1403/03/27
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیومکانیک ورزشی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1390 - 1395)
    عنوان رساله: تحلیل مؤلفه های اصلی انرژی اندام تحتانی حین دویدن با و بدون پوشش پا با هدف تعیین گروه های عملکردی
  • کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی ، بوعلی سینا همدان ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان رساله: تاثیر تمرین تعادلی تخصصی (بالانس روی دست) بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده، هنگام مواجهه با شتاب ناگهانی در مردان غیر ورزشکار
  • کارشناسی علوم ورزشی ، دانشکده فنی شهید چمران کرمان ، ایران (1386 - 1388)
    عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Muscle Synergy during Double-Leg Attack maneuver: A Comparison between Elite and Sub-Elite Wrestlers hojat binabaji, Mansour Eslami, Sayed Esmaeil Hosseininejad, Iman Esmaili Paeen Afrakoti (2023)
اثر متقابل افت ناوی و نوع پوشش پا بر نیروهای تماسی مفاصل مچ پا و زانو طی دویدن علی اسماعیلی، سید اسماعیل حسینی نژاد، امیرعلی جعفر نژاد (1402)
Coordination variability reduced for soccer players compared to non-athletes during the stance phase of gait morteza yaserifar, ziya fallah mohammadi, Sayed Esmaeil Hosseininejad, Iman Esmaili Paeen Afrakoti, kenneth meijer, tjeerd boonstra (2023)
Does core stability training improve hopping performance and kinetic asymmetries during single-leg landing in anterior cruciate ligament reconstructed patients? Mohammad fallah mohammadi, komeil dashti rostami, Sedighe Shabanzadeh, Sayed Esmaeil Hosseininejad, Salman Ghaffari, Abbey Thomas (2022)
A machine learning-based model to evaluate multiple sclerosis predictor factors with emphasis on neurophysiological indices of physical activty vahid talebi, ziya fallah mohammadi, Sayed Esmaeil Hosseininejad, hossein fallah mohammadi (2022)
اثر جنس سطح بر نیروی برخوردی، نرخ بارگذاری و گشتاور آزاد در فاز استقرار دویدن محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1400)
مقایسه قدرت، دامنه حرکتی و تعادل در گروههای فعال و غیرفعال مبتلا به بیماری اسکلروز متعدد وحید طالبی، ضیاء فلاح محمدی، پیام سعادت، سید اسماعیل حسینی نژاد (1399)
بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات اصلاحی جامع بر تعادل و الگوی تغییرات فشار کف پا دختران نوجوان با کف پای صاف منعطف فاطمه نیکخو امیری، مهدیه آکوچکیان، الهام شیرزاد، سید اسماعیل حسینی نژاد (1399)
بررسی اثر ورزشکار بودن بر ساختار و سازماندهی کنترل عصبی راه رفتن با و بدون اعمال آشفتگی مرتضی یاسری فر، ضیاء فلاح محمدی، سید اسماعیل حسینی نژاد، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی (1399)
Comparison of the Mechanical Energy Transfer of Gait in Female Athletes with and without Non-Specific Chronic Low Back Pain Rahman Sheikhhoseini, Mohadese Kavianifard, Sayed Esmaeil Hosseininejad, Hashem Piri (2020)
تأثیر ایستگاه کاری طراحیشده برای خیاطی بر عضلات گردن و شانۀ کاربران سیاوش اعتمادی نژاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، جمشید یزدانی چراتی، فریبا قائم پناه، محمود یوسفی چمازکتی، علی امانی کلاش، مجتبی احمدی (1398)
اثر یک دوره تمرین راه رفتن همراه با تحریک ریتمیک دیداری بر هم انقباضی عضلات منتخب در سالمندان حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398)
تأثیر تمرین راه رفتن با علامت گذاری شنیداری بر هم انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمندان سالم حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398)
ارزیابی ارگونومیک وظایف حمل دستی بار صنایع موادغذایی شهرستان ملارد با استفاده از نرمافزار سه بعدی «پیشبینی نیروی استاتیک» و روش شاخص کلیدی KI سید تقی میرمحمدی، علی قلی زاده عباس آباد، سید نورالدین موسوی نسب، سید اسماعیل حسینی نژاد، حمیرا علی زاده (1398)
تأثیر کفش ناپایدار بر پارامترهای کینتیکی مرتبط با اندام تحتانی هنگام راه رفتن در دانشجویان سالم پسر سیاوش اعتمادی نژاد، ساعد احمدی گنجه، جمشید یزدانی چراتی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397)
بررسی انرژی مکانیکی دویدن پای برهنه و مینیمال سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1397)
مقایسه هماهنگی و تغییرپذیری مفاصل اندام فوقانی در پاروکشی کایاک مردان جوان نیمه حرفه ای و نخبه مهدی بقاییان، منصور اسلامی، علی عباسی، مهدی خالقی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397)
تعیین میزان نیروهای وارد بر کمر کارگران دارای وظایف حمل دستی بار در کارخانجات صنایع غذایی ملارد با استفاده از نرم افزار سه بعدی "پیش بینی نیروی استاتیک سید تقی میرمحمدی، علی قلی زاده عباس آباد، سید نورالدین موسوی نسب، سید اسماعیل حسینی نژاد، حمیرا علی زاده (1397)
آیا کفشهای مینیمال دویدن پابرهنه را تقلید مینمایند؟ بررسی انرژی مکانیکی اندام ها منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد، افشین فیاض موقر، حیدر صادقی (1396)
مقاله ارائه شده
بررسی خطر بروز آسیب در دختران فوتسالیست نوجوان حین اجرای برش های جانبی 45 و 90 درجه گلاره جلیلیان، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد، شادمهر میردار (1398)
اثر کفش مینیمال بر گشتاور آزاد نیروی عکس العمل زمین در فاز اتکای دویدن شقایق شکاری، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398)
مقایسه مولفه های اوج فشار کف پایی بین مردان دارای شانه نابرابر با افراد سالم محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398)
اثر سه نوع سطح (کف پوش پلی وینیل کلراید، ماسه، چمن مصنوعی) بر شتاب عمودی درشت نی حین فاز استقرار دویدن محمدرضا ضیایی آزاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1398)
مقایسه مولفه های اوج نیروی کف پایی بین مردان دارای کایفوز و لوردوز با افراد سالم محمدرضا ضیایی آزاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398)
اثر سه نوع سطح بر ضربه نیروی عکس العمل زمین در فاز اتکا دویدن محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1398)
تاثیر تمرین راه رفتن با اتخاذ کانون توجه بیرونی بر هم انقباضی عضلات اندام تحتانی سالمندان حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398)
تاثیر یک دوره تمرین راه رفتن با بازخورد شنیداری موزون بر الگوی الکتروکایوگرافی راه رفتن سالمندان حدیث حسینی، ضیاء فلاح محمدی، مژگان معمار مقدم، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398)
تاثیر کفش ناپایدار بر فشار کف زیرین کفش هنگام راه رفتن در دانشجویان پسر سالم سیاوش اعتمادی نژاد، ساعد احمدی گنجه، جمشید یزدانی چراتی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397)
تاثیر کفش ناپایدار بر پارامترهای کینتیکی مرتبط با اندام تحتانی هنگام راه رفتن در دانشجویان پسر سالم سیاوش اعتمادی نژاد، ساعد احمدی گنجه، جمشید یزدانی چراتی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پایان نامه
اثر نوع پوشش پا و الگوی دویدن بر ضریب جبران انرژی مکانیکی اندام تحتانی طی دویدن جواد طائی، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد (1401)
اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط صلیبی قدامی در دختران فوتسالیست نوجوان گلاره جلیلیان، شادمهر میردار، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد (1399)
تاثیر سه نوع سطح ورزشی بر زوایای مفاصل اندام تحتانی و شتاب عمودی درشت نی حین فاز استقرار دویدن محمدرضا ضیایی آزاد، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد (1399)
مقایسه بررسی سینرژی عضلانی بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران در راه رفتن با چشمان باز و بسته مرتضی یاسری فر، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی، سید اسماعیل حسینی نژاد، ضیاء فلاح محمدی (1399)
اثر جنس سطح بر نیروی برخوردی، نرخ بارگذاری و گشتاور آزاد در فاز استقرار دویدن محمد باقر محمدپناه، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398)
بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری ام اس با تاکید بر متغیرهای نوروفیزیولوژیک فعالیت بدنی وحید طالبی، پیام سعادت، سید اسماعیل حسینی نژاد، ضیاء فلاح محمدی (1398)
اثر نوع پوشش پا بر نسبت بازوی اهرمی مفاصل مچ و زانو در دو نوع دویدن پاشنه-پنجه و سینه-پنجه روح اله ورشاب ساز، سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1398)
تاثیر سطح بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی در فاز اتکا دویدن اسماعیل زمانیان، سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1398)
اثر خستگی ناشی از دویدن بر متغیرهای فشار کف پایی در افراد دارای پای پرونیت حین راه رفتن محمد ذکریاپور، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398)
تأثیر 6 هفته تمرین با تحریکات موزون حسی (شنیداری و دیداری) بر همانقباضی، سرعت و تغییرپذیری راهرفتن سالمندان سالم حدیث حسینی، سید اسماعیل حسینی نژاد، مژگان معمار مقدم، ضیاء فلاح محمدی (1398)
تأثیر الگوی فرود پا بر توان مفصلی مچ پا طی فاز استقرار دویدن معصومه رضائیان، سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1397)
اثر زانوی پرانتزی بر متغیرهای کینتیکی و مرکز فشار پای اتکا، حین اجرای شوت روی پا در فوتبال منور موسوی لاریجانی، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397)

سوابق اجرایی

  • مدیر تربیت بدنی دانشگاه مازندران (1398 - 1400)
بیشتر