06 فروردین 1402
سعيد تابش

سعید تابش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
تلفن: 09131094129
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
leila mortezaee, Morteza Dousti, sayed mohammad hossein razavi, saeid tabesh (2022) Developing Iranian Sports Coaches’ Personal Brand iranian journal of management studies: 15; 19-33
2
hoda Arianfar, mina Mostahfezian, saeid tabesh, mahnaz Marvi Esfahani (2022) Affecting Factors on Development of Sports Participation in the Leisure Time of Veterans and Disabled in Iran طب جانباز: 13-3; 229-233
3
الهام برزگر، سعید تابش، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1400) طراحی مدل تاثیر بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: اسب دوانی استان گلستان) محیط زیست جانوری: 13; 447-454
4
محمد میرزایی، رسول نظری، سعید تابش (1400) ارائۀ مدل پارادایمی ارتقای جایگاه راهبردی برند باشگاه سپاهان پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش: 13-2; 187-202
5
علی محسنی، سعید تابش، حسین زارعیان، طاهر افشارنژاد (1400) بررسی ارتباط تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزشی استان مازندران مدیریت منابع انسانی در ورزش: 8-2; 397-416
6
لیلا مرتضایی، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، سعید تابش (1399) واکاوی کیفی عوامل مؤثر بر توسعۀ برند شخصی مربیان ورزشی ایران: رویکرد نظریة داده بنیاد رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: 8; 73-88
7
فاطمه نصراله زاده، سعید تابش، محسن احمدی (1399) تحلیل رابطه بین رضایت شغلی با نشاط اجتماعی و فرسودگی شغلی بین دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی: ارائه مدل پژوهش در ورزش تربیتی: 21; 161-178
8
ابولفضل عسکری، مرتضی دوستی، سعید تابش (1399) طراحی مدل استعدادیابی دو و میدانی در ایران رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: 8; 141-158
9
میثم نوری خان یوردی، سید محمدحسین رضوی، مرتضی دوستی، سعید تابش (1399) طراحی الگوی شایستگی های محوری اعضای هیأت علمی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش مدیریت منابع انسانی در ورزش: 7; 367-385
10
11
علی محسنی فر، مرتضی دوستی، سعید تابش (1399) برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال نساجی برای استان مازندران مدیریت و توسعه ورزش: 9; 18-34
12
سعید تابش، میثم نوری خان یوردی، سید حسین علوی، میر داود حسینی (1399) شیوع ویروس کوویدـ 19: مسئولیت اجتماعی باشگاه های ورزشی پرستار و پزشک در رزم: 26; 20-30
13
سعید تابش، مرتضی دوستی، میثم نوری خان یوردی، حمید گنجائیان (1399) ارائه مدل پیشنهادی برای مکان یابی اماکن ورزشی با استفاده از مدل تلفیقی AHP و WLC مدیریت و توسعه ورزش: 9; 2-22
14
مهدی ابهری ساتلو، سعید تابش، مرتضی دوستی، رسول نظری (1399) ارائه مدل تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی مدیریت ورزشی: 12; 259-283
15
علی محسنی فر، مرتضی دوستی، سعید تابش (1399) تحلیل چالش های اقتصادی باشگاه های فوتبال مازندران فصلنامه علوم ورزش: 12; 24-48
16
علی محسنی فر، مرتضی دوستی، سید رضا حسینی نیا، سعید تابش (1399) تعویق مسابقات فوتبال در ایران به منظور کاهش انتقال انسان به انسان کروناویروس نوین طب نظامی: 22; 214-215
17
میثم نوری خان یوردی، سید محمدحسین رضوی، سعید تابش، مرتضی دوستی (1398) تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش آموزش عالی ایران: 11; 95-132
18
Seyed omid Mahmoodi, sayed mohammad hossein razavi, Morteza Dousti, saeid tabesh (2020) Investigation and Prioritization of Factors Affecting Implementation of Student Sports Development Health Strategies archives of hygiene sciences: 4; 287-298
19
ناصر شهریاری، سعید تابش، رسول نظری، محمد مهدی ذوالفقارزاده (1398) فراتحلیل تأثیر کارکردهای توسعه اجتماعی سلامت بخش بر نهادینه کردن ورزش همگانی پرستار و پزشک در رزم: 7; 41-48
20
محمد میرزایی، رسول نظری، سعید تابش (1398) مدل ارتقای جایگاه استراتژیک برند باشگاه سپاهان از طریق روشMACQDA رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: 7; 33-46
21
محدثه رحمانی گرجی، سعید تابش، فاطمه نصراله زاده، مرتضی دوستی (1398) شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر علوم و فنون دریایی: 18; 43-60
22
