06 فروردین 1402
رحمت عباس نژاد سرستي

رحمت عباس نژاد سرستی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 01135302739
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

علایق پژوهشی

 • تحلیل پیچیدگی های اقتصادی-اجتماعی جوامع پیش از تاریخ و آغاز تاریخی
 • فلزکاری کهن
 • تحلیل فناوری های کهن
 • بررسی و تحلیل تحول نقوش و نمادهای کهن
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
رحمت عباس نژاد سرستی، ساسان علیرضایی (1400) مدیریت منابع آب و چرای مفید در استقرارگزینی قشلاقی طایفه ده میشی منطقه چکاب بافت کرمان مجله انسان شناسی (نامه انسان شناسی): 32; 213-230
2
Narjes Heydari, Rahmat Abbasnejad Seresti, mojtaba safari (2021) Analysis Settlement Patterns of Prehistoric Sites of Mazandaran مطالعات باستان شناسی: 12 (4); 59-75
3
رحمت عباس نژاد سرستی، مرضیه علی محمدی، محمد قمری فتیده (1399) تحلیل سازمان تولید و استانداردسازی در یک جامعۀ باستانی: رهیافتی به نقشهای سفالهای تل باکون الف جامعه شناسی تاریخی: 12: 2; 365-388
4
Somayyeh Asadi Tashvigh, Rahmat Abbasnejad Seresti (2020) From the Transitional Chalcolithic to the Early Bronze Age 1 in the Central Plateau of Iran: Site Abandonment, Formation, Development, Movement, and Decomposition the international journal of humanities: 27 (4); 54-71
5
سیدکمال اسدی اجایی، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، حمیدرضا ولی پور (1398) تحلیل پیچیدگیهای اجتماعی-اقتصادی جوامع فلات مرکزی ایران در هزاره پنجم قبل از میلاد بر پایه فناوری سفال پژوهش های باستان شناسی ایران: دوره 9، شماره 20 بهار 98; 21-36
6
Mehdi Rezaei, Rahmat Abbasnejad Seresti (2018) Analysis of Transitional Process from Chalcolithic to Bronze Age in Balageriveh, Lorestan, Iran the international journal of humanities: 25 (1); 1-18
7
نرجس حیدری، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی (1397) برهمکنشهای فرهنگی عصر مفرغ مازندران بر پایه دادههای سفالی پژوهش های زبانی: دوره 10، شماره 1; 57-74
8
شقایق هورشید، رحمت عباس نژاد سرستی (1397) پهنه پارینه سنگی دالپری دهلران، ایلام مطالعات باستان شناسی پارسه: شماره 3، سال دوم; 7-18
9
شقایق هورشید، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، حمیدرضا ولی پور (1397) تحلیل گاهنگاری و روند تحول دوران روستانشینی در دشت پتک موسیان، دهلران پژوهش های باستان شناسی ایران: شماره 16، دوره هشتم; 43-62
10
رحمت عباس نژاد سرستی (1396) نقدی بر کتاب باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین (میان رودان) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 17 (4); 151-172
11
Mohammad Bahrami, Rahmat Abbasnejad Seresti (2017) The Role of Environmental Factors in Settling Neolithic Sites in Luristan, Iran International Journal of the Humanities: 24 (1); 1-17
12
زهیر واثق عباسی، رحمت عباس نژاد سرستی، حمیدرضا قربانی، محمد صادق روستایی (1395) برآورد جمعیت در سیستان بر پایۀ مطالعات باستانقومشناسی پژوهش های زبانی: 8/2; 229-243
13
Rahmat Abbasnejad Seresti (2017) Ancient Metallurgy and Socio-economic Complexities in the 4th Millennium BCE on the Iranian Plateau iranian journal of archaeological studies: Vol. 7, Issue 1, Winter 2017; 1-15
14
D. Davoudi, Rahmat Abbasnejad Seresti (2016) The Paleolithic Survey of Holeylan, Central Zagros, Iran the international journal of humanities: Vol. 23 (3); 15-38
15
D. Davoudi, Rahmat Abbasnejad Seresti, ْTayebeh Hatami Nesari, ٌRouhollah Nourolahi, Aref Biglari (2015) Discovery of Middle Palaeolithic Artefacts from the Caves of Holeyman, Western Iran Iranica Antiqua: 50; 1-14
16
D. Davoudi, B. Bazgir, Rahmat Abbasnejad Seresti, D. Barsky, A. Ollé, Marcel Otte (2015) THE LOWER PALEOLITHIC OF IRAN: PROBING NEW FINDS FROM MAR GWERGALAN CAVE (HOLEYLAN, CENTRAL ZAGROS) Archaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia: 43/1; 3-15
مقاله ارائه‌شده
1
رحمت عباس نژاد سرستی (1400) نظریه های نوسنگی شدن و موضوع آغاز تولید غذا در ایرا ن با نگاه ویژه به دشت های شرقی مازندران پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ بیرجند
2
رحمت عباس نژاد سرستی (1400) معرفی محوطه نوسنگی توق تپه در دشت نکا مازندران دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
3
رحمت عباس نژاد سرستی، نرجس حیدری (1398) باستان شناسی الگوی استقرار: مبانی نظری و روشها چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ بیرجند
4
