29 اسفند 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

سلمان احمدی اسب چین

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
sedigheh rajaei, Bagher Seyedalipour, salman ahmady asbchin, Gholam Hossein Riazi (2021) Production of Lipase by Isolated Halophile, Halobacillus sp. Strain AR11 from International Miankaleh Wetland journal of genetic resources: 7; 188-195
2
3
Ashraf Al-Sadat Hoseini, Hami Kaboosi, salman ahmady asbchin, Esmayel ghorbanalinezhad,, Fatemeh Peyravii Ghadikolaii (2020) Binary Biosorption of Cadmium(II) and Nickel(II) onto Planococcus sp. Isolated from Wastewater: Kinetics, Equilibrium and Thermodynamic Studies Industrial Biotechnology: 16; 201-209
4
عمران عبدی، سلمان احمدی اسب چین، رضا تبارکی (1399) جذب زیستی کروم به وسیلۀ سارگاسوم ایلیسیفولیوم، سینتیک و بهینه سازی با استفاده از طراحی روش سطح پاسخ (RSM) زیست شناسی میکروارگانیسم ها: 35; 40-57
5
salman ahmady asbchin, hassan rezaei, MOEIN SAFARI, Pantea Zamanifar, Davood Siyamiyan (2020) Production and optimization of polyhydroxybutyrate (PHB) from Bacillus megaterium as biodegradable plastic European Journal of Biological Research: 10; 26-34
6
مسعود فضل الله پور، محمد اکبرزاده پاشا، سلمان احمدی اسب چین (1399) ساخت، مشخصه یابی و بررسی فعالیت آنتی باکتریال نانوهیبرید سه گانه نانولوله های کربنی– دی اکسید تیتانیوم– نقره (CNTs-TiO2-Ag) نانو مواد: 12; 93-112
7
سمیه نوری، سلمان احمدی اسب چین (1399) بررسی تجزیه میکروبی رنگ ایندیگوکارمین توسط باکتری گرم مثبت باسیلوس آلبوس مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 28; 29-39
8
Nesa Shokoohifar, salman ahmady asbchin, Sima Besharat, Fatemeh Roodbari, Saeed Mohammadi, Taghi Amiriani Taghi Amiriani, Behnaz Khodabakhshi, Alireza Norouzi, Iman Shahabinasab (2020) The Impaired Balance of CD4+/CD8+ Ratio in Patients with Chronic Hepatitis B Hepatitis Monthly: 20; 101-104
9
معین صفری، سلمان احمدی اسب چین، مریم کمالی پور (1398) بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی برگ ازگیل (Mespilus germanica) علیه برخی از باکتری های بیماری زای مواد غذایی مجله علوم پزشکی پارس: 17; 15-22
10
Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, salman ahmady asbchin, Gholam Hossein Riazi (2019) Moderately Halophilic Bacteria and Their Industrially Important Enzymes from the Ancient Ecosystem Badab-e Surt Industrial Biotechnology: VOL. 15 NO. 2; VOL. 15 NO. 2
11
شیوا شعبان نژاد، فاطمه کاردل، سلمان احمدی اسب چین، شیلا امیدظهیر (1397) بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب فلز کادمیوم توسط باکتری هالوموناس (Halomonas) جداسازی شده از تالاب میانکاله استان گلستان اکوبیولوژی تالاب: 10; 31-40
12
13
لیلا ستاری فقیهی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور، غلامحسین ریاضی (1397) غربالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر (جدایه S-14) تولید کننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس: جلد 9 شماره 3; 449-441
14
15
Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, Gholam Hossein Riazi, salman ahmady asbchin (2018) Introduction of Two Halo-Alkali-thermo-stable Biocatalysts: Purification and Characterization CATALYSIS LETTERS: 148(3); 831-842
16
شیوا شعبان نژاد، فاطمه کاردل، سلمان احمدی اسب چین، شیلا امیدظهیر (1396) بررسی سینتیک جذب فلزکادمیوم توسط باکتری (هالوموناس) جداسازی شده از تالاب میانکاله زیست شناسی دریا: دوره نهم شماره سی و ششم; 10-14
17
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور، غلامحسین ریاضی (1396) جداسازی و شناسایی باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم لیپاز از تالاب میانکاله زیست شناسی دریا: 9; 1-12
18
سلمان احمدی اسب چین، حسنی مرادی، رضا تبارکی (1396) بررسی تجزیه زیستی رنگ ایندیگوکارمین بوسیله باکتری زیست شناسی کاربردی: 30; 5-18
