1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای شاخص کوپلینگ و تغییرپذیری اندام تحتانی بین افراد با پای صاف و گود در مرحله استقرار دویدن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کف پای صاف، کف پای گود، الگوی کوپلینگ، تغییرپذیری، دویدن
سال 1396
پژوهشگران ناصر کمالی فر(دانشجو)، سید اسماعیل حسینی نژاد(استاد مشاور)، منصور اسلامی(استاد راهنما)

چکیده

آسیب های اسکلتی عضلانی در افراد با کف پای صاف و گود متفاوت گزارش شده است. با وجود این تفاوت در متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب در این دو نوع پا درک نشده است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه الگوی کوپلینگ و تغییرپذیری اندام تحتانی بین افراد با پای صاف و گود در مرحله استقرار دویدن می باشد. چهل و چهار آزمودنی مرد در سه گروه کف پای گود، صاف و نرمال شرکت داشته اند. از آزمودنی ها خواسته شد تا با سرعت دویدن تفریحی مسیر 10 متری آزمایشگاه را بدوند. الگوی کوپلینگ و تغییرپذیری در اندام تحتانی با استفاده از روش وکتورکدینگ از داده های خام در چهار زیر فاز مرحله استقرار دویدن محاسبه شد. آزمون آنالیز واریانس یک راهه برای مقایسه الگوی کوپلینگ زیر فازها اجرا شد. نتایج نشان داد که در زیر فاز اول بین شاخص الگوی کوپلینگ حرکت ساق و ران در سطح افقی بین افراد کف پای صاف و گود اختلاف معنادری وجود داشت. در زیر فاز چهارم بین میانگین شاخص کوپلینگ حرکت زانو و مچ در صفحه ساجیتال کف پای گود و صاف اختلاف وجود داشت. در زیر فاز چهارم بین میانگین شاخص الگوی کوپلینگ حرکت مفاصل ران و زانو در سطح ساجیتال در افراد کف پای صاف و گود اختلاف وجود داشت. یافته ها نشان می دهد الگوی کوپلینگ مفصلی بین افراد با کف پای صاف و گود متفاوت است که این نتیجه ممکن است تفاوت نوع اسیب در این دو گروه را توجیه نماید.