1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر یک دوره تمرین راه رفتن همراه با تحریک ریتمیک دیداری بر هم انقباضی عضلات منتخب در سالمندان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سالمندی اولیه، الکترومایوگرافی ، مداخلات بیرونی بینایی
سال 1398
مجله پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
شناسه DOI
پژوهشگران حدیث حسینی ، ضیاء فلاح محمدی ، مژگان معمار مقدم ، سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

سالمند اغلب از هم انقباضی عضلات اندام تحتانی برای جبران ضعف عضلات و مفاصل استفاده می کند که بر اجرای راه رفتن اثر منفی می گذارد، علاوه بر آن، تغییرات شناختی هم به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر راه رفتن می باشد، که در سالمندی، از خودکاری حرکت به تمرکز و توجه به اندام ها تغییر می کند. روش ها: 30 مرد سالمند (60 تا 75 سال) بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند، و پس از همگن سازی، بطور تصادفی به 2 گروه کنترل (بدون تمرین، راه رفتن بدون تحریک)، و 1 گروه تجربی (راه رفتن با تحریک موزون دیداری) تقسیم شدند. برای ارزیابی هم انقباضی، الگوی فعالیت عضلات: ساقی قدامی، نعلی، پهن داخلی، پهن خارجی و دوسررانی طی 90 ثانیه راه رفتن عادی در پیش و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت. تمرینات بمدت 6 هفته، 3 جلسه درهفته و هر جلسه 20 دقیقه انجام شد. تحلیل داده ها توسط مدل آنالیز کوواریانس پارامتریک و بوت استرپ ناپارامتریک در سطح معناداری 05/0 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 6 هفته تمرین راه رفتن با مداخلات بینایی تا حدودی موجب بهبود هم انقباضی عضلات شده است اما نتایج از نظر آماری معنا دار نبود ( 05/0