04 مهر 1397
اسفنديار ملكيان

اسفندیار ملکیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری -گروه حسابداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / حسابداری
تلفن: 01135302501
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
منصور علی رحیمی باغ ابریشمی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی، امیر منصور طهرانچیان (1396) نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیر آن بر حقوق متقابل ذینفعان اصلی (بیمه گر و بیمه گذار) در صنعت بیمه پژوهشنامه بیمه: شماره4، شماره مسلسل 128; 65-84
2
حسین فخاری، اسفندیار ملکیان، منیر جفایی رهنی (1396) تبیین و رتبه بندی مولفه ها وشاخص های گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی به روش تحلیل سلسله مراتبی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حسابداری ارزشی و رفتاری: سال دوم .شماره چهارم; 153-187
3
اسفندیار ملکیان، سروه فرزاد (1396) تأثیر حسابرسی مالیاتی بررابطه بین مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی: مطالعه موردی استان های آذربایجان شرقی، غربی و شرق و جنوب تهران پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی: دوره 9 شماره 33; 51-64
4
حمیدرضا بزاززاده تربتی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) واکنش بازار نسبت به اطلاعات نامشهود: نقش تعدیل کننده سرمایه گذاران نهادی فصلنامه حسابداری مالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه: سال 8 شماره 31; 1-29
5
محمد جواد زارع بهنمیری، اسفندیار ملکیان (1395) رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال تقلب مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت های مالی پژوهش های تجربی حسابداری: سال ششم شماره 21; 1-17
6
مجتبی همایون نیا فیروزجاه، اسفندیار ملکیان (1395) بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات حسابداری و حسابرسی: سال هشتم شماره 31; 22-35
7
اسفندیار ملکیان، رسول سلمانی، معصومه شهسواری (1395) مطالعه رابطه بین مالکیت دولتی و نهادی با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) دانش سرمایه گذاری: سال پنجم شماره 17; 55-74
8
اسفندیار ملکیان، حمید رضا شایسته مند (1394) تبیین تاثیر ساز و کارهای مدیریتی راهبری شرکتی بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه حسابداری مالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه: سال هفتم شماره 28; 105-126
9
اسفندیار ملکیان، رسول سلمانی (1394) رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد پژوهش های تجربی حسابداری: سال پنجم شماره 18; 55-71
10
اسفندیار ملکیان، علی فاطری (1394) مدیریت سود اقلام تعهدی در زمان عرضۀ عمومی اولیه و خطر کاهش بازدۀ بلندمدت سهام دانش حسابداری: سال ششم شماره 23; 55-75
11
محمد جواد زارع بهنمیری، اسفندیار ملکیان (1394) پیش بینی تقلب در صورت های مالی با استفاده از نسبت های مالی (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) چشم انداز مدیریت مالی- دانشگاه شهید بهشتی: دوره 5 شماره 12; 65-80
12
اسفندیار ملکیان، محمد وحدانی (1394) نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار مطالعات حسابداری و حسابرسی: سال چهارم شماره 15; 4-15
13
اسفندیار ملکیان، اسماعیل توکل نیا، منصور خواجه وند (1394) شناسایی علائم هشداردهنده وجود مشکلات کنترل داخلی در موسسات غیرانتفاعی پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی: سال 7 شماره 26; 67-86
14
اسفندیار ملکیان، بیتا نیکروان فرد (1394) بررسی تأثیر مالکان نهادی و دولتی بر دستمزد حسابرسی مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشرفت های حسابداری: دوره 7 شماره اول; 139-166
15
اسفندیار ملکیان، مهدی حیدری کوچی، محمدحسین فتحه (1394) محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد اضافی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش حسابداری: دوره 4 شماره 4; 29-46
16
