02 مهر 1399
اكبر عليوردي نيا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی - گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 01135302651
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
اکبر علیوردی نیا، سمیه میرزایی (1398) دلالت های سیاستی نظریه های فشار آنومی نهادی مسنر و روزنفلد و فشار عمومی اگنو درکاهش رفتارهای انحرافی دانشجویان جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره 6، شماره 14; 317-357
2
اکبر علیوردی نیا، فائزه قربان زاده (1398) بررسی جامعه شناختی بزهدیدگی ناشی ازآزار رسانی سایبری در میان دانشجویان دانشگاه مازندران مسائل اجتماعی ایران: شماره 1، بهار و تابستان 98; 145-169
3
اکبر علیوردی نیا، ناهید ریسمانچی (1398) تاثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان راهبرد فرهنگ: شماره 45; 97-130
4
اکبر علیوردی نیا، پریا انصاری (1398) راهبردهای پیشگیری از جرم: عدالت ترمیمی بدیلی بر بازدارندگی سنتی و عدالت کیفری راهبرد اجتماعی فرهنگی: 30; 147-174
5
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، محمد مهدی فرزبد (1396) جامعه شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک راهبرد فرهنگ: 4; 37-70
6
اکبر علیوردی نیا، منا علیمردانی (1396) کاربست تجربی نظریه ی فعالیت های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان جامعه شناسی کاربردی: 3; 1-24
7
اکبر علیوردی نیا، نگار شهریاری یانه سری (1396) بررسی رفتار انحرافی دانشجویان : ارزیابی توان تبیینی نظریه های کلاسیک فشار و کنترل جامعه پژوهی فرهنگی: 2; 91-116
8
اکبر علیوردی نیا، محمدرضا حسنی (1396) بررسی اعتبار و پایایایی مقیاس بزهکاری آینده نگر پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 3; 73-96
9
10
اکبر علیوردی نیا، داریوش قهرمانیان (1395) مطالعه جامعه شناختی رفتارهای انحرافی دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 8; 9-42
11
اکبر علیوردی نیا، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، سیده معصومه شادمنفعت (1395) تبیین شرط بندی های ورزشی دانشجویان دانشگاه های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز راهبرد فرهنگ: 35; 115-148
12
حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، شیوا پورقاضی (1395) شیوه های اثربخش در پیشگیری از برون کوچی نخبگان علمی (مطالعه موردی: استان مازندران) مجلس و راهبرد: 86; 119-147
13
اکبر علیوردی نیا، فاطمه عیسی پور (1395) نقش بازدارندگی باور دینی در گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل رفاه اجتماعی: 60; 33-60
14
اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، مهدی پنج تنی (1395) تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه های اثربخشی جمعی و پنجره های شکسته جامعه شناسی کاربردی: 61; 43-66
15
محمود شارع پور، اکبر علیوردی نیا، مریم شعبانی (1395) بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی مطالعات جامعه شناختی شهری: 18; 1-22
16
یعقوب فروتن، اکبر علیوردی نیا، اللهه سادات ایزی (1395) ملاحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان بجنورد راهبرد اجتماعی فرهنگی: سال 5، شماره 18: 85-106. (1395).; 85-106.
17
اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، سجاد عمرانی (1394) بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی مسائل اجتماعی ایران: 2; 71-103
18
Akbar Aliverdinia, William Alex Pridemore (2012) Individual-Level Factors Contributing to Homelessness among Adult Males in Iran SOCIOLOGICAL SPECTRUM: 32; 37-41
19
اکبر علیوردی نیا، احمد رضایی، فریبرز پیرو (1390) تحلیل جامعه شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی جامعه شناسی کاربردی: 44; 1-18
20
اکبر علیوردی نیا، غلامرضا خوش فر، حمیده اسدی (1390) مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان: 3; 25-54
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!