1403/03/31

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آزادسازی تجاری و ریسک سیاسی بر رشد درآمد سرانه کشورهای منتخب در حال توسعه با تاکید بر ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آزادسازی تجاری، رشد درآمد سرانه، ریسک سیاسی، داده های تابلویی، کشورهای در حال توسعه
سال 1397
پژوهشگران زهرا میلا علمی ، مهدی معظمی گودرزی ، یونس نادمی

چکیده

آزادسازی تجاری و جهانی شدن اقتصادی در دهه های اخیر از مهمترین مسائل اقتصادی کشور ها بوده است و همواره سیاست گذاران و اقتصاد دانان بر آن تاکید داشته اند. تجربه کشورهای مختلف جهان در مورد آزادسازی تجاری و گسترش آن بیانگر این امر است که این سیاست می تواند اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی دارند، بگذارد. پژوهش حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری و ریسک سیاسی بر رشد درآمد سرانه در 29 کشور منتخب در حال توسعه پرداخته است. به این منظور از شاخص جهانی شدن اقتصادی که توسط موسسه اقتصادی KOF و شاخص ریسک سیاسی که توسط پایگاه راهنمای بین المللی ریسک کشورها (ICRG) ارائه شده است و داده های آماری سال 2013-2002 و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در این کشورها، آزادسازی تجاری بر رشد درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که ریسک سیاسی دارای رابطه معکوس با رشد اقتصادی می باشد.