اسفندیار ملکیان، سیده زهرا نصیری (1394) بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر صرف ریسک بازده دانش حسابداری مالی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره): دوره 2 شماره 1; 83-99
17
Alireza Abdi, Esfandiar Malekian (2015) Reviewing Factors affecting the pricing less then companiesʼ initial public offering of shares listed in Tehran Stock Exchange journal of scientific research and development: vol 2 . no 3; 96-99
18
Esfandiar Malekian, Farhad Falah Nejad (2015) The Effect of Family Ownership on Performance of Listed Firms in Tehran Stock Market Applied Mathematics In Engineering, Management And Technology: vol 3.no 2; 390-398
19
Esfandiar Malekian, Masoume Mohammadi (2015) Investigating the Impact of Earnings Quality on Investment Efficiency A Journal of Economics and Management: Vol. 5 Issue 1; 357-364
20
Esfandiar Malekian, Mehdi Mehrabi, Malek Yaballuei (2014) The Impact of Income Poor Matching on Accounting Earning Asian Journal of Research in Banking and Finance: Volume : 4, Issue : 11; 152-161
21
اسفندیار ملکیان، محمود صمدی لرگانی، عباسعلی دریایی (1393) بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) تحقیقات حسابداری و حسابرسی: سال ششم شماره 23; 24-35
22
Esfandiar Malekian, Esmaeil TavakolNia, Mehdi Tirgari (2014) Audit Opinion, Long-Term Debt and Financial Constraints Asian Journal of Research in Banking and Finance: http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijo; 66-78
23
اسفندیار ملکیان، اسماعیل توکل نیا (1393) بررسی تأثیر فرهنگ اخلاقی بر کیفیت حسابرسی تحت شرایط فشار بودجه زمانی حسابرسی: نظریه و عمل: دوره 1 شماره 1; 21-47
24
اسفندیار ملکیان، منیر جفائی رهنی، بهروز خسروی (1393) رابطۀ تعهد حرفه ای و دیدگاه اخلاقی با رفتار مدیریت سود اخلاق در علوم و فناوری: سال نهم شماره 4; 117-126
25
اسفندیار ملکیان، فرازنده عبدی پور (1393) رابطه بین تغییر موسسه حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه کارانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعات تجربی حسابداری مالی: دوره 11 شماره 41; 157-173
26
Esfandiar Malekian, Javad ramezani (2014) Investigation the effects of intellectual capital on Qtobin of car manufacturing companies in Tehran stock exchange Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences: vol 4; 1557-1564
27
اسفندیار ملکیان، الهام قاسمی (1393) تأثیر محافظه کاری شرطی بر کیفیت سود و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه های نوین حسابداری: شماره 11; 25-44
28
رسول سلمانی، اسفندیار ملکیان (1392) حسابداری محیط زیست از منظر اسلام پژوهش حسابداری: دوره 3 شماره 3; 123-134
29
اسفندیار ملکیان، احمد احمدپور، میثم طالب تبار آهنگر (1391) بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش های حسابداری مالی: سال چهارم شماره چهارم; 37-50
30
اسفندیار ملکیان، رسول سلمانی (1391) ویروس های کامپیوتری تهدیدی برای امنیت سیستم اطلاعات حسابداری پژوهش حسابداری: دوره 2 شماره 3; 39-49
31
اسفندیار ملکیان، محمود معین الدوله، انسیه کلانتری (1391) رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی های حسابداری و حسابرسی: دوره 18، شماره 66، زمستان 1391، صفحه 69-80; صفحه 69-80
32
اسفندیار ملکیان، علی پاشایی (1391) تاثیرنظام راهبری شرکتی بر انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش های تجربی حسابداری: دوره 2، شماره 1، پاییز 1391،; 21-31
33
Abbasali Pouraghajan, Esfandiar Malekian, Milad Emamgholipour, Vida Lotfollahpour, Mohammad Mohammadpour Bagheri (2012) The Relationship between Capital Structure and Firm Performance Evaluation Measures: Evidence from the Tehran Stock Exchange international journal of business and commerce: Vol. 1, No. 9; 166-181