رحمت عباس نژاد سرستی (1398) سازمان تولید و مبادله فلز در عصر مفرغ در جنوب شرقی ایران چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ بیرجند
5
رحمت عباس نژاد سرستی، علی اکبر عشقی (1396) تحلیل وضعیت پژوهش های باستان شناختی در تپه حصار دامغان سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ تهران
6
سمیه اسدی تشویق، رحمت عباس نژاد سرستی (1396) تأملی بر پیش از تاریخ جنوب غرب ایران؛ فراپارینه سنگی تا نوسنگی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ تهران
7
سیدکمال اسدی اجایی، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، حمیدرضا ولی پور (1396) فناوری و نوآوری در دوران پیش از تاریخ سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ تهران
8
Somayyeh Asadi Tashvigh, Rahmat Abbasnejad Seresti (2016) Neolithic, Gender Identity and Reproduction: An Analysis of Evidence from Ali Kosh Tepe, Deh Luran, Iran 10th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, AUSTRIA, VIENNA
9
رحمت عباس نژاد سرستی، فاطمه قنبری (1394) معماری دلمنهای گورستانهای باستانی غرب گیلان همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، ایران¡ تهران
10
رحمت عباس نژاد سرستی، رقیه مجتبایی ثبوتی (1394) باستان شناسی پیش از تاریخ گیلان: ظرفیت ها، محدودیت ها و راهکارها دومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ بیرجند
11
رحمت عباس نژاد سرستی، سمیه اسدی تشویق (1394) باستانشناسی پیش از تاریخ مرکز فلات ایران: وضعیت موجود و مطلوب دومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ بیرجند
12
سمیه اسدی تشویق، رحمت عباس نژاد سرستی (1394) و باکون جدید III سیلک ،A گرافیک در پیش از تاریخ ایران: مطالعه موردی سفالهای شوش همایش بین المللی باستان شناسان جوان، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
رحمت عباس نژاد سرستی، معینه السادات حجازی (1393) بررسی تطبیقی نقوش نمادین دوران پیش از تاریخ، تاریخی و هنرهای بومی مازندران دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
سارا قاسمی وانق علیا، محمد قمری فتیده، رحمت عباس نژاد سرستی (1398) بررسی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان در عصر نوسنگی با استناد به داده های باستان شناسی
2
رقیه مجتبایی ثبوتی، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، مهران مقصودی (1397) بررسی و تحلیل الگوی استقراری و پراکنش محوطه های باستان شناختی گیلان از دوره پارینه سنگی تا پایان عصر آهن III
3
4
سیده سمانه موسوی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1397) تحلیل روند کلکولیتیک گرایی در محوطه های باستانی فلات مرکزی ایران
5
علیرضا ناطقی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1397) باستان شناسی مفرغ در ایران: مسئله قلع و آرسینیک در هزاره سوم ق.م
6
7
شقایق هورشید، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، حمیدرضا ولی پور (1396) ارزیابی گاهنگاری و الگوی استقرار دشت پتک موسیان از دوره نوسنگی تا پایان عیلام نو
8
سراله قاسمی گرجی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده، حسن فاضلی نشلی (1396) آغاز عصرآهن در دشت های شرقی مازندران (مطالعه موردی: گوهرتپه رستمکلا)
9
جواد رجبی چشانی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1396) بررسی و تحلیل محوطه های پیش از تاریخ دشت کجور، نوشهر
10
مهرداد پارسایی برازجانی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده، حسین عزیزی خرانقی (1396) تحلیل پیچیدگیهای اقتصادی-اجتماعی دوره باکون
11
محمد بهرامی، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، حجت دارابی (1395) تحلیل الگوهای استقراری دوره نوسنگی لرستان با تکیه بر محوطه های نویافته
12
داود داودی، رحمت عباس نژاد سرستی، مارسل ات (1395) تحلیل الگوهای استقراری دوره پارینه سنگی دره هلیلان در زاگرس مرکزی
13
رقیه مجتبایی ثبوتی، رحمت عباس نژاد سرستی، حسن فاضلی نشلی، مهران مقصودی (1395) بررسی الگوهای استقراری محوطه های پیش از تاریخ استان مازندران از دوره پارینه سنگی تا عصر آهن
14
عباس قوانلو، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1394) پژوهشی در شمایل نگاری و پیکرکهای محوطه های باستانی شمال شرقی فلات ایران در عصر مفرغ
کتاب
1
سید جواد حسین زاده ساداتی، رحمت عباس نژاد سرستی (1397) جامعه در پیش از تاریخ: خاستگاههای فرهنگ بشری شابک:978-600-6545-69-1
2
حسین صبری، رحمت عباس نژاد سرستی (1396) مردم زمین: مقدمه ای بر پیش از تاریخ جهان شابک:978-600-6545-94-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
رحمت عباس نژاد سرستی (1398) راهبردهای علمی اجرای باستان شناسی در یکصد سال گذشته دانشگاه بیرجند

