1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر سطح بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی در فاز اتکا دویدن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دویدن، سطح، هماهنگی، تغییرپذیری
سال 1398
پژوهشگران اسماعیل زمانیان(دانشجو)، سید اسماعیل حسینی نژاد(استاد مشاور)، منصور اسلامی(استاد راهنما)

چکیده

تصور براین است که تغییر در مکانیک سگمنتها و مفاصل اندام تحتانی با آسیب های مزمن دویدن در ارتباط است. سطح یکی از عوامل بیرونی مهم آسیب های مزمن دویدن است. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر سطح بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی به اجرا درآمد. داده های کینماتیکی از اندام تحتانی 20 دونده تفریحی سالم (وزن: 1/5 ± 1/68، قد:1/6 ± 2/175 و سن: 6/2± 1/25) حین دویدن روی سه وضعیت سطح (پی.وی.سی، ماسه و چمن مصنوعی) جمع آوری گردید. هماهنگی و تغییرپذیری آن با استفاده از روش وکتورکدینگ برای چرخش داخلی/ خارجی ساق با اینورژن/اورژن پا، چرخش داخلی/ خارجی ران با چرخش داخلی/ خارجی ساق و فلکشن/ اکستنشن زانو با پرونیشن/ سوپینیشن مفصل مچ محاسبه گردید. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با مقادیر تکراری به منظور مقایسه مقادیر میانگین زاویه هماهنگی و تغییرپذیری آن در سه وضعیت سطح استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح در مرحله اولیه فاز اتکا بر الگوی هماهنگی زانو- مچ (001/0p<)، در مرحله پایانی بر ساق-پا (001/0p<)، ساق-ران (037/0p=) و مچ-زانو (001/0p<)، در مرحله میانی و پیش نوسان بر ساق-پا (001/0p<) و مچ-زانو (001/0p=) تأثیر معناداری داشت. همچنین سطح در مرحله اولیه فاز اتکا بر تغییرپذیری هماهنگی ساق- پا (002/0p=)، در مرحله میانی و پایانی بر تغییرپذیری ساق- پا (001/0p<، 023/0p=) و مچ-زانو (011/0p=، 001/0p<) و در مرحله پیش نوسان بر تغییرپذیری هماهنگی ساق-پا (006/0p=) و ران-ساق (017/0p=) تأثیر معناداری داشت. به طورکلی می توان گفت که سطح بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی در فاز اتکا دویدن اثر دارد. باوجوداین مطالعات بیشتری باید در ارتباط با اثر طولانی مدت سطح بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی در فاز اتکای دویدن صورت گیرد.