06 فروردین 1402
اكبر حاجي زاده مقدم

اکبر حاجی زاده مقدم

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی
تلفن: 01135302453
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زیست شناسی علوم جانوری - فیزیولوژی (1379 - 1385)
  • فوق لیسانس زیست شناسی علوم جانوری - فیزیولوژی (1377 - 1379)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • استرس اکسیداتیو
  • بیماری های تحلیل نورونی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Akbar Hajizadeh Moghaddam, ali eslami, Sedigheh Khanjani, mojtaba ranjbar, vahid hasantabar (2023) Preventive effect of quercetin-Loaded nanophytosome against autistic-like damage in maternal separation model: The possible role of Caspase-3, Bax/ Bcl-2 and Nrf2 Behavioural Brain Research: 44; 1-9
2
اکبر حاجی زاده مقدم، رضا براری، صدیقه خانجانی، وحید حسن تبار (1401) Neuroprotective Effects of Silymarin-Loaded Chitosan Nanoparticles on Ketamine-Induced Cognitive Disorders and Oxidative Damages in Mice Hippocampus علوم اعصاب شفای خاتم: دوره دهم، شماره دوم; 1-9
3
Haniyeh Abbasalipour, Akbar Hajizadeh Moghaddam, mojtaba ranjbar (2022) Sumac and gallic acid-loaded nanophytosomes ameliorate hippocampal oxidative stress via regulation of Nrf2/Keap1 pathway in autistic rats JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY: 23035; 1-9
4
اکبر حاجی زاده مقدم، سارا امینی، سهیلا ابراهیمی، احسان نظیفی (1400) اثرات ضد افسردگی و آنتی اکسیدانی عصاره سیانو باکتری Nostoc commune در یک مدل ایسکمی/رپرفیوژن مغز موش صحرایی پژوهشهای جانوری: 34-4; 319-331
5
Aida karimian, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Mohammad hadi bahadori, Marjan Ghorbani-Anarkooli, Asadollah Asadi, Arash Abdolmaleki (2022) Effect of astaxanthin and melatonin on cell viability and DNA damage in human breast cancer cell lines ACTA HISTOCHEMICA: 124; 151832
6
Ensieh Saberi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, omid Jazayeri, Nazanin Fathi, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2021) Astaxanthin induces the expression of CatSper1 gene and protects sperms in toxicity induced by cadmium in mice Drug research: 71(09); 512-519
7
Akbar Hajizadeh Moghaddam, khadijeh maboudi, bita bavaghar, seyed reza mokhtari sangedehi, Mahboobeh Zare (2021) Neuroprotective effects of curcumin-loaded nanophytosome on ketamine-induced schizophrenia-like behaviors and oxidative damage in male mice NEUROSCIENCE LETTERS: 765; 136249
8
Sedigheh Khanjani, Reza Bigdeli, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2021) Hypericin Ameliorates Maternal Separation-Induced Cognitive Deficits and Hippocampal Inflammation in Rats MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY: 21; 1144-1149
9
Fatemeh Norozi Jobi, mojtaba ranjbar, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Mahmoud Kiani (2021) Green synthesis of zinc oxide nanoparticles using Amygdalus scoparia Spach stem bark extract and their applications as an alternative antimicrobial, anticancer, and anti-diabetic agent ADVANCED POWDER TECHNOLOGY: 32; 2043-52
10
Akbar Hajizadeh Moghaddam, yosef shirejpour, seyed reza mokhtari sangedehi, vahid hasantabar (2021) Evaluation of hesperetin-loaded on multiple wall carbon nanotubes on cerebral ischemia/reperfusion injury in rats BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY: 138; 111467-75
11
نازنین فتحی، فرشته میر محمدرضایی، اکبر حاجی زاده مقدم (1399) اثر حفاظتی استاگزانتین بر سطوح اوره و کراتینین و تغییرات بافتی کلیه به دنبال مسمومیت ناشی از کادمیوم در موش سوری نر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 5; 33-42
12
seyed reza mokhtari sangedehi, Akbar Hajizadeh Moghaddam, mojtaba ranjbar (2020) Anti-apoptotic effect of silymarin-loaded chitosan nanoparticles on hippocampal caspase-3 and Bcl-2 expression following cerebral ischemia/reperfusion injury INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE: 19; 1-9
13
