتقاء و بهبود یابد. سرمایه گذاری آموزشی در انسان، دارای نرخ بازدهی بلند مدت و بالاست از این رو طی نیم قرن اخیر بازدهی آموزش موضوع بسیاری از مطالعات قرار گرفته است. این پژوهش با هدف مطالعه اثر آموزش بر درآمد، از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول در یک فرآیند توصیف داده ای وضعیت شاغلان در منطقه ی شهری ایران، به تفکیک گروه آموزشی و سنی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین با رسم نمودار منحنی های "سن- درآمد"، ارتباط U وارونه در مقاطع مختلف تحصیلی نشان داده می شود. در ادامه جهت بررسی ارتباط آموزش با درآمد از برآورد تابع دریافتی مینسر استفاده شده است. داده های مورد بررسی از طرح هزینه- درآمد خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1390 استخراج شده است. نتایج تحقیق گویای این است که آموزش و تجربه تاثیر مثبتی بر درآمد شاغلان دارند.