1403/04/03
علی اصغر فیروزجائیان

علی اصغر فیروزجائیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9111137242

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تأملی جامعه شناختی بر خصوصی سازی آموزش (مدارس غیر دولتی) در ایران ایمان نمدیانپور، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، علی اصغر فیروزجائیان (1402)
مطالعه تأثیر دینداری بر روابط همسایگی (مطالعه موردی شهروندان ساکن شهر بابل) نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان، حسن ابراهیمی گتابی (1401)
شناسایی عوامل جامعهشناختی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی (مروری سیستماتیک بر مطالعات حوزۀ انرژی در ایران الهه السادات اکبرنیا، صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان، غلامرضا حیدری (1400)
مرور نظام مند مطالعات علمی انجام شده در حوزۀ فساد اداری در ایران علی اصغر فیروزجائیان، معصومه محمودیان (1400)
سرمایه اجتماعی و مدارا نسبت به مجرمان علی اصغر فیروزجائیان، نازنین فرزام (1399)
تحلیل اجتماعی مصرف انرژی خانگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای ساری صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان، مهسا موسوی (1399)
مدل مفهومی باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی مهین مهدویه، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری، علی اصغر فیروزجائیان (1399)
تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با تأکید بر مصرف گاز خانگی زهرا پازوکی نژاد، صادق صالحی، حسین محمودی، علی اصغر فیروزجائیان (1399)
ساختار عاملی و کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس عاملیت اخلاقی رویا عباسی اصل، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، علی اصغر فیروزجائیان، عباس اکبری (1398)
Developmental Changes in Epistemological Beliefs in 9-Year-Old Student mahin mahdavieh, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, habibollah naderi, ali asghar firouzjaeian (2019)
تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان: مطالعۀ تجربی سید هادی حسینی، رضاعلی محسنی، علی اصغر فیروزجائیان (1398)
خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی علی اصغر فیروزجائیان، وحید جان محمدی لرگانی (1397)
گردشگری شکار: تحلیل تحولی شکار از نیاز تا گردشگری و جرم انگاری شکار علی اصغر فیروزجائیان، پرویز شریفی مقدم، رضا شریفی مقدم (1397)
هتروتوپیک شدن فضای فراغتی در جامعه ایرانی علی اصغر فیروزجائیان، سامره علیزاده خانقاهی (1397)
فرسایش سرمایه اجتماعی و بی نظمی در بین شهروندان تهرانی علی اصغر فیروزجائیان، مرضیه مجیدی (1397)
مطالعه پدیدارشناسی دلائل بی وفایی زناشویی علی اصغر فیروزجائیان، حسن قدیری (1396)
بی تفاوتی زیست محیطی به مثابه بی تفاوتی اجتماعی علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی، آزاده شفیعی (1396)
ناسازی در میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران) علی اصغر فیروزجائیان، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، بهزاد هاشمیان (1396)
سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک) علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395)
سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395)
تحلیل جامعه شناختی طلاق عاطفی در میان زوجین شهر نوشهر علی اصغر فیروزجائیان، محمد اسماعیل ریاحی، منصوره محمدی دوست (1395)
بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر ارتباطات بین فردی علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395)
قانون گریزی به مثابه آنومی اجتماعی علی اصغر فیروزجائیان، سید ضیا هاشمی (1395)
گردشگری جنگ: تحلیل کیفی سفر راهیان نور به مناطق عملیاتی نادر رازقی، علی اصغر فیروزجائیان، پرویز شریفی مقدم، بهزاد هاشمیان (1395)
تحلیل عوامل مؤثر بر بی نظمی اجتماعی (با تأکید بر رفتار زباله پراکنی) علی اصغر فیروزجائیان، فاطمه غلامرضازاده (1395)
تحلیل جامعه شناختی تأثیر بی نظمی در خانواده بر خشونت خانگی زنان علیه مردان علی اصغر فیروزجائیان، نادر رازقی، زهرا رضایی (1394)
تحلیل جامعه شناختی زباله ریزی در بین گردشگران (مطالعه موردی: استان مازندران) علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی، فاطمه غلامرضازاده (1394)
مقاله ارائه شده
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
تحلیل اجتماعی سرقت برق علی اصغر فیروزجائیان (1401)
لیزرل تعاملی در عمل علی اصغر فیروزجائیان (1396)
دانشگاه در بستر محلی علی اصغر فیروزجائیان، پرویز شریفی مقدم (1396)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
فعالیت های علمی اجرایی
عضو هسته پژوهشی علی اصغر فیروزجائیان (1399)
عضویت در شورای تحقیقات سازمان زندانها علی اصغر فیروزجائیان (1397)
عضویت در شورای پژوهشی علی اصغر فیروزجائیان (1397)
عضو ارزیابی پذیرش دانشجو دکترا علی اصغر فیروزجائیان (1396)
پایان نامه
مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر مصرف انرژی(آب، برق و گاز) زنان: مورد مطالعه شهر تهران آمنه محمدی محرمانی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1402)
بررسی جامعه‌شناختی خصوصی‌سازی آموزش در ایران (موردمطالعه: مدارس غیردولتی) ایمان نمدیانپور، علی اصغر فیروزجائیان، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1402)
تحلیل جامعه‌شناختی مصرف انرژی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) الهه السادات اکبرنیا، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1401)
تبیین جامعه‌شناختی رفتارهای محیط‌زیستی در استان گیلان (مطالعه موردی: آبادی‌های غرب گیلان) سونا حبیبی، احمد رضایی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1400)
بررسی تاثیر فضای شهری بر طرد اجتماعی معلولین سیده عاطفه کتابی، علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور (1400)
بررسی جامعه شناختی عوامل تخریب منابع آبی(مورد مطالعه: مازندران) محدثه طاهری پور منصور، عبدالله درزی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1399)
تحلیل باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی و اعتبار یابی مقیاس باورهای معرفت شناسی مهین مهدویه، علی اصغر فیروزجائیان، حبیب اله نادری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1398)
تحلیل جامعه شناختی جرم محیط زیستی (مطالعه موردی : ساکنان بندپی شرقی بابل) محسن ملک تبار فیروزجایی، صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان (1397)
بررسی تأثیرسرمایه فرهنگی در تفکیک زباله های خانگی (مطالعه موردی: هنرمندان شهر گرگان) فاطمه مهاجر بسطامی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1397)
تحلیل جامعه شناختی قربانی شدن سایبری(مطالعه موردی:شهروندان شهر بابل) مینا رمضان نژاد، داود رضی، علی اصغر فیروزجائیان (1397)
تحلیل جامعه شناختی روابط فرازناشویی در شهر قزوین حسن قدیری، محمد اسماعیل ریاحی، علی اصغر فیروزجائیان (1397)
تحلیل جامعه شناختی فساد اداری در ایران:مطالعه تطبیقی جنوب غرب آسیا معصومه محمودیان، محمد رضا طالبان، علی اصغر فیروزجائیان (1397)
تحلیل جامعه شناختی فراغت انحرافی در بین جوانان (مطالعه موردی: جوانان شهرستان بابلسر) زهرا سعادتی، قربانعلی ابراهیمی، علی اصغر فیروزجائیان (1396)
بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر گرایش سیاسی دانشجویان دانشگاه مازندران عادل مرادی، علی اصغر فیروزجائیان، داود رضی (1396)
بررسی جامعه شناختی خشونت در فضای مجازی در بین دانشجویان دانشگاه گیلان آسیه آقایی، علی اصغر فیروزجائیان، نادر رازقی (1395)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی