1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه مولفه های اوج فشار کف پایی بین مردان دارای شانه نابرابر با افراد سالم
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فشار کف پایی، شانه نابرابر، راه رفتن
سال 1398
پژوهشگران محمد باقر محمدپناه ، سید اسماعیل حسینی نژاد ، فاطمه سالاری اسکر ، منصور اسلامی

چکیده

چکیده مقدمه: اختلالات شانه پس از دردهای کمر و گردن، سومین عامل مراجعه ی بیماران به مراکز درمانی می باشد. شانه نابرابر یکی از عارضه های شایع بین افراد مختلف جامعه می باشد که با تغییر در راستای قامتی فرد همراه است. این ناهنجاری از طریق جابجایی احتمالی مرکز جرم در صفحه فرونتال سبب تغییرات جبرانی در اندام تحتانی و متعاقبا تغییر در مقادیر فشار کف پایی این افراد می شود. هدف: هدف از این پژوهش مقایسه مولفه های اوج فشار کف پایی بین مردان دارای شانه نابرابر با افراد سالم بود. روش: تعداد 11 نفر از مردان دارای ناهنجاری شانه نابرابر با افتادگی شانه سمت راست و 13 نفرسالم در این پژوهش شرکت نمودند. توزیع فشارکف پایی بعنوان میانگینی از سه کوشش راه رفتن به طوری که هردو پای فرد کاملا روی دستگاه فوت اسکن قرار گرفته بود، ثبت شد. جهت مقایسه ی درون گروهی و بین گروهی داده ها به ترتیب از دو آزمونT همبسته وT مستقل استفاده شد. نتیجه: نتایج نشان داد که در افراد سالم اوج فشار در قسمت خارجی پاشنه ی پای چپ بیشتر از پای راست است (0.012p=). همچنین انگشت اول پای راست در افراد سالم بیشتر از افراد دارای شانه نابرابر بود(0.048p=). اما در سایر مقایسه ها تفاوت معنی داری در سطح0.05P≤ وجود نداشت. بحث: در مجموع شانه نابرابر تغییرات معناداری در مقادیر فشار کف پایی ایجاد نکرده است. احتمالاً مکانیسم های جبرانی و تعدیل های عضلانی در تنظیم توزیع فشار کف پایی این افراد موثر بوده است.