1403/01/25
اکبر علیوردی نیا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0003-0512-7839
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه علوم اجتماعی
تلفن: 01135302651

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تحلیل جامعه شناختی نوع نگرش و رفتار زنان متأهل دارای روابط فرازناشویی نسبت به این نوع روابط اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، مریم مددی، فاطمه جلیلی (1402)
تحلیل جامعه‌شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه یادگیری‌اجتماعی ایکرز اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، زهره جعفری وحید، زهره نظام محله (1402)
بررسی جامعه‌شناختی تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان اکبر علیوردی نیا، عاطفه ماجدی (1402)
نظریۀ شبکه ماروین کرون، کلان داده و تحلیل شبکه: مطالعه انحرافات اجتماعی در رسانه های اجتماعی سمیه میرزایی، اکبر علیوردی نیا، حمید عبداللهیان، محمد اسماعیل ریاحی (1401)
تبیین جامعه شناختی نگرش نسبت به خشونت علیه زنان در میان دانشجویان پسر دانشگاه های استان مازندران سمانه اسکندری، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، رحمت اله معمار (1400)
جامعه شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، محمد مهدی فرزبد (1396)
بررسی اعتبار و پایایایی مقیاس بزهکاری آینده نگر اکبر علیوردی نیا، محمدرضا حسنی (1396)
مطالعه جامعه شناختی پایبندی به هنجارهای اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه ساکنان و گردشگران استان مازندران) قربانعلی ابراهیمی، اکبر علیوردی نیا، وحید جان محمدی لرگانی، فاطمه اندرواژ (1395)
تبیین شرط بندی های ورزشی دانشجویان دانشگاه های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز اکبر علیوردی نیا، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، سیده معصومه شادمنفعت (1395)
شیوه های اثربخش در پیشگیری از برون کوچی نخبگان علمی (مطالعه موردی: استان مازندران) حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، شیوا پورقاضی (1395)
تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه های اثربخشی جمعی و پنجره های شکسته اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، مهدی پنج تنی (1395)
بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی محمود شارع پور، اکبر علیوردی نیا، مریم شعبانی (1395)
ملاحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان بجنورد یعقوب فروتن، اکبر علیوردی نیا، اللهه سادات ایزی (1395)
بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب دانشگاهی اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، سجاد عمرانی (1394)
بررسی تجربی رابطه دینداری، خودکنترلی و رفتار انحرافی اکبر علیوردی نیا، رحمت اله معمار، سیمین نصرتزهی (1394)
نقش متغیرهای فشار در تبیین نگرش نسبت به مصرف الکل: مطالعۀ موردی دانشجویان اکبر علیوردی نیا، آفاق رستمیان، زینب خاکزاد (1394)
مدیریت پیشگیری از جرم در ایران اکبر علیوردی نیا (1393)
تأثیر دین‌داری در گرایش دختران به فرار از منزل اکبر علیوردی نیا، فاطمه عیسی پور، محمدرضا حسنی (1393)
تأثیر میزان خودکنترلی بر ارتکاب جرم در میان دانشجویان اکبر علیوردی نیا، مدیر مدیر سامانه (1393)
دلالت های سیاستی نظریه بریث ویت در مجازات مجرمین اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، محمدرضا حسنی (1393)
بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برون‌کوچی نخبگان علمی حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا، شیوا پورقاضی (1393)
عوامل خانوادگی کودک‌آزاری اکبر علیوردی نیا، محمدرضا حسنی (1392)
بررسی تأثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل اکبر علیوردی نیا، محمود شارع پور، فاطمه مرادی (1392)
بررسی عوامل موثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه نظریه فشار عمومی اگنیو اکبر علیوردی نیا، محمود شارع پور، سحر رحمانی (1392)
بررسی میزان اثربخشی مشارکت درمان جویان بر درمان سوء مصرف مواد اکبر علیوردی نیا، سیداحمد میرمحمدتبار (1392)
تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، رقیه توحیدیان (1392)
بررسی عوامل موثر در اقدام به تقلب دانشجویان اکبر علیوردی نیا، صالح صالح نژاد (1392)
تحلیل اجتماعی نقش انگ زنی غیر رسمی در نگرش دانشجویان نسبت به مواد (مخدر) اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، آزاده جعفری (1391)
خود-کنترلی، جنسیت و تأثیر آن بر رفتارهای انحرافی اکبر علیوردی نیا، صالح صالح نژاد (1390)
