1403/03/31

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

مشخصات پژوهش

عنوان
عوامل موثر بر شکل گیریشبکه مهاجرین داخلی در ایران
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مهاجرین داخلی، اقتصاد شبکه های اجتماعی، شکل گیری شبکه.
سال 1398
پژوهشگران زهرا میلا علمی ، امیر حبیب دوست

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی می پردازد. براساس اطلاعات نگارندگان، تحقیق حاضر اولین تلاش در رابطه با اقتصاد شبکه های اجتماعی در ایران است. در این رساله، برای اولین بار جهت انجام مطالعه شبکه به جای استفاده از متغیرهای جانشین ارتباط بین دو فرد، به طور مستقیم از داده های ارتباطی بین مهاجرین استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به گراف مربوط به ارتباطات مهاجرین یک تحقیق میدانی از مهاجرین اردبیلی وارد شده به شهرهای رشت و ساری صورت گرفته است. نهایتا براساس مدل اقتصادسنجی شکل گیری شبکه و استفاده ار روش لاجیت برای داده های جفتی عوامل موثر بر روی شکل گیری شبکه بررسی شده است. متغیرهای مختلف زمان ورود، فاصله محل تولد به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیرهای جانشین همریختی مانند سن، سواد و درآمد به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که زمان ورود مهاجرین، محل تولد در مبدا و عوامل جانشین همریختی مانند سواد، سن و درآمد اثر معناداری بر روی احتمال برقراری ارتباط دارند. یافته دیگر تحقیق این است که یک رابطه U شکل بین احتمال برقراری ارتباط و زمان ورود مهاجرین وجود دارد که نشان دهنده تمایل مهاجرین به برقراری ارتباط با مهاجرین هم دوره و همچنین قدیمی تر است. در این مطالعه، شبکه حمایت شغلی مهاجرین نیز مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مختلف زمان ورود، رابطه فامیلی، فاصله محل تولد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده اند و متغیرهای جانشین همریختی مانند سن، سواد و درآمد به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد رابطه فامیلی و زمان ورود قدرت توضیح دهندگی بالایی در شبکه حمایت شغلی دارند. علاوه بر بعد تجربی، ادبیات نظری اقتصاد شبکه های اجتماعی نیز در این رساله توسعه داده شده است. براساس مدل های قبلی نشان داده شده که در یک شبکه ستاره، سطح بهینه تلاش یا همان شدت ارتباط مهاجر i با مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش می یابد. اما درباره سطح بهینه تلاش در شرایط ناهمگنی مطالعه ای صورت نگرفته است. بر اساس نتایج این رساله، سطح بهینه تلاش در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد. یافته دیگر این است که دو شبکه ستاره که مطلوبیت ناشی از ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بالاتری داشته باشد، سطح بهینه تلاش بیش