اکبر حاجی زاده مقدم، هانیه عباسعلی پور، مجتبی رنجبر، صدیقه خانجانی (1399) اثر نانوفیتوزوم سماق بر اختلالات شناختی و استرس اکسیداتیو القاشده با والپروئیک اسید در مدل اُتیسمی موش صحرایی مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان: 29; 102-13
14
Saeideh Baradaran, Maryam Ghasemi-Kasman, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2020) Nano-hesperetin enhances the functional recovery and endogenous remyelination of the optic pathway in focal demyelination model BRAIN RESEARCH BULLETIN: 164; 392-399
15
اکبر حاجی زاده مقدم، مرضیه موسوی مهر، وحید حسن تبار، صدیقه خانجانی (1399) اثرات آنتی اکسیدانی و ضد اضطرابی نانوفیتوزوم سماق در موش های صحرایی مدل بیماری آلزایمر: یک مطالعه تجربی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: 19; 647-660
16
صدیقه خانجانی، رضا بیگدلی، اکبر حاجی زاده مقدم (1399) اثر هایپرسین بر رفتارهای شبه اوتیسمی در مدل حیوانی جدایی از مادر: یک مطالعه تجربی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: 19; 569-578
17
18
Akbar Hajizadeh Moghaddam, seyed reza mokhtari sangedehi, mojtaba ranjbar, vahid hasantabar (2020) Preventive effect of silymarin-loaded chitosan nanoparticles against global cerebral ischemia/reperfusion injury in rats European Journal of Pharmacology: 877; 173
19
Saeideh Baradaran, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Sedigheh Khanjani, Nasroallah Moradi-kor (2020) Protective Effects of Curcumin and its Nano- Phytosome on Carrageenan-Induced Inflammation in Mice Model: Behavioral and Biochemical Responses Journal of Inflammation Research: 13; 45-51
20
پریسا راجی، باقر سیدعلیپور، اکبر حاجی زاده مقدم (1398) اثر عصاره هیدروالکلی سیر و N - ا ستیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از فن والریت بر سرم و بیضه موش صحرایی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان: . 1398; 21 (2); . 32-42
21
22
هما طالبی، اکبر حاجی زاده مقدم، صدیقه خانجانی (1397) اثر حفاظتی کونژگه دکستران - کورکومین بر اختلال حافظه در مدل حیوانی ایسکمی مغزی فراگیر مجله دانشگاه علوم پزشکی قم: 12 (10); 27-35
23
Rashin Khalaj, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Mahboobeh Zare (2018) Hesperetin and it nanocrystals ameliorate social behavior deficits and oxido-inflammatory stress in rat model of autism INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE: Volume 69, October 2018; Pages 80-87
24
Fatemeh Ghaffari far, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Mahboobeh Zare (2018) Neuroprotective Effect of Quercetin Nanocrystal in a 6-Hydroxydopamine Model of Parkinson Disease: Biochemical and Behavioral Evidence Basic and Clinical Neuroscience: 9(5); 317-324
25
اکبر حاجی زاده مقدم، مرضیه احمد علیزاده، رضا صیرفی، محبوبه آقاگل زاده، صدیقه خانجانی (1397) اثرنانوکورکومین بر شاخص های استرس اکسیداتیو و تغییرات بافتی مخاط روده باریک در اختلالات گوارشی ناشی از دیابت دیابت و متابولیسم ایران: 17(6); 293-299
26
SEYED MOHAMMAD NABAVI, SEYED FAZEL NABAVI, Antoni Sudera, Giovani Caprioli, Romilde Iannarelli, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Maria Daglia, Sedigheh Khanjani, Nady Braidy, arold jorel tsetegho sokeng, Atanas G. Atanasov, Filippo Maggi (2018) The water extract of tutsan (Hypericum androsaemum L.) red berries exerts antidepressive-like effects and in vivo antioxidant activity in a mouse model of post-stroke depression Biomedicine and Pharmacotherapy: 99; 290-298
27
Mohadeseh Abohoseini Tabari, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Filippo Magi, Giovani Beneli (2018) Anxiolytic and antidepressant activities of Pelargonium roseum essential oil on Swiss albino mice: Possible involvement of serotonergic transmission PHYTOTHERAPY RESEARCH: 35; 1-9
28
سپیده محمدنژاد، اکبر حاجی زاده مقدم، فرهاد ولی زادگان (1396) اثر ضد افسردگی کوئرستین و نانوکریستال کوئرستین در مدل حیوانی بیماری اسکیزوفرنی با استفاده از تست شنای اجباری پژوهش های جانوری: دوره 30، شماره 3، پاییز 1396،; 383-394
29
