1403/03/25

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

مشخصات پژوهش

عنوان
شبکه های اجتماعی و نقش آن در اقتصاد
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شبکه های اقتصادی-اجتماعی، نهاد غیررسمی، ساختار شبکه، اثر شبکه،شکل گیری شبکه
سال 1396
مجله برنامه ريزي و بودجه
شناسه DOI
پژوهشگران امیر حبیب دوست ، زهرا میلا علمی

چکیده

شبکه ارتباطاتی افراد، یک نهاد غیررسمی است که بر تصمیم های اقتصادی و همچنین عملکرد اقتصادی آ نها مؤثر است. اما الگوواره )پارادایم( نئوکلاسیکی حاکم بر علم اقتصاد، به دلیل نگاه ذر ها ی از نقش ارتباط میان آحاد اقتصادی، غفلت کرده است؛ درحالیکه شبکه های اجتماعی میتوانند نقش حیاتی در پدیده های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند)مهاجرت، یافتن شغل، شبکه جُرم و جنایت، یادگیری، سرایت بحران مالی، تأمین مالی خرد،تقسیم مخاطره و...(. در چند سال اخیر، شبک ههای اقتصاد ی اجتماعی توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد هاند. اما در داخل کشور، بنا به دلایل گوناگون، به این موضوع پرداخته شده است. بر این اساس، با توجه به جدید بودن این موضوع در جهان و ایران، مقاله پیش رو سعی دارد در کنار معرفی مفاهیم اولیه و ریاضی آن و کاربردهای گوناگون اقتصاد شبکه های اجتماعی، مروری بر مباحث ناظر بر چند پرسش اساسی در این زمینه انجام دهد. درواقع، همه مسائل و مباحث این حوزه را میتوان براساس چهار پرسش اساسی طبقه بندی کرد: تحلیل ساختار و هندسه شبکه چگونه به تحلی لهای اقتصادی کمک م یکند؟ اثرات شبکه ارتباطی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی افراد چگونه است؟ از نگاه علم اقتصاد، شکل گیری یک شبکه اجتماعی چگونه است؟ چگونه میتوان این اثرات را برآورد کرد؟