1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات اصلاحی جامع بر تعادل و الگوی تغییرات فشار کف پا دختران نوجوان با کف پای صاف منعطف
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات اصلاحی جامع، تعادل، کف پای صاف، مرکز فشار، دختران نوجوان
سال 1399
مجله طب توانبخشي
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه نیکخو امیری ، مهدیه آکوچکیان ، الهام شیرزاد ، سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

مقدمه و اهداف پژوهش حاضر به بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات اصلاحی جامع بر تعادل و الگوی تغییرات فشار کف پا دختران نوجوان با کف پای صاف منعطف می­پردازد. مواد و روش­ ها آزمودنی­ های تحقیق حاضر شامل 30 نفر از دانش­ آموزان 9-13 سال دارای ناهنجاری کف پای صاف بودند که به ­صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده و به­ صورت کاملا تصادفی به دو گروه تمرین اصلاحی (سن: 02/1±60/11 سال، قد: 29/10±00/148 سانتی­متر، وزن: 69/11±40/47 کیلوگرم و شاخص توده بدنی: 92/11±42/21) و کنترل (سن: 95/0±40/11 سال، قد: 67/12±46/148 سانتی­ متر، وزن: 28/12±46/47 کیلوگرم و شاخص توده بدنی: 28/4±37/21) تقسیم شدند. برای جمع ­آوری اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه و برای ارزیابی ناهنجاری کف پای صاف از روش افت ناوی استفاده شد. همچنین پارامترهای مرتبط با کف پا شامل سطح مرکز فشار و تعادل ایستا با استفاده از دستگاه فوت­ اسکن ارزیابی شد. از آمار توصیفی جهت تعیین فراوانی ها و شاخص های مرکزی و پراکندگی در قالب جدول ها و نمودارها و از آزمون تحلیل کوواریانس تک­متغیره و چند­متغیره جهت بررسی تفاوت­های بین گروهی در متغیرهای پژوهش استفاده شد. یافته­ ها نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اعمال برنامه اصلاحی اثر معناداری بر تعادل ایستا با چشمان باز و بسته (01/0>P) و سطح مرکز فشار شست پا، استخوان متاتارسال اول، متاتارسال دوم، متاتارسال سوم و ناحیۀ میانی پا و بخش داخلی پاشنه (01/0>P) در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل داشت. نتیجه­ گیری تحقیق حاضر نشان داد تمرینات اصلاحی جامع در بهبود تعادل و وضعیت کف پا موثر بوده و بر همین اساس پیشنهاد می­شود درمانگران در بهبود ناهنجاری­ های کودکان، از تمرینات اصلاحی مرتبط با تنه و اندام تحتانی در قالب برنامه اصلاحی جامع استفاده کنند.