1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر جنس سطح بر نیروی برخوردی، نرخ بارگذاری و گشتاور آزاد در فاز استقرار دویدن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سطوح دویدن (پی وی سی، چمن مصنوعی، ماسه)، نیروی برخوردی، نرخ بارگذاری، گشتاورآزاد
سال 1398
پژوهشگران محمد باقر محمدپناه(دانشجو)، فاطمه سالاری اسکر(استاد مشاور)، سید اسماعیل حسینی نژاد(استاد راهنما)

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سه نوع سطح رایج دویدن بر مولفه های نیروی عکس العمل زمین در فاز اتکای دویدن است. روش شناسی پژوهش: داده های مولفه های نیروی عکس العمل برای 15 آزمودنی مرد هنگام دویدن روی سه سطح پی وی سی، چمن مصنوعی و ماسه (میانگینی از 5 کوشش صحیح با سرعت 2/0 ± 3 متر بر ثانیه) توسط صفحه نیروسنج ثبت شد. تمامی محاسبات آماری در نرم افزار اس پی اس اس نسخه ی 24 در سطح معنی داری (05/0p≤) انجام شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین اثر سطح استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد سطح ماسه نسبت به پی وی سی و چمن مصنوعی باعث کاهش قابل توجه نیروی برخوردی و نرخ بارگذاری نیرو شده بود، با این حال این سطح باعث افزایش نیروی پیشران و اوج دوم نمودار نسبت به دوسطح دیگر شده بود. علاوه بر این سطح ماسه نسبت به پی وی سی (000/0 p=) و چمن مصنوعی (003/0 p=) اوج مثبت گشتاورآزاد و همچنین چمن مصنوعی در مقایسه با پی وی سی (011/0 p=) اوج منفی گشتاورآزاد را کاهش داده بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد که هم از لحاظ پیشگیری از آسیب های مرتبط با سطح و هم از لحاظ عملکردی احتمالا سطح ماسه ای سطح ایمن تری نسبت به دو سطح دیگر بوده و موجب بهبود عملکرد می شود.