Elham Kheradmand, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Mahboobeh Zare (2018) Neuroprotective effect of hesperetin and nano-hesperetin on recognition memory impairment and the elevated oxygen stress in rat model of Alzheimer’s disease BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY: 97; 1096-1101
30
پرستو بهرام کلهری، اکبر حاجی زاده مقدم، محبوبه زارع، رضا صیرفی (1396) اثر سیلی مارین بر اختلالات حافظه و یادگیری القا شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم دانشور پزشکی: 132; 39-44
31
اکبر حاجی زاده مقدم، محبوبه زارع، سپیده رستمیان، صدیقه خانجانی (1396) اثر حفاظتی کوئرستین و نانوکریستال آن بر رفتارهای شبه اضطرابی در مدل حیوانی بیماری آلزایمز گیاهان دارویی: 62; 158-168
32
Maria Daglia, Arianna Di Lorenzo, SEYED MOHAMMAD NABAVI, Antoni Sudera, Akbar Hajizadeh Moghaddam, SEYED FAZEL NABAVI, Sedigheh Khanjani, Nady Braidy (2017) Improvement of Antioxidant Defences and Mood Status by Oral GABA Tea Administration in a Mouse Model of Post-Stroke Depression Progress in Nutrition: 9; 1-20
33
34
اکبر حاجی زاده مقدم، الهام احمدی اوندی، رضا صیرفی، محبوبه زارع (1395) مقایسه اثرات درمانی سیلیمارین و نانوسیلیمارین بر مسمومیت کبدی القاء شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان: 23; 345-350
35
Mahboobeh Aghagolzadeh, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Bagher Seyedalipour (2017) Olive leaf extract reverses the behavioral disruption and oxidative stress induced by intrastriatal injection of 6-hydroxydopamine in rats Physiology and Pharmacology: 21; 44-53
36
ضیاء فلاح محمدی، فاطمه میرفخرایی، اکبر حاجی زاده مقدم، حسین فلاح محمدی (1395) اثر دویدن روی نوارگردان بر سطح IGF-1 در جسم مخطط موش های پارکینسونی شده با القای 6-هیدروکسی دوپامین مجله پزشکی ارومیه: 11; 959-966
37
علی یعقوبی، مرضیه ثاقب جو، ضیاء فلاح محمدی، مهدی هدایتی، اکبر حاجی زاده مقدم (1395) تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا 42، نپریلیزین و γ-سکرتاز در هیپوکامپ موش های نر مدل آلزایمری با تزریق هوموسیستئین کومش- دانشگاه علوم پزشکی سمنان: 17; 996-1007
38
39
سیده راضیه حسینی، اکبر حاجی زاده مقدم، فرشته میر محمدرضایی، محبوبه زارع (1395) اثر کوئرستین و نانوکریستال آن بر اختلالات رفتاری ناشی از تزریق کتامین در مدل حیوانی اسکیزوفرنی دانشور پزشکی: 23; 11-20
40
سید امید حمیدی پرچیکلایی، ضیاء فلاح محمدی، اکبر حاجی زاده مقدم (1395) اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موشهای پارکینسونی فیزیولوژی ورزشی: 29; 91-102
41
علی یعقوبی، مرضیه ثاقب جو، ضیاء فلاح محمدی، مهدی هدایتی، اکبر حاجی زاده مقدم (1394) اثر شدت تمرین تداومی بر سطح آمیلوئید بتا 42-1 (Aβ1-42) هیپوکامپ موش های آلزایمری شده با تزریق هوموسیستئین مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک: 18; 83-93
42
جلیل اصلانی، اکبر حاجی زاده مقدم، ضیاء فلاح محمدی، امیر حسین اسماعیلی، راضیه محمدی (1394) اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl) بر سطوح SOD ،CDNF و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: 31; 332-341
43
44
saeedeh hosseini, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2015) Evaluation of the Protective Effect of Olive Leaf Extracts on Anxiety-like Behaviors in an Animal Model of Parkinson's Disease مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل: 17 (7); 36-43
45
46
Abbasali Rahimi, Akbar Hajizadeh Moghaddam, ali roohbakhsh (2015) Central administration of GPR55 receptor agonist and antagonist modulates anxietyrelated behaviors in rats FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY: ;29(2):; 185-90
47
Akbar Hajizadeh Moghaddam, SEYED FAZEL NABAVI, SEYED MOHAMMAD NABAVI, roza loizaa, ali roohbakhsh, William N. Setzer (2015) Ameliorative effects of curcumin against sodium fluoride-induced hepatotoxicity Progress in Nutrition: 17; 324-330
48
ziya fallah mohammadi, mojtaba ebrahim zade, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2013) The Effect of Six Weeks-Voluntary Wheel Running on Brain Amyloid Beta (1-42) Levels of Diabetic Rats zahedan journal of research in medical sciences: 5; 39-42
مقاله ارائه‌شده
1
Ghazaleh Javaher Doust, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Ehsan Nazifi (2021) Evaluation of Nostoc commune extract effects on locomotor activity 6-OHDA-induced in model of Parkinson’s disease 3rd International Congress and 4th National Conference on Biotechnology of Medicinal Plants and Mushrooms, Iran, Zanjan
2
Fatemeh Malek Zadeh, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Akbar Hajizadeh Moghaddam (2021) Effect of Vitex agnus-castus extract on progesterone levels in the presence of toluene in female mice 3rd International Congress and 4th National Conference on Biotechnology of Medicinal Plants and Mushrooms, Iran, Zanjan
3
Ghazaleh Javaher Doust, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Ehsan Nazifi (2021) Neuroprotective efficacy of Nostoc Commune extract on 6-OHDA-induced cognitive deficits in rat model of Parkinson’s disease 21th National & 9th International Congress on Biology, Iran, Semnan
4
پریسا استادیان، فرشته میر محمدرضایی، فاطمه کاردل، اکبر حاجی زاده مقدم (1398) اثرات نانواستایرن و نانونقره بر عملکرد کلیه در موش نر دهمین همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و منابع طبیعی پایدار، ایران¡ تهران
5
یوسف شیرج پور، اکبر حاجی زاده مقدم، وحید حسن تبار، صدیقه خانجانی (1397) اثر پیشگیرانه هسپرتین بر افسردگی بعد سکته ایسکمی سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور با محوریت فناوریهای نوین، صنعت و اقتصاد، ایران¡ ساری
6
seyed fatemeh hosseini, Akbar Hajizadeh Moghaddam, Mahboobeh Zare, Sedigheh Khanjani (2018) Investigation of sumac anti-anxiety effect on animal model of autism by open filed test 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
7
Akbar Hajizadeh Moghaddam, Ensieh Saberi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, omid Jazayeri (2018) The protective effect of astaxanthin on sperm DNA fragmentation in cadmium-induced damage in mice 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
8
پریسا راجی، باقر سیدعلیپور، اکبر حاجی زاده مقدم (1396) اثر عصاره سیر و N-استیل سیستئین بر روی سطح پراکسیداسیون لیپید ناشی از مصرف فن والریت در سرم موش صحرایی نر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران¡ تهران
9
منیره نژادی کلاریجانی، اکبر حاجی زاده مقدم (1396) بررسی اثر نانو هسپرتین بر بیان ژن و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در استریاتوم تخریب شده با 6 - هیدروکسی دوپامین در مدل موش پارکینسونی ششمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران، ایران¡ تهران
10
سارا علی زاده، اکبر حاجی زاده مقدم، محبوبه زارع (1396) بررسی اثر هسپرتین و نانوکریستال هسپرتین بر اختلالات حافظه و یادگیری القاء شده با -6 هیدروکسی دوپامین در هیپوکامپ مدل حیوانی پارکینسونی ششمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران، ایران¡ تهران
11
حنانه احمدنیا، اکبر حاجی زاده مقدم، فرهاد ولی زادگان، صدیقه خانجانی (1396) اثر حفاظتی مصرف خوراکی هسپرتین و نانوکریستال آن برآسیب ناشی از تزریق درون بطنی – مغزی استروپتوزوتوسین سومین کنفرانس ملی علوم جانوری، ایران¡ شهرکرد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
اکبر حاجی زاده مقدم (1398) اثر حفاظت نورونی نانوفیتوزوم سماق بر اختلالات رفتاری القاء شده با استرس اکسیدانی-التهابی در مدل حیوانی بیماری اوتیسم ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
2
اکبر حاجی زاده مقدم (1397) بررسی اثرات هسپرتین و نانوکریستال هسپرتین بر اختلالات رفتاری القاء شده با استرس اکسیداتیو در مدل حیوانی بیماری های آلزایمر و اوتیسم سـتاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شـناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پایان‌نامه
1
2
انسیه صابری، فرشته میر محمدرضایی، امید جزایری، اکبر حاجی زاده مقدم (1397) اثر استاگزانتین بربیان ژن هایCatSper2 1, CatSper و قطعه قطعه شدن ِDNA اسپرم در آسیب القاء شده با کادمیم در موش سوری نر
3
4
5
6
7
8
9
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه زیست شناسی (1396 - اکنون)
  • رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (1392 - 1395)
  • رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه مازندران (1388 - 1392)
  • مدیر گروه زیست شناسی (1386 - 1388)
بیشتر