Javad Mamashli, Morteza Dousti, saeid tabesh, Farzam Farzan, Fatemeh Abdavi (2019) Provision of an Integrated Health, Safety, and Environment Management Model in Sports Facilities in Iran archives of hygiene sciences: 8; 286-298
23
ریحانه قدردان، حسین حسن بیگی، سعید تابش (1398) بررسی موانع مشارکت معلولین ورزشکار و غیرورزشکار در فعالیت های ورزشی (مطالعه موردی: شهر قزوین) پرستار و پزشک در رزم: 7; 46-59
24
ریحانه قدردان، فرزام فرزان، سعید تابش (1398) بررسی چگونگی و نحوه گذراندن اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی سربازان علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی: 14; 17-25
25
علی محسنی فر، مرتضی دوستی، سعید تابش (1397) تحلیل موانع تامین مالی باشگاه های فوتبال ساحلی ایران فصلنامه علوم ورزش: 10; 41-64
26
رسول نظری، سامان بهادرانی، سعید تابش (1397) اثر تفکر تأملی بر سبک مدیریتی، چابکی عملکردی و کارامدی سازمانی مدیران ورزشی رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی: 6; 25-36
27
saeid tabesh, rasol nazari (2017) Challenges of Non-systematic Approaches of Talent Identification and Elitismin Sport of Ira international journal of scientific study: 5; 767-773
28
rasol nazari, saeid tabesh (2017) The Formulation Strategic Plan of Sepahan sport Club: Fans Management Approach helix: 8; 1178-1184
29
سعید تابش، علیرضا الهیی، حسین اکبری یزدی (1395) تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: 12; 241-254
مقاله ارائه‌شده
1
فائزه رمضانی، سعید تابش، معصومه کلاته سیفری (1400) شناسایی راهکارهای غلبه بر سقف شیشه ای در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران دومین کنفرانس بین المللی چالش ها وراهکارهای نوین د رمهندسی صنایع ومدیریت وحسابداری، ایران¡ دامغان
2
سمیرا رنجکش صورتی، مرتضی دوستی، سعید تابش (1398) بررسی کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی و بهداشت (مطالعه موردی:استان مازندران) کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی در هزاره سوم، ایران¡ آمل
3
سودابه عینی، سعید تابش، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1398) مدل ساختاری نقش آگاهی از برند بر روی تصویر برند مقصد و وفاداری برند در توسعه گردشگری ورزش های آبی(سواحل بابلسر) کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی در هزاره سوم، ایران¡ آمل
4
فهیمیه عابدپور، سعید تابش، مرتضی دوستی، سعید امیرنژاد (1398) شناسایی عوامل سازمانی موثر بر انگیزه شغلی معلمان تربیت بدنی استان مازندران کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی در هزاره سوم، ایران¡ آمل
5
الهام برزگر، سعید تابش، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1398) بررسی نقش بازریابی اجتماعی در توسعه گردشگری ورزشی کنفرانس مطالعات کاربردی علوم ورزشی در هزاره سوم، ایران¡ آمل
6
مجتبی ملک، سید محمدحسین رضوی، سعید تابش (1398) تدوین برنامه استراتژیک اداره کلّ ورزش و جوانان استان گلستان در توسعهی ورزش سالمندان همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی، ایران¡ مسهد
7
علی محسنی فر، مرتضی دوستی، سعید تابش (1398) شناسایی عوامل مؤثر در تصمیم گیری مدیران بنگاههای اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری در باشگاه های فوتبال مازندران سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت و اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش، دانشگاه گیلان¡ منطقه آزاد انزلی
8
ابوالفضل عسکری، مرتضی دوستی، سعید تابش (1398) مطالعه تطبیقی مدل های استعدادیابی دوومیدانی در کشورهای منتخب ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران¡ تهران
9
ابوالفضل عسکری، مرتضی دوستی، سعید تابش (1398) تحلیل محتوای پژوهش های حوزه دوومیدانی ایران ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران¡ تهران
10
محمدرضا جهانبازی، فرزام فرزان، سعید تابش (1397) ارزیابی رضایت زندگی کارکنان پارکهای آبی استان اصفهان پنجمین همایش ملی علوم ورزشی وتربیت بدنی ایرا ن، ایران¡ تهران
11
محمدرضا جهانبازی، فرزام فرزان، سعید تابش (1397) ارزیابی امنیت شغلی کارکنان پارکهای آبی استان اصفهان پنجمین همایش ملی علوم ورزشی وتربیت بدنی ایرا ن، ایران¡ تهران
12
محمدرضا جهانبازی، فرزام فرزان، سعید تابش (1397) ارزیابی امنیت شغلی کارکنان پارک های آبی استان اصفهان پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، ایران¡ تهران
13
