1403/05/03
اسفندیار ملکیان

اسفندیار ملکیان

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302501

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شناسایی و تبیین شاخصهای مؤثر در انتخاب بسته های نرم افزاری مالی عباس قدرت پناه، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1402)
ارائه مدلی برای ارتقا کیفیت و مهارت حسابرس از دیدگاه حرفه وکارفرما اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی، هادی ابراهیمی مجد (1401)
بررسی موانع توسعه حسابرسی مشترک در ایران حسن علیزاده، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1401)
زمینه یابی سودمندی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در ایران ملک محمد غلامی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1401)
هژمونی فرهنگی اخلاق حرفه ای در حسابرسی و ارزیابی پیامدهای آن علیرضا آذربراهمان، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1400)
تأثیر تغییرات اهرم مالی و هزینه بدهی بر تطابق درآمد و هزینه اسفندیار ملکیان، حسن حسنی، مصطفی ملکیان کله بستی (1400)
زمانبندی جریانهای نقدی و رویدادهای اقتصادی: الگویی برای طبقه بندی اقلام تعهدی احسان بوژمهرانی، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1399)
عوامل موثر برواکنش بازاراوراق بهادار نسبت به اطلاعات نامشهود حمیدرضا بزاززاده تربتی، اسفندیار ملکیان (1398)
تبیین عوامل مؤثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در ایران ملک محمد غلامی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1398)
Predict the Stock price crash risk by using firefly algorithm and comparison with regression Esfandiar Malekian, Hossein Fakhari, Jamal Ghasemi, Sarveh Farzad (2018)
نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیر آن بر حقوق متقابل ذینفعان اصلی (بیمه گر و بیمه گذار) در صنعت بیمه منصور علی رحیمی باغ ابریشمی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی، امیر منصور طهرانچیان (1396)
A Comparative Study of the Prediction Stock Crash Risk by using Meta- Heuristic & Regression Esfandiar Malekian, Hossein Fakhari, Jamal Ghasemi, Sarveh Farzad (2018)
واکنش بازار نسبت به اطلاعات نامشهود: نقش تعدیل کننده سرمایه گذاران نهادی حمیدرضا بزاززاده تربتی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395)
نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار اسفندیار ملکیان، محمد وحدانی (1394)
شناسایی علائم هشداردهنده وجود مشکلات کنترل داخلی در موسسات غیرانتفاعی اسفندیار ملکیان، اسماعیل توکل نیا، منصور خواجه وند (1394)
Investigating the Impact of Earnings Quality on Investment Efficiency Esfandiar Malekian, Masoume Mohammadi (2015)
The Impact of Income Poor Matching on Accounting Earning Esfandiar Malekian, Mehdi Mehrabi, Malek Yaballuei (2014)
Audit Opinion, Long-Term Debt and Financial Constraints Esfandiar Malekian, Esmaeil TavakolNia, Mehdi Tirgari (2014)
رابطۀ تعهد حرفه ای و دیدگاه اخلاقی با رفتار مدیریت سود اسفندیار ملکیان، منیر جفائی رهنی، بهروز خسروی (1393)
حسابداری محیط زیست از منظر اسلام رسول سلمانی، اسفندیار ملکیان (1392)
The Relationship between Capital Structure and Firm Performance Evaluation Measures: Evidence from the Tehran Stock Exchange Abbasali Pouraghajan, Esfandiar Malekian, Milad Emamgholipour, Vida Lotfollahpour, Mohammad Mohammadpour Bagheri (2012)
عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران اسفندیار ملکیان، احمد احمدپور، محمد رحمانی نصرآبادی، عباسعلی دریایی (1389)
مقاله ارائه شده
تاثیر رشد وفاداری مشتری بر سودآوری در خدمات مالی با نقش میانجی وفاداری عاطفی و وفاداری متقابل در بانک تجارت اسفندیار ملکیان، ربابه یوسف نژاد یوسف نژاد، مصطفی ملکیان کله بستی، مجتبی محمدی (1399)
تأثیر ویژگی های شغلی و فردی حسابرسان بر بازده عملکرد نظارت دیجیتال (موردمطالعه: بانک صادرات استان مازندران) اسفندیار ملکیان، ربابه یوسف نژاد یوسف نژاد، مصطفی ملکیان کله بستی، عباس خیری خاکی (1399)
مقایسه مدل های گزارشگری سرمایه فکری در دانشگاه های اتریش و اسپانیا یاسمن خلیلی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان، حسنعلی آقاجانی (1396)
کتاب
کیفیت سود اسفندیار ملکیان، حمید رضا شایسته مند (1395)
توسعه عقاید و افکار حسابداری (تئوری ها و دویست سال پژوهش های نظری و تجربی) - چاپ دوم اسفندیار ملکیان، عباسعلی دریایی، سید محمد مشعشعی، محسن ایمنی (1395)
صورت جریان وجوه نقد اسفندیار ملکیان (1394)
توسعه عقاید و افکار حسابداری (تئوری ها و دویست سال پژوهش های نظری و تجربی) اسفندیار ملکیان، عباسعلی دریایی، سید محمد مشعشعی، محسن ایمنی (1393)
حسابداری دولتی 2 اسفندیار ملکیان، عباسعلی دریایی (1389)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر منتخب دانشگاه اسفندیار ملکیان (1395)
پایان نامه
نقش تعدیل کننده هزینه حسابرسی در رابطه بین سهم از بازار حسابرسی با کیفیت حسابرسی ابوالفضل حسن زاده قصاب، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1402)
تاثیر بازتاب شناختی بر سوءگیری های رفتاری در بین سرمایه گذاران روح اله آماره، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1402)
اثر شش ضلعی تقلب در صورتهای مالی متقلبانه: نقش تعدیل کننده کمیته حسابرسی سمانه اسدی گنجی، اسفندیار ملکیان، عیسی اکبری (1402)
طراحی الگوی تعالی بازاریابی مبتنی بر آیین رفتار حرفه ای در موسسات حسابرسی اکتای یمرلی، اسفندیار ملکیان، میثم شیرخدایی، حسین فخاری (1402)
عوامل موثر بر واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات نامشهود حمیدرضا بزاززاده تربتی، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1395)
رویکردی جدید برای تخمین خطای پیش بینی سود توسط مدیریت محمد وحدانی، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1395)
ارائه مدلی جهت پیش بینی احتمال تقلب در گزارش های مالی محمد جواد زارع بهنمیری، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1395)
ارائه مدلی جهت پیش بینی تقلب در گزارش های مالی محمد جواد زارع بهنمیری، یحیی کامیابی، اسفندیار ملکیان (1395)
تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) مظلومه عسگری جویباری، احمد احمدپور، اسفندیار ملکیان (1394)
بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اثلام تعهدی مجتبی همایون نیا فیروزجاه، احمد احمدپور، اسفندیار ملکیان (1393)