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: فاطمه یاوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: فلزکاری حوزه هلیل رود در عصر مفرغ (مطالعه موردی: سنجاق ها و میله های فلزی)
 • نام و نام خانوادگی: بابک سیلاخوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: بررسی و تحلیل یافته های باستان شناسی محوطه پری جا، قائم شهر
 • نام و نام خانوادگی: علیرضا پروانه اول
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: بررسی عوامل متروک شدن محوطه های اواخر عصر مفرغ سیستان ایران: آزمون نظریه های پیچیدگی و جامعه
 • نام و نام خانوادگی: سهیل سلامت
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: پیشرفت های فنّاوری در شمال فلات مرکزی ایران در دوره مس سنگی (مطالعه موردی: کوره های ذوب فلز)
 • نام و نام خانوادگی: زهرا اصغری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: تحلیل گاه نگاری های منطقه فلات مرکزی ایران از هزاره ششم تا هزاره چهارم ق.م.
 • نام و نام خانوادگی: عباس قوانلو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: پژوهشی در شمایل نگاری و پیکرک های محوطه های باستانی شمال شرقی فلات ایران در عصر مفرغ
 • نام و نام خانوادگی: نسیم کربلایی آقازاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: پژوهشی باستان شناختی بر مفهوم کودک و دوران کودکی: مورد مطالعاتی عصر آهن ایران
 • نام و نام خانوادگی: سروش راضی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: تنوع ماده خام در محوطه های پارینه سنگی شمال کویر مرکزی ایران
 • نام و نام خانوادگی: سید کمال اسدی اجایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: نقش فناوری ها در برهم کنش های فرهنگی و شکل گیری جوامع پیچیده هزاره پنجم ق.م. مرکز فلات ایران
 • نام و نام خانوادگی: جواد رجبی چشانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: بررسی و تحلیل محوطه های پیش از تاریخ دشت کجور، نوشهر
 • نام و نام خانوادگی: مهرداد پارسایی برازجانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: تحلیل پیچیدگی های اقتصادی-اجتماعی دوره باکون
 • نام و نام خانوادگی: گیلارین راعی رودبرده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: پژوهشی بر تحولات مغزی بر اساس راست دستی یا چپ دستی ابزارسازان (مطالعه موردی: تحلیل ابزارهای سنگی یافته شده از محوطه های پارینه سنگی میانه در زاگرس مرکزی ایران)
 • نام و نام خانوادگی: سراله قاسمی گرجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: آغاز عصرآهن در دشت های شرقی مازندران (مطالعه موردی: گوهرتپه رستم کلا)
 • نام و نام خانوادگی: سیده سمانه موسوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: تحلیل روند کلکولیتیک گرایی در محوطه های باستانی فلات مرکزی ایران
 • نام و نام خانوادگی: علیرضا ناطقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  پایان نامه: باستان شناسی مفرغ در ایران: مسئله قلع و آرسینیک در هزاره سوم ق.م.
 • نام و نام خانوادگی: محمد بهرامی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: تحلیل الگوهای استقراری دوره نوسنگی لرستان با تکیه بر محوطه های نویافته
 • نام و نام خانوادگی: نرجس حیدری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: بررسی الگوهای استقراری محوطه های پیش از تاریخی استان مازندران از دوره پارینه سنگی تا پایان عصر آهن
 • نام و نام خانوادگی: داود داودی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: تحلیل الگوهای استقراری دوره ی پارینه سنگی درّه ی هلیلان در زاگرس مرکزی
 • نام و نام خانوادگی: شقایق هورشید
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: ارزیابی گاهنگاری و الگوی استقرار دشت پَتَک موسیان از دوره نوسنگی تا پایان عیلام نو
 • نام و نام خانوادگی: رقیه مجتبایی ثبوتی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: بررسی و تحلیل الگوی استقراری و پراکنش محوطه های باستان شناختی گیلان از دوره پارینه سنگی تا پایان عصر آهن III
 • نام و نام خانوادگی: مهدی رضایی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باستان شناسی پیش از تاریخ
  رساله: تحلیل الگوهای استقراری و برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای بالاگریوه لرستان در دوره-های مس و سنگ و مفرغ
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه باستان شناسی (1393 - 1395)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران (1389 - 1393)
 • مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران (1385 - 1389)
 • رییس دانشکده هنر و معما ری در دانشگاه مازندران (1384 - 1385)
 • معاون اداری و مالی دانشکده هنر و معماری در دانشگاه مازندران (1383 - 1384)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری در دانشگاه مازندران (1381 - 1382)
 • معاون اداری و مالی دانشکده هنر و معماری در دانشگاه مازندران (1379 - 1381)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان (1377 - 1378)
 •  مسئول اداره چاپ و انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان (1375 - 1377)
بیشتر

گالری تصاویر

رحمت عباس نژاد سرستي