فاطمه نصراله زاده، سعید تابش (1397) مطالعه تحلیلی ابعاد رضایت شغلی و فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی ( مطالعه موردی: دبیران استان مازندران) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، ایران¡ تهران
14
فاطمه نصراله زاده، سعید تابش، محسن احمدی، طاهر افشارنژاد (1397) رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان مازندران اولین کنگره اورآسیایی علوم ورزشی، ایران¡ تبریز
15
محدثه رحمانی گرجی، سعید تابش، محسن احمدی، طاهر افشارنژاد (1397) رابطه بین هوش اجتماعی با کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه مازندران اولین کنگره اورآسیایی علوم ورزشی، ایران¡ تبریز
16
ریحانه قدردان، فرزام فرزان، سعید تابش (1397) بررسی وضعیت امکانات ورزشی سربازان پدافند هوایی بابلسر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، ایران¡ تهران
17
ریحانه قدردان، فرزام فرزان، سعید تابش (1397) بررسی نقش ورزش و امادگی جسمانی در رضایت از زندگی سربازان در یک واحد نظامی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، ایران¡ تهران
18
علی محسنی فر، مرتضی دوستی، سعید تابش (1396) شناسایی و رتبهبندی چالشهای اقتصادی باشگاه فوتبال شموشک نوشهر اولین همایش ملی گردشگری و کسب و کار در ورزش، ایران¡ تبریز
19
علی محسنی فر، مرتضی دوستی، سعید تابش (1396) شناسایی فرصت های اقتصادی باشگاه های فوتبال مازندران اولین همایش علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، ایران¡ ارومیه
20
مهدی ابهری ساتلو، سعید تابش، رسول نظری، مرتضی دوستی (1396) تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برندهای ورزشی داخلی اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، ایران¡ کرج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سعید تابش، میثم نوری خان یوردی، سید حسین علوی، حمید گنجائیان (1399) تحلیل مکانی فضاهای ورزشی استان مازندران دانشگاه مازندران
2
مرتضی دوستی، سعید تابش، رضا حسن پور قادی، خدیجه پورذبیح (1399) شناسایی شیوه های نوین احیاء و ترویج و ارتقای ورزش های بومی و محلی در مازندران وزارت ورزش و جوانان-اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
3
سعید تابش، مرتضی دوستی، میثم نوری خان یوردی، حمید گنجائیان (1399) ارائه مدل پیشنهادی برای مکان یابی اماکن ورزشی با استفاده از مدل تلفیقی WLC و AHP دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
الهام برزگر، سعید تابش، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1398) نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه گردشگری ورزشی مطالعه موردی: اسب دوانی استان گلستان
2
3
مهدیه کیا اشکوریان، فرزام فرزان، سعید تابش (1398) بررسی میزان شایستگیهای ناجیان غریق استان مازندرا ن
4
سودابه عینی، سعید تابش، فرزام فرزان، سعید امیرنژاد (1398) جایگاه ارزش ویژه برند در توسعه گردشگری ورزش های آبی سواحل بابلسر.
5
فهیمه عابدپور، سعید تابش، مرتضی دوستی، سعید امیرنژاد (1398) تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزه و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان مازندران
6
7
احمد حمید جواد، سعید تابش، مرتضی دوستی (1398) شناسایی عوامل موثر بر توسعه باشگاه های بسکتبال عراق
8
9
10
ابوالفضل عسکری، سعید تابش، مرتضی دوستی (1398) تدوین شاخص ها و طراحی مدل استعدادیابی دوومیدانی ایران
11
احمد الواید، مرتضی دوستی، سعید تابش (1397) طراحی مدل توسعه باشگاه های فوتبال عراق
12
13
14
15
16
17
18
علی محسنی فر، مرتضی دوستی، سعید تابش (1397) شناسایی فرصت ها و چالش های اقتصادی باشگاه های فوتبال مازندران
19
20
21
22
23
مهدی ابهری ساتلو، سعید تابش، مرتضی دوستی، رسول نظری (1396) تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند های ورزشی
24
25
26
لیلا محمودپور، سعید تابش، مرتضی دوستی، رسول نظری (1395) آسیب شناسی مدل گلخانه ای استعدادیابی و نخبه پروری ورزش ایران براساس مدل ویزبورد
کتاب
1
سید حسین علوی، رضا رجب زاده، سعید تابش (1400) اصول سرپرستی در تربیت بدنی شابک:978-622-7911-00-8
2
3
سعید تابش، میثم نوری خان یوردی، مرتضی دوستی (1398) کارآفرینی ورزشی شابک:9786229603253
4
سعید تابش، مرتضی دوستی، رسول نظری، رضا سهیلی (1398) گردشگری ورزشی چالش های جدید در عصر جهانی شدن شابک:9786226506199
ابداع
1
سید حسین علوی، سعید تابش، مرتضی دوستی، احمد محمودی (1401) دستگاه تمرینی ورزش همگانی اغتشاشی پلانک با قابلیت ایجاد بی ثباتی
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!