1403/05/04
میمنت عابدینی بلترک

میمنت عابدینی بلترک

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 000000025446317x
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم تربیتی
تلفن: 011-35303000

تحصیلات

 • کارشناسی علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1382 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: -
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ، مازندران ، ایران (1386 - 1388)
  عنوان رساله: تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه های آموزش سلامت
 • دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1390 - 1394)
  عنوان رساله: تبیین ویژگی های برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی و تعیین میزان تحقق آن در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بازشناسی مؤلفه های راهبردهای یاددهی - یادگیری در آموزش وپرورش بر مبنای فلسفi هستی گرا مکرمه شعبان پور کارنامی، میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1403)
بررسی نقاط قوت و ضعف ارزشیابی توصیفی در آموزش مجازی از دیدگاه معلمان ابتدایی استان مازندران راضیه بابانسب احمد کلایی، مصطفی عزیزی شمامی، میمنت عابدینی بلترک (1402)
امکان سنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی نرجس کلبادی نژاد، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1402)
تحلیل محتوای کتاب های درسی ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه‌های ‌محیطی گردشگری راضیه احمدی، مصطفی عزیزی شمامی، میمنت عابدینی بلترک (1402)
ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران، نرجس کلبادی نژاد (1401)
نقش سواد برنامه ریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجیگری جهت گیری تدریس سحر تقی پور، ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک (1401)
تاملی بر استفاده از کارکردهای رهبری برنامه درسی توسط مدیران مدارس ابتدایی صمد ایزدی، میمنت عابدینی بلترک، مبین حاجیان هیکویی (1401)
بررسی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، مهدی مهری (1400)
واکاوی مؤلفه های هویت یابی در نظریه انسان به منزله عامل فاطمه رهبری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، میمنت عابدینی بلترک (1400)
جایگاه گردشگری در کتاب های درسی دوره ابتدایی ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، سیده راضیه مهدی پور میر (1400)
Investigating the degree of attention to the environmental crisis in the content of elementary school textbooks میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1400)
نقش ابعاد مشارکت والدین در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی زینب الهی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، میمنت عابدینی بلترک (1399)
ارزیابی کیفیت و شایستگی های مورد انتظار در برنامه درسی دوره کارشناسی زبان روسی از دیدگاه ذی نفعان سیده ندا موسوی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، معصومه معتمدنیا، میمنت عابدینی بلترک (1399)
تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه ششم ابتدایی میمنت عابدینی بلترک، احمد جعفری صمیمی (1398)
تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران بر مبنای نقش های جنسیتی با تأکید بر مشاغل میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، سیروس منصوری (1398)
ارتقای سلامت در جامعه از طریق آموزش سلامت اجتماعی در کتب درسی میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری، سید محمد ترابی پور (1398)
شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانش آموزان رشته فنی و حرفه ای از دیدگاه ذی نفعان کمیل نصیری، ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک (1398)
تأثیر نظریه انتقادی بر نظریه پردازی در حوزه مطالعات برنامه درسی سیروس منصوری، محمد حسن کریمی، مجید کوثری، میمنت عابدینی بلترک (1397)
تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مؤلفه های آموزش گردشگری سیده راضیه مهدی پور میر، ابراهیم صالحی عمران، صادق صالحی، میمنت عابدینی بلترک (1397)
تحلیل محتوای کیفی کتاب های درسی دوره ی ابتدایی بر مبنای مؤلفه های میراث فرهنگی ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری (1397)
رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کردکوی با تأکید بر نوع شبکههای مجازی ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، کوثر کشاورز (1397)
تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفههای انرژی نو ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، قنبر مهرعلی تبارفیروزجایی (1397)
Investigation of Preferential Factors of Users of Online Learning Systems for Ease of Learning Raziyeh Yousof Boroujerdi, Mostafa Azizi Shamami, Ali Asghar Hayat, Meimanat Abedini baltork (2018)
بررسی میزان اثربخشی آموزش با رویکرد حل مسأله بر عملکرد تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه نیمه تجربی سیروس منصوری، میمنت عابدینی بلترک، حسین لشکری، ستار باقری (1396)
تحلیل محتوای مؤلفه های دینی در مجلات کودک و نوجوان محمدرضا سلیمانی، میمنت عابدینی بلترک، حسین فقیهی، فروزان عشوری (1395)
فناوری آموزشی و چالش های فرا روی آن میمنت عابدینی بلترک، سمیه یونسی (1395)
برنامه درسی و فاوا میمنت عابدینی بلترک، سمیه یونسی (1395)
بررسی تطبیقی رویکردهای پژوهش در مجلات علوم پزشکی میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری، ستار باقری، مهین اسدنیا، مهدی میرزااقایی (1395)
Application of constructivist curricula in higher education in Iran Meimanat Abedini baltork, Ahmadreza Nasresfahani, mehdi mohammadi, Ebrahim Salehi Omran (2015)
بررسی میزان کاربست عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی ( مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز میمنت عابدینی بلترک، احمدرضا نصر اصفهانی، مهدی محمدی، ابراهیم صالحی عمران (1394)
ارزیابی مهارت های زندگی دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر نقش برنامه های درسی نسرین جوان، میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری، سمیه یونسی (1394)
رویکردهای تدریس مبتنی بر سازنده گرایی؛ شیوه مناسب آموزش در علوم پزشکی میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری، مهین اسدنیا، مهدی میرزااقایی (1394)
تحلیل محتوای مؤلفه‌های اطلاعات سلامت در کتاب‌های درسی ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک (1390)
جایگاه برنامه های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان احمد رضایی، سیروس منصوری، میمنت عابدینی بلترک (1390)
تجزیه‌وتحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های آموزش سلامت صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، کوروش فتحی، میمنت عابدینی بلترک (1389)
مقاله ارائه شده
حل معضل تغییرات اقلیم از طریق ارائه برنامه درسی سبز در سیستم آموزشی عاطفه فرهمند، میمنت عابدینی بلترک، صمد ایزدی (1403)
پارادایم های برنامه درسی میمنت عابدینی بلترک (1402)
آموزش فلسفه برای کودکان؛ چیستی و چرایی یک مطالعه مروری میمنت عابدینی بلترک، مریم قنبرپور (1402)
درس پژوهی و کاربرد آن در سیستم آموزش و پرورش میمنت عابدینی بلترک، الهام خدادادنیا سماکوش، فاطمه دشتی خو (1401)
بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه مازندران میمنت عابدینی بلترک، مونا کیانژاد، فاطمه رمضانی (1400)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس میمنت عابدینی بلترک، امید صالحی عمران (1402)
برنامه ریزی منابع انسانی ابراهیم صالحی عمران، سیروس منصوری، میمنت عابدینی بلترک (1395)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
ضرورت فانتزی در کتاب های درسی دانش آموزان فاطمه سلطانی، رحیم مرادی، میمنت عابدینی بلترک، مرتضی حسنی نسب (1401)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر 1401 میمنت عابدینی بلترک (1401)
پژوهشگر برتر در دانشگاه مازندران میمنت عابدینی بلترک (1398)
پایان نامه
تاثیر محیط یادگیری سازنده‌گرا بر عملکرد و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس ریاضی لیلا دیوسالار، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1403)
نقش مولفه‌های برنامه درسی پنهان بر مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه با میانجی-گری خودآگاهی محمدجواد زیارت بان، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1402)
تأثیر رویکرد کلاس درس معکوس بر یادگیری و علاقه به درس هنر دانش آموزان مینا رمضان نژاد، صمد ایزدی، میمنت عابدینی بلترک (1402)
بررسی نقش سواد برنامه ریزی درسی در اثربخشی مدرسه با میانجی گری فرهنگ مدرسه سیدسجاد میرقاسمی، مصطفی عزیزی شمامی، میمنت عابدینی بلترک (1402)
تأثیر آموزش با رویکرد تربیت هنری بر سرزندگی تحصیلی و خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان گلناز قربانی زاده، صمد ایزدی، میمنت عابدینی بلترک (1402)
بررسی برنامه درسی مغفول در دوره کووید-19 از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی رامین ملکی فر، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1402)
