1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه قدرت، دامنه حرکتی و تعادل در گروههای فعال و غیرفعال مبتلا به بیماری اسکلروز متعدد
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تعادل، دامنه حرکتی، قدرت، مالتیپل اسکلروزیس، مرکز فشار
سال 1399
مجله علوم زیستی ورزشی
شناسه DOI
پژوهشگران وحید طالبی ، ضیاء فلاح محمدی ، پیام سعادت ، سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

مولتیپل اسکلروز متعدد با اثر گذاری بر عملکرد زندگی عادی بیماران درگیر را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قدرت، دامنه حرکتی و تعادل بیماران اسکلروز متعدد در گروه های فعال و غیر فعال بود در این مطالعه مقطعی و پس رویدادی، 72 بیمار مازندرانی مبتلا به ام اس و 38 فرد سالم به عنوان گروه کنترل، به صورت داوطلبانه شرکت کرده و به چهار گروه کنترل فعال (18 نفر)، کنترل غیر فعال (20 نفر)، ام اس فعال (27 نفر) و ام اس غیر فعال (45 نفر) تقسیم شدند. قدرت بیشینه عضلات چهار سر رانی، بازکننده های تنه، دامنه حرکتی عضلات چهار سررانی ، همسترینگ، دوقلو و سولئوس در هر دو پا و تعادل از طریق سیستم فوت اسکن تست های پویا و ایستا اندازه گیری شدند. کلیه یافته ها از طریق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بررسی شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در قدرت بیشینه (P=0.008) قدرت باز کننده های تنه (P=0.001) تعادل ایستا (P=0.006) تغییرات COP در حالت چشم باز (P=0.001) و بسته (P=0.001) بین گروههای فعال و غیر فعال وجود دارد. بر خلاف تصور افراد درگیر در بیماری ام اس مبنی بر این که فعالیت بدنی تاثیری در روند بهبودی بیماری ندارد، نتایج نشان داد با توجه به وجود تفاوت بین افراد فعال و غیرفعال انجام فعالیت ورزشی در این افراد منجر به حداقل رساندن علایم ناشی از بیماری بخصوص در تعادل و قدرت می شود.