1402/12/07
اکبر علیوردی نیا

اکبر علیوردی نیا

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0003-0512-7839
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه علوم اجتماعی
تلفن: 01135302651

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جامعه شناختی تاثیر ترس از مزاحمت خیابانی بر روی سلامت روان زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مزاحمت خیابانی، ترس از مزاحمت خیابانی، سلامت روان، دانشجویان دانشگاه مازندران
سال 1397
پژوهشگران طاهره رحمانی نژاد(دانشجو)، اکبر علیوردی نیا(استاد مشاور)، محمد اسماعیل ریاحی(استاد راهنما)

چکیده

اعمال خشونت علیه انسانها در تمامی دوره های تاریخی وجود داشته است در این بین زنان و دختران در مقابل خشونت آسیب پذیر تر هستند. مزاحمت خیابانی به عنوان خشونتی که علیه زنان در محیط خارج از خانه صورت می گیرد می تواند پیامدهای زیانباری را در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی بوجود آورد. یکی از این پیامدها آسیب رساندن به سلامت روان و بوجود آمدن مشکلاتی مانند ترس و رنج های روانی است که برای زنان در سطح فردی بوجود می آید و می تواند در جامعه تسری پیدا کند. در این راستا پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر این نوع از ترس و تاثیری که می تواند بر سلامت روان بگذارد تدوین شده است. در این پژوهش از نظریه های بی نظمی اجتماعی، آسیب پذیری، تجربه بزه دیدگی، ادغام اجتماعی و نظریه فرآیند استرس پیرلین به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. این پژوهش بصورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین 364 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه مازندران انجام شده است. متغیرهای مستقل مدل تحلیلی که در پی تبیین متغیر وابسته پژوهش(میزان سلامت روان) بوده اند عبارتند از: میزان بی نظمی فیزیکی ادراک شده، میزان بی نظمی اجتماعی ادراک شده، میزان جرم ادراک شده (ترس از جرم) میزان ترس از مزاحمت خیابانی، میزان انجام رفتارهای بهداشتی (فعالیت ورزشی)، میزان حضور در شبکه های اجتماعی و میزان استرس ادراک شده می باشد. نتایج توصیفی این پژوهش نشان داده است که 1/43 درصد از پاسخگویان هیچ اختلال روانی نداشته و یا کمترین میزان اختلال روان را داشته اند و در مقابل41 درصد دارای اختلال روان خفیف، 1/15 درصد اختلال روان متوسط و تنها 8/0 درصد به اختلال روان شدید دچار بوده اند. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیر های میزان استرس ادراک شده، میزان بی نظمی فیزیکی ادراک شده، و میزان حضور در شبکه های اجتماعی قوی ترین متغیرهای پیش بینی کننده وضعیت سلامت روان دانشجویان می باشد. علاوه بر این، ضعیف ترین متغیر پیش بینی کننده ی وضعیت سلامت روان در این پژوهش نیز متغیر میزان ترس از مزاحمت خیابانی بوده است. در نهایت متغیرهای میزان بی نظمی اجتماعی ادراک شده، میزان انجام رفتار بهداشتی (فعالیت ورزشی)، میزان جرم ادراک شده(ترس از جرم) تاثیرات غیر مستقیم بر متغیر وابسته پژوهش داشتند