تحلیل جامعه شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی اکبر علیوردی نیا، احمد رضایی، فریبرز پیرو (1390)
مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل اکبر علیوردی نیا، غلامرضا خوش فر، حمیده اسدی (1390)
تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، محمود فرهادی محلی (1390)
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان محمد اسماعیل ریاحی، اکبر علیوردی نیا، مدیر مدیر سامانه (1389)
An Overview of the Illicit Narcotics Problem in the Islamic Republic of Iran Akbar Aliverdinia, William Alex Pridemore (2008)
کتاب
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی - سردبیر حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1401)
هیات تحریریه مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1401)
عضو هیات تحریریه مجله جامعه شناسی کاربردی علی هاشمیان فر، اکبر علیوردی نیا (1401)
هیات تحریریه مطالعه توسعه اجتماعی فرهنگی مهری بهار، اکبر علیوردی نیا (1401)
عضو هیات تحریریه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان زهره خسروی، اکبر علیوردی نیا (1401)
عضو هیات تحریریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران علی ربانی خوراسگانی، اکبر علیوردی نیا (1401)
هیات تحریریه مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران علی ربانی خوراسگانی، اکبر علیوردی نیا (1400)
هیات تحریریه جامعه شناسی کاربردی علی هاشمیان فر، اکبر علیوردی نیا (1400)
هیات تحریریه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1400)
سردبیر مجله حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1400)
مجله جامعه شناسی کاربردی علی هاشمیان فر، اکبر علیوردی نیا (1399)
هیات تحریریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران علی ربانی خوراسگانی، اکبر علیوردی نیا (1399)
عضو هیات تحریریه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1398)
سردبیر حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1398)
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1396)
عضو هیات تحریریه مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1395)
سردبیر مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1395)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تبیین تخلفات رایانه‌ای دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی اسماعیل نظری، نادر رازقی، اکبر علیوردی نیا (1402)
مطالعه جامعه شناختی تاثیر بزهدیدگی سایبری بر روی ایده پردازی خودکشی دانشجویان سحر اندراجمی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1401)
بررسی جامعه شناختی تقلب آکادمیک در میان دانشجویان عاطفه ماجدی، رحمت اله معمار، اکبر علیوردی نیا (1401)
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به مدرسه‌گریزی هنرجویان پسر هنرستان‌های شهر ساری متین ترکان، اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1401)
بررسی جامعه شناختی تفاوتهای جنسیتی در سلامت روان برحسب وضعیت تاهل فاطمه نیکزاد، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی (1400)
تحلیل جامعه شناختی گرایش به روابط فرازناشویی از دیدگاه نظریه ی یادگیری اجتماعی ایکرز زهره جعفری وحید، محمد اسماعیل ریاحی، اکبر علیوردی نیا (1399)
بررسی جامعه شناختی بزه دیدگی ناشی از رایا آزاری در میان دانشجویان فائزه قربان زاده، محمود شارع پور، اکبر علیوردی نیا (1396)
بررسی جامعه شناختی بزه دیدگی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران خدیجه ادهمی، محمد اسماعیل ریاحی، اکبر علیوردی نیا (1396)
بررسی نقش خانواده و دانشگاه در تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان سمیرا قلی پور، یعقوب فروتن، اکبر علیوردی نیا (1396)
بررسی جامعه شناختی اثرات نقش های جنسیتی بر میزان افسردگی از طریق خودخاموشی زینب محمودآبادی، فاطمه جواهری، اکبر علیوردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی (1395)
مطالعه جامعه شناختی رفتارھای انحرافی در میان دانشجویان: کاربست تجربی نظریه انتخاب عقلانی داریوش قهرمانیان، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، اکبر علیوردی نیا (1395)
مقایسه ی جایگاه زنان و مردان عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی بابل: تحلیلی جامعه شناختی فاطمه نعمتیان، اکبر علیوردی نیا، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1395)

علایق پژوهشی

  • جامعه شناسی انحرافات
  • جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • سردبیر مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی (1392 - ادامه دارد)
بیشتر