1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر کفش ناپایدار بر پارامترهای کینتیکی مرتبط با اندام تحتانی هنگام راه رفتن در دانشجویان سالم پسر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
راه رفتن، بیومکانیک پا، کفش ناپایدار
سال 1397
مجله ارگونومي
شناسه DOI
پژوهشگران سیاوش اعتمادی نژاد ، ساعد احمدی گنجه ، جمشید یزدانی چراتی ، سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

زمینه و هدف: امروزه کفش های متعددی برای کاهش پیامدهای پارامترهای آسیبی و ارتقای پارامترهای عملکردی برای راه رفتن ساخته شده است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر کفش ناپایدار بر پارامترهای کینتیکی مرتبط با اندام تحتانی هنگام راه رفتن در دانشجویان سالم پسر با کفش هایی با شکل هندسی متفاوت انجام شد. روش کار: 20 دانشجوی سالم مرد با قد 3/92 ± 178/96 سانتی متر، سن 3±27 سال، جرم 6/15 ± 73/99 کیلوگرم و شماره پای 42 (EU) انتخاب شدند. پارامترهای کینتیکی مرتبط با اندام تحتانی در چهار وضعیت کفش ناپایدار تولید داخل کشور، کفش ناپایدار مشابه خارجی، کفش کنترل (Regular) و پای برهنه روی صفحه نیروسنج در حین راه رفتن ارزیابی شدند. به منظور بررسی تفاوت های معنادار آماری متغیرهای وابسته میان چهار وضعیت پوشش پا، از روش مدل های خطی تعمیم یافته و تحلیل واریانس با داده های تکراری یا فریدمن در صورت نرمال نبودن داده ها در سطح آلفای 5 درصد با استفاده از نسخه 23 نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: پارامترهای کینتیکی اندام تحتانی در چهار حالت پوشش پا بررسی شد که در میزان اوج نیروی ترمزی و اوج نیروی عمودی فعال تغییراتی مشاهده نشد (0/05≤ P). در صورتی که در میزان اوج نیروی پیش ران، اوج نیروی عمودی غیرفعال، اوج گشتاور آزاد و اوج سرعت بارگذاری تغییرات معناداری مشاهده شد (0/05>P). نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده ناکارآمدی کفش ناپایدار تولید داخل در کاهش آسیب و افزایش راحتی در اندام های تحتانی افراد است.