1403/03/24
منصور اسلامی

منصور اسلامی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 2210

دروس

کارشناسی ارشد

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Muscle Synergy during Double-Leg Attack maneuver: A Comparison between Elite and Sub-Elite Wrestlers hojat binabaji, Mansour Eslami, Sayed Esmaeil Hosseininejad, Iman Esmaili Paeen Afrakoti (2023)
تاثیر سه ارتفاع متفاوت زین بر اکسیژن مصرفی و اقتصاد انرژی دوچرخهسواران نخبۀ ملی ایران شقایق شکاری، منصور اسلامی، فاطمه سالاری اسکر، علی شریف نژاد (1400)
On-court evaluation of selected key indicators of fitness among elite basketball amin gandomkar, Mansour Eslami, Rohollah Yousefpour, Afshin Fayyaz Movaghar (2022)
ارزیابی هماهنگی و تغییرپذیری بین مفصلی ناحیه پا در پی استفاده از ارتزهای داود خضری، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398)
طراحی و نمونه سازی دستگاه ارزیابی کاله در ورزشهای رزمی بر اساس معیارهای دینامیکی ندا بروشک، حسن خشنودی، حسن دانشمندی، منصور اسلامی (1398)
تدوین مقادیر نرمی قدرت، انعطافپذیری و همراستایی اندامهای تحتانی در داود خضری، منصور اسلامی، روح اله یوسف پور، افشین فیاض موقر (1397)
بررسی انرژی مکانیکی دویدن پای برهنه و مینیمال سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1397)
مقایسه هماهنگی و تغییرپذیری مفاصل اندام فوقانی در پاروکشی کایاک مردان جوان نیمه حرفه ای و نخبه مهدی بقاییان، منصور اسلامی، علی عباسی، مهدی خالقی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397)
the dynamic response of the taekwondo roundhouse kick to head using computer simulation neda broushak, Mansour Eslami, Mohsen kazemi, hasan Daneshmandy, john A Johnson (2018)
بررسی نقش سفتی پا در پیشبینی وقوع سندرم استرس داخلی درشت نی در افراد فعال: یک پژوهش آیندهنگر عفت حسین زاده، منصور اسلامی، محمد تقی پور، افشین فیاض موقر (1396)
بررسی تغییرات کینماتیکی مفصل زانو حین فرود تک پا متعاقب هشت هفته برنامه فیفا+11 در بازیکنان مرد جوان فوتبالیست وحید قاسمی، سید صدر الدبن شجاع الدین، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، امیر لطافت کار، منصور اسلامی (1396)
ارتباط بین ثبات ناحیه مرکزی و قدرت برخی عضلات اندام تحتانی با تکنیک پرش-فرود با استفاده از سیستم امتیازدهی خطای فرود محمد فلاح محمدی، سید صدر الدبن شجاع الدین، امیر لطافت کار، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، منصور اسلامی (1396)
تأثیر شتاب خطی و شتاب چرخشی سر در بروز آسیبهای مغزی در تکواندو ندا بروشک، منصور اسلامی، حسن دانشمندی (1396)
مقایسه میزان انحراف کشککی و زاویه سولکوس بین بیماران به سندرم درد کشککی و افراد سالم سمیه حسین زاده، منصور اسلامی، محمد تقی پور، راحله مهر ایین (1396)
Side-sloped surfaces substantially a ect lower limb running kinematics Mohsen Damavandi, Mansour Eslami, David Pearsall (2017)
آیا کفشهای مینیمال دویدن پابرهنه را تقلید مینمایند؟ بررسی انرژی مکانیکی اندام ها منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد، افشین فیاض موقر، حیدر صادقی (1396)
تأثیر هشت هفته تمرینات 11+ فیفا بر متغیرهای نیروی عکسالعمل زمین هنگام حرکت فرود تکپا در بازیکنان فوتبال مرد جوان وحید قاسمی، سید صدر الدین شجاع الدین، اسماعیل ابراهیمی، امیر لطافت کار، منصور اسلامی (1395)
تأثیرات هشت هفته تمرین گرم کردن 11+ فیفا بر زمانبندی و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات زانو برای پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی وحید قاسمی، سید صدر الدین شجاع الدین، اسماعیل ابراهیمی، امیر لطافت کار، منصور اسلامی (1395)
مروری بر پارامترهای بیومکانیکی زخم پای دیابتی ابراهیم عبدی، منصور اسلامی، محمد تقی پور (1395)
تأثیر کفش ناپایدار بر حداکثر فشار در سه ناحیه کف کفش در دختران با کف پای صاف و سالم الهام گندمکار، منصور اسلامی، مهران نقی زاده قمی، امین گندمکار (1394)
مقاله ارائه شده
Muscle Adaptation Patterns in Elite and Sub-Elite Wrestlers During Different Techniques kazem esfandirannasab, Mansour Eslami, Fatemeh Salari-Esker, Rohollah Yousefpour (2024)
اثر کفش مینیمال بر گشتاور آزاد نیروی عکس العمل زمین در فاز اتکای دویدن شقایق شکاری، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398)
مقایسه مولفه های اوج نیروی کف پایی بین مردان دارای کایفوز و لوردوز با افراد سالم محمدرضا ضیایی آزاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398)
مقایسه مولفه های اوج فشار کف پایی بین مردان دارای شانه نابرابر با افراد سالم محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398)
تاثیر شش هفته تمرین راه رفتن با تحریک موزون دیداری بر تعادل سالمندان محسن رجب تبار، منصور اسلامی، مژگان معمار مقدم (1398)
اوج نیرو در نواحی اناتومیکی دهگانه کف پا در افراد دارای راه رفتن تردلنبرگ شقایق شکاری، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1397)
knee joint kinetic evaluation in athletes with previous hamstring injury at single leg jump landing task rose fouladi, Reza Rajabi, Hooman Minoonejad, Mansour Eslami (2018)
Determination of functional groups using lower limbs energy during running Mansour Eslami, Seyyed Esmaeil Hosseininejad, heidar sadeghih, Fatemeh Salari, Rohollah Yousefpour (2017)
کتاب
آسیب های اسکلتی -عضلانی امیر لطافت کار، ملیحه حدادنژاد، رز فولادی، غلامرضا پرتوی، منصور اسلامی (1399)
اساس بیومکانیک بدن انسان منصور اسلامی، زهرا بصیری (1395)
آناتومی دویدن منصور اسلامی، جواد سروستان (1395)
سخنرانی
برگزاری پانل تخصصی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کسب عنوان برتر پژوهشی
کسب عنوان برتر پژوهشی زهرا بصیری، منصور اسلامی (1395)
کسب عنوان برتر پژوهشی منصور اسلامی (1395)
ابداع، اختراع یا اکتشاف
سیستم سنجش فاکتورهای مختلف کلاه ورزش های رزمی ندا بروشک، منصور اسلامی، حسن خشنودی (1397)
نشریات
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1400 شادمهر میردار، عباس قنبری نیاکی، منصور اسلامی، علی رضا صفرزاده، رزیتا فتحی، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، الهه طالبی گرکانی (1400)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، عباس قنبری نیاکی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
دبیران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، عباس قنبری نیاکی (1398)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
تاثیر ارتفاع زین بر هماهنگی و اقتصاد انرژی رکاب زنی دوچرخه سواران نخبه ملی شقایق شکاری، علی شریف نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1399)
اثر نوع پوشش پا بر نسبت بازوی اهرمی مفاصل مچ و زانو در دو نوع دویدن پاشنه-پنجه و سینه-پنجه روح اله ورشاب ساز، سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1398)
تاثیر سطح بر هماهنگی و تغییرپذیری اندام تحتانی در فاز اتکا دویدن اسماعیل زمانیان، سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1398)
تأثیر الگوی فرود پا بر توان مفصلی مچ پا طی فاز استقرار دویدن معصومه رضائیان، سید اسماعیل حسینی نژاد، منصور اسلامی (1397)
اثر زانوی پرانتزی بر متغیرهای کینتیکی و مرکز فشار پای اتکا، حین اجرای شوت روی پا در فوتبال منور موسوی لاریجانی، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397)