19
رضا تبارکی، اشرف ناطقی، سحر یوسفی، سلمان احمدی اسب چین (1395) Application of chemometric methods in modeling of competitive multidye biosorption from ternary system Journal of the Iranian Chemical Society: 2; 26-30
20
Hossnieh Kafshdar Jalali, Abdolreza Salamatzadeh Salamatzadeh, Arezou Kafshdar Jalali, Hamed Haddad Kashani, salman ahmady asbchin, Khosro Issazadeh (2016) Antagonistic Activity of Nocardia brasiliensis PTCC 1422 Against Isolated Enterobacteriaceae from Urinary Tract Infections Probiotics and Antimicrobial Proteins: 8; 41-45
21
yasamin nabipour, salman ahmady asbchin, arman rostamzad (2016) Comparative study of Antimicrobial Activities of Cu and Fe Nanoparticles against the Pathogenic Strain of Acinetobacter baumannii Advances in Bioresearch: 7; 26-30
22
سلمان احمدی اسب چین، محمد جواد مصطفی پور، صدیقه رجایی (1395) بررسی اثرات مهاری عصاره گیاه رزماری بر روی باکتری های گرم منفی و مثبت در شرایط آزمایشگاهی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 2; 80-88
23
24
Ali Akbar Ashkarran, Soure Davoudi, salman ahmady asbchin (2016) A comparative study of silver nanoparticles and corona discharge for environmental and antibacterial applications Journal of Environment and Biotechnology Research: 4; 17-23
25
سلمان احمدی اسب چین، حسنا مرادی، رضا تبارکی (1395) مطالعه تجزیه میکروبی ماده رنگزای ایندیگوکارمین توسط باکتری گرم منفی اسینتوباکتر لووفی علوم و فناوری رنگ: 10; 65-70
26
khadijeh khermandar, ali mahdavi, salman ahmady asbchin (2016) Differential expression of Lead accumulation during two growing seasons by desert shrub Acacia victoriae L. Desert: 21; 143-154
27
معین صفری، سلمان احمدی اسب چین، ندا سلطانی (1395) بررسی تواناییسیانوباکتری FIsherella ambigua ISC65 در تجزیه زیستی نفت خام پژوهش نفت: 86; 108-119
28
باقر سیدعلیپور، مقدسه فاضلی، سلمان احمدی اسب چین، حمید چشمی، لیلا سادات الداغی (1394) بررسی اثر سایتوتوکسیک چالکون سنتتیک جدید حامل گروه4-متوکسی فنیل بر رده سلولی HeLa با روش MTT مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: دوره 22، شماره 5; 919-926
مقاله ارائه‌شده
1
احمد رضایی، سلمان احمدی اسب چین (1401) مطالعه پارامترهای سینتیک و ایزوترم، بر جذب غیر فعال فلز کادمیوم بوسیله باکتری جداسازی شده از پساب صنعتی آبکاری غرب تهران نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
2
احمد رضایی، سلمان احمدی اسب چین (1401) پمطالعه پارامترهای ،pHدوز جاذب زیستی، بر جذب فلز کادمیوم بوسیله باکتری جداسازی شده از پساب صنعتی آبکاری غرب تهران پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در گیاهان دارویی، شیمی و زیست شناسی ایران، ایران¡ تهران
3
زینب فاشم قاسم، سلمان احمدی اسب چین، زاهد سعدون عزیز (1401) بررسی فعالیت آنزیم ماناناز استخراج شده از باکتری های گرمادوست جدا شده از چشمه آب گرم فلکده بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ شهرکرد
4
سحر عباسی، سلمان احمدی اسب چین، سید رضا نبوی (1400) جداسازی و مطالعه سویه باکتریایی بومی تجزیه کننده نفت با بیشترین عملکرد از خاک پالایشگاه نفت دوازدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران-31 تا 2 شهریور 1400، ایران¡ تهران
5
پردیس السادات شهدائی، سلمان احمدی اسب چین، سید رضا نبوی (1400) بررسی تجزیه زیستی آلاینده های نفتی بوسیله باکتری های جداشده از آب آلوده پالایشگاه نفت تهران و مطالعه بهینه سازی فرایند تجزیه زیستی آن هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
6
آناهیتا حسینی ضابط، سلمان احمدی اسب چین (1399) جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به کادمیم از فاضلاب کارخانه ی فولاد سازی به عنوان جاذب زیستی و بررسی توانایی آنها بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ سمنان
7
مسعود فضل الله پور، محمد اکبرزاده پاشا، سلمان احمدی اسب چین (1398) بررسی فعالیت آنتی باکتریال هیبرید سه گانه نانولوله کربنی – دی اکسید تیتانیوم – نقره