1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کفش کنترل حرکتی بر گشتاور سه بعدی مفاصل اندام تحتانی طی دویدن در زنان مبتلا به سندروم درد کشککی رانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گشتاور سه بعدی ، کفش کنترل حرکتی ، سندرم درد کشککی رانی ، دویدن
سال 1398
مجله طب توانبخشي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه سالاری اسکر ، منصور اسلامی ، سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

مقدمه و اهداف پوشش های پا با ادعای اثر مستقیم بر مفصل زانو در درمان آسیب های رایج آن، مورد استفاده قرار می گیرند. پرونیشن بیش از حد مفصل ساب تالار که با چرخش داخلی ساق نسبت به ران در ارتباط است، به عنوان عامل ایجاد کننده سندرم درد کشککی رانی شناخته شده است. هدف طراحی کفش های کنترل حرکتی کاهش زاویه اورژن پا و به دنبال آن کاهش زاویه چرخش داخلی ساق در حین دویدن است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر کفش های کنترل حرکتی بر گشتاور عضلانی مفاصل اندام تحتانی طی دویدن در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی حین فاز اتکای دویدن بود. مواد و روش ها 20 زن مبتلا به سندرم درد کشککی رانی پنج تلاش دویدن را با سرعت 2/0±3 متر بر ثانیه اجرا نمودند. دو کفش مورد آزمون شامل کفش نایک فری 5 (خنثی) و کفش اسیکس مدل GEL-kayano21 (کنترل حرکتی) بود. گشتاور مفاصل اندام تحتانی با روش دینامیک معکوس محاسبه شد. مقایسه بین شرایط مختلف از طریق تست آماری تی زوجی انجام شد. یافته ها کفش کنترل حرکتی به طور معناداری میزان اوج گشتاور اداکتوری مچ پا را کاهش (038/0=p) داده و سبب افزایش مقادیر گشتاور چرخش خارجی (001/0=p) و کاهش گشتاور ابداکتوری (024/0=p) زانو شد. در مفصل ران، گشتاور اداکتوری کاهش (005/0=p) و گشتاور چرخش خارجی توسط کفش کنترل حرکتی افزایش (001/0=p) پیدا کرد. گشتاور مفاصل اندام تحتانی در صفحه ساجیتال بین دو نوع کفش اختلاف معناداری را نشان نداد. نتیجه گیری نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کفش کنترل حرکتی با کاهش گشتاور اداکتوری و افزایش اوج زاویه اینورژن پا می تواند نقش مهمی در کنترل حرکات پرونیشن بیش ازحد پا ایفا نماید. به نظر می رسد این نوع از کفش ها به علت کنترل حرکات عقب پا در سطح فرونتال و هوریزنتال بیش ترین اثر بخشی را در همین سطوح حرکتی نشان می دهد. این شواهد نشان می دهد که کفش های کنترل حرکتی به عنوان یک راه حل کارآمد و غیرتهاجمی در پیشگیری از سندرم درد کشککی رانی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.