1403/04/01

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

مشخصات پژوهش

عنوان
علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فساد مالی، رشد اقتصادی، مخارج دولت، ثبات سیاسی، مدل آثار چندگانه ـ علل چندگانه
سال 1396
مجله مطالعات و سیاستهای اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی زاهد غروی ، سعید کریمی پتانلار ، زهرا میلا علمی ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی

چکیده

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سالهای 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربـ ی، متغیرهـا ی 5 ـ علل عدیده رشد اندازه دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجۀ بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علـل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پسانداز ناخالص داخلی به تولیـ د ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج بهدستآمده از الگوی پژوهش، نشان میدهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.