34
احمد احمدپور، اسفندیار ملکیان، محمد جواد زارع بهنمیری، زینب نادی (1391) بررسی نقش ساختار هیئت مدیره بر سرما یه فکری شرکتها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران دانش حسابداری: دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 73-93; صفحه 73-93
35
اسفندیار ملکیان، احمد احمدپور، منصور محمدی (1390) بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات حسابداری و حسابرسی: سال سوم، شماره 11; 1-18
36
اسفندیار ملکیان، عباسعلی دریایی (1390) تبیین رابطه ی بین ویژگی های مالکیتی و شرکتی با ساختار حاکمیت شرکتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) پیشرفت های حسابداری: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 121-143; صفحه 121-143
37
اسفندیار ملکیان، محمد جواد زارع بهنمیری (1389) تبیین اثرات سرمایه ی فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی پژوهشنامه مدیریت اجرایی: دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 135-156; صفحه 135-156
38
اسفندیار ملکیان، احمد احمدپور، محمد رحمانی نصرآبادی، عباسعلی دریایی (1389) عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران بررسی های حسابداری و حسابرسی: دوره 17، شماره 3، پاییز 1389; 23-38
39
اسفندیار ملکیان، علی اکبر عزیزپور، عباسعلی دریایی (1389) مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(GFS) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تحقیقات حسابداری و حسابرسی: سال دوم ، شماره پنجم; 1-16
مقاله ارائه‌شده
1
محبوبه سلمان نژاد، اسفندیار ملکیان، قدرت اله برزگر (1396) بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا خرداد ماه 96 تهران ایران، ایران، تهران
2
یاسمن خلیلی، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان، حسنعلی آقاجانی (1396) مقایسه مدل های گزارشگری سرمایه فکری در دانشگاه های اتریش و اسپانیا اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، ایران، تهران- دانشگاه تهران
3
شهرام دادگر، حسین فخاری، اسفندیار ملکیان (1395) ارائه مدل جامع« شکاف انتظار – عمل» در شناسایی و توسعه مؤلّفه های آموزش حسابداری چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران، ایران، ارومیه
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
حمیدرضا بزاززاده تربتی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) عوامل موثر بر واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات نامشهود
12
13
14
محمد وحدانی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) رویکردی جدید برای تخمین خطای پیش بینی سود توسط مدیریت
15
16
محمد جواد زارع بهنمیری، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) ارائه مدلی جهت پیش بینی احتمال تقلب در گزارش های مالی
17
18
محمد جواد زارع بهنمیری، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی (1395) ارائه مدلی جهت پیش بینی تقلب در گزارش های مالی
19
20
21
22
مظلومه عسگری جویباری، اسفندیار ملکیان، احمد احمدپور (1394) تاثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
مجتبی همایون نیا فیروزجاه، اسفندیار ملکیان، احمد احمدپور (1393) بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اثلام تعهدی
36
37
38
کتاب
1
اسفندیار ملکیان، حمید رضا شایسته مند (1395) کیفیت سود شابک:978-600-6545-83-7
2
اسفندیار ملکیان، عباسعلی دریایی، سید محمد مشعشعی، محسن ایمنی (1395) توسعه عقاید و افکار حسابداری (تئوری ها و دویست سال پژوهش های نظری و تجربی) - چاپ دوم شابک:978-964-978-447-2
3
اسفندیار ملکیان (1394) صورت جریان وجوه نقد شابک:978-600-5749-99-1
4
اسفندیار ملکیان، عباسعلی دریایی، سید محمد مشعشعی، محسن ایمنی (1393) توسعه عقاید و افکار حسابداری (تئوری ها و دویست سال پژوهش های نظری و تجربی) شابک:978-964-978-447-2
5
اسفندیار ملکیان، عباسعلی دریایی (1389) حسابداری دولتی 2 شابک:978-600-100-077-5
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!