تأثیر آموزش به شیوه کلاس درس معکوس بر عملکرد تحصیلی و نگرش نسبت به درس علوم در دانش آموزان کلاس ششم سید علی اصغر محمدی جورجاده، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1402)
ارزشیابی برنامه درسی قصدشده و اجراشده رشته علوم ورزشی افسانه یانپی، مژگان معمار مقدم، میمنت عابدینی بلترک (1402)
بررسی رابطه کیفیت آموزش مجاز با مؤلفه های اخالق حرفهای معلّمان شهر بابل محدثه صاحبی بهنمیری، میمنت عابدینی بلترک، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی های حرفه ای معلمان از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش و معلمان سید محمد هاشمی تروجنی، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1401)
تحلیل محتوای کتب دوره دوم ابتدایی براساس مولفه های تربیت زیبایی شناختی نغمه ناصری نوایی، میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1401)
طراحی راهبردهای یاددهی-یادگیری در سیستم آموزش عمومی براساس ایده های اساسی در فلسفه وجودی مکرمه شعبان پور کارنامی، حجت صفار حیدری، میمنت عابدینی بلترک (1401)
ارزشیابی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده درس کار و فناوری دوره ابتدایی حنانه ترابی پور، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1401)
تأثیر تدریس به شیوه معکوس بر فرسودگی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی فاطمه رمضانپور مرزونی، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1401)
نقش دانش حرفه‌ای معلمان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی کیفی دانش‌آموزان با میانجیگری منزلت اجتماعی مهدیه احمدی جویباری، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1400)
نقش سواد برنامه ریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجی گری جهت گیری تدریس سحر تقی پور، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1400)
تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه های محیطی گردشگری راضیه احمدی، میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی (1400)
جایگاه تربیت شهروند جهانی در محتوای کتاب درسی دوره ی متوسطه اول مریم غفاری چراتی، میمنت عابدینی بلترک، حجت صفار حیدری (1400)
امکان سنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در دانشگاه مازندران نرجس کلبادی نژاد، ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک (1400)
تحلیل محتوای مهارت آموزی در کتاب های درسی دوره ابتدایی حسینعلی خیری نیا، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1399)
بررسی سطح سواد سازمان های غیردولتی محیط زیستی و رابطه ی آن با رشته و سطح تحصیلی منا حسن زاده طالشی، میمنت عابدینی بلترک، صمد ایزدی (1398)
مقایسه انگیزش تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی تحت آموزش تک زبانه و دوزبانه طاهر فرجی، رضا میرعرب رضی، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1398)
تعیین عوامل موثر بر انتخاب رشته دانش آموزان فنی و حرفه ای کمیل نصیری، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1398)
شکاف برنامه درسی رشته زبان روسی دوره کارشناسی از دیدگاه ذی نفعان سیده ندا موسوی، میمنت عابدینی بلترک، معصومه معتمدنیا، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1397)
بررسی رابطه بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش کارکنان آموزش و پرورش منیژه نجفی قادی، میمنت عابدینی بلترک، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1397)
تحلیل محتوای کتاب های درسی فنی و حرفه ای از لحاظ میزان توجه به شایستگی های حرفه ای حمیرا قهاری، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1397)
نقش مشارکت والدین در انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی زینب الهی، میمنت عابدینی بلترک، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1397)
فرصت مطالعاتی

علایق پژوهشی

 • برنامه ریزی آموزشی
 • برنامه درسی انتقادی
 • برنامه درسی سازنده گرا
 • تربیت هنری
 • آموزش محیط زیست
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس اداره آموزش کارکنان دانشگاه مازندران (1400 - 1400)
 • مشاور معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی در امور کانون های فرهنگی دانشجویی (1400 - ادامه دارد)
 • استاد مشاور انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه مازندران (1398 - ادامه دارد)
 • استاد مشاور کانون محیط زیست دانشگاه مازندران (1397 - ادامه دارد)
بیشتر