1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سه نوع سطح (کف پوش پلی وینیل کلراید، ماسه، چمن مصنوعی) بر شتاب عمودی درشت نی حین فاز استقرار دویدن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سطح، شتاب درشت نی، دویدن
سال 1398
پژوهشگران محمدرضا ضیایی آزاد ، سید اسماعیل حسینی نژاد ، فاطمه سالاری اسکر

چکیده

مطالعات اندکی اثر سطوح دویدن بر شتاب عمودی درشت­نی را بررسی کرده­اند بنابراین هدف از مطالعه حاضر اثر سه نوع سطح (کف پوش پلی وینیل کلراید، ماسه، چمن مصنوعی) بر شتاب عمودی درشت نی حین فاز استقرار دویدن بود. 20 دونده ی تفریحی مرد سالم از بین آزمودنی های در دسترس انتخاب شدند. به منظور مقایسه بین سطوح از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با مقادیر تکراری به همراه آزمون تعقیبی Bonferroni استفاده گردید (0/05P ≤). نتایج نشان داد که ماسه مقادیر اوج مثبت شتاب عمودی درشت نی را نسبت به کف پوش پلی وینیل کلراید و چمن مصنوعی و همچنین کف پوش پلی وینیل کلراید این متغیر را نسبت به چمن مصنوعی کاهش می دهد. طبق نتایج حاضر سطوح نرم تر مقادیر اوج مثبت شتاب عمودی درشت نی را کاهش می دهند.