1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر متقابل افت ناوی و نوع پوشش پا بر نیروهای تماسی مفاصل مچ پا و زانو طی دویدن
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پا برهنه، کفش نایکی، دویدن مینیمال، نیروی برشی، نیروی فشاری
سال 1402
مجله نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری
شناسه DOI
پژوهشگران علی اسماعیلی ، سید اسماعیل حسینی نژاد ، امیرعلی جعفر نژاد

چکیده

مقدمــه: یکــی از بهتریــن مداخــات در زمینــه کاهــش آســیب و بهبــود عملکــرد دویــدن کفــش اســت. بــا وجــود ایــن، نتایــج پژوهشهـا نشـان میدهنـد حصـول نتیجـه مطلـوب در اثـر اسـتفاده از کفـش منـوط بـه توجـه بـه سـایر عوامـل اثرگـذار ماننـد سـاختار پـا اسـت. لـذا پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسـی تأثیـر متقابـل افـت نـاوی و پوشـش پـا بـر نیروهـای تماسـی مفاصـل انـدام تحتانـی حیـن دویـدن اجـرا شـده اسـت. روشکار: مطالعــه حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی و کاربــردی اســت. 47آزمودنــی مــرد ( 12نفــر دارای افــت نــاوی زیــاد، ســن: 18 23/08±3/34نفــر افــت نــاوی کــم، ســن: 22/88±1/96و 17نفــر افــت نــاوی معمولــی، ســن: )21/4±1/5بــه شــکل در دسـترس انتخـاب و براسـاس شـاخص افـت نـاوی در سـه گـروه افـت زیـاد، کـم و معمولـی گروهبنـدی شـدند. شـرکتکنندگان بـا سـرعت سـه متـر بـر ثانیـه بـا سـه نـوع پوشـش پایبرهنـه ( ،)BFکفـش مینیمـال ( )MFو کفـش رایـج ( )CFدویدنـد و دادههـای کینتیکـی و کینماتیکـی آنهـا جمعـآوری گردیـد. نیـروی فشـاری و برشـی بـه ترتیـب از طریـق برآینـد نیروهـای عمـود و مـوازی عملکننـده بـر سـطح مفصـل محاسـبه گردیـد. بـه منظـور مقایســه آمـاری از تحلیـل واریانـس بــا اندازهگیـری مکـرر دو طرفـه (پوشـش پـا و افـت نـاوی) و تسـت تعقیبـی بونفرونـی در نرمافـزار SPSSبـا سـطح معنـاداری 0/05اسـتفاده شـد. یافتههـا: نتایـج پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه مقـدار افـت نـاوی و پوشـش پـا تأثیـر متقابلـی بـر نیـروی فشـاری زانـو دارنـد ( .)p=0/049بهطــوری کــه گــروه افــت معمولــی در شــرایط BFو CFبــه ترتیــب )p=0/029( %11/07و )p=0/002( %15/63 نیــروی فشــاری کمتــری نســبت بــه MFداشــتند. گــروه دارای افــت کــم در حالــت BFبــه ترتیــب %16/28و %12/27نیــروی فشـاری کمتـری نسـبت بـه )p=0/002( MFو )p=0/009( CFنشـان دادنـد. نیـروی فشـاری زانـو در %11/65 MFبیشـتر از BF ( )p<0/001و %8/18بیشــتر از )p<0/001( CFبــود. نیــروی فشــاری مــچ پــا در دویــدن %22/49 CFبیشــتر از BFو %15/99 بیشـتر از MFبـود. نیـروی برشـی مـچ پـا در دویـدن )p<0/001( %42/86 BFو در شـرایط )p<0/001( %38/98 MFبیشـتر از CFبـود. نتیجـه گیـری: افـت نـاوی در تعامـل بـا پوشـش پـا میتوانـد بـر نیـروی فشـاری زانـو تأثیـر گـذار باشـد. امـا افـت نـاوی بـه تنهایـی تاثیـری بـر نیروهـای تماسـی مـچ پـا و زانـو نداشـت. در مقابـل، پوشـش پـا عامـل تاثیرگـذاری بـر نیروهـای وارد بـر انـدام تحتانـی میباشـد و احتمـالا نقـش مهمـی در آسـیبهای انـدام تحتانـی ایفـا میکنـد