1403/04/01

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی در منطقه ی MENA
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فرار مغزها، رشد تولید ناخالص داخلی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، داده های تابلویی
سال 1399
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI
پژوهشگران عاطفه صالحی فریدونی ، زهرا میلا علمی ، یوسف عیسی زاده روشن

چکیده

امروزه فرار مغزها به عنوان یک پدیده قابل توجه در کشورهای درحال توسعه به شمار می آید. فرار مغزها برای کشورهایی که کمتر توسعه یافته اند و با معضلاتی چون نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. معمولاً نخبگان و متخصصان از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته تر مهاجرت می کنند تا از امکانات کشورهای مقصد استفاده کنند. با توجه به اهمیت سرمایه انسانی در نظریه های رشد درون زا، فرار مغزها می تواند اثرات زیانباری را برای کشورهای مبدأ بر جای بگذارد. از این رو، در این پژوهش اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2016-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده آن است که بین فرار مغزها و رشد اقتصادی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در فرار مغزها از کشورهای منا به کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با فرض ثبات سایر شرایط به طور متوسط 08/1 درصد رشد اقتصادی را در کشورهای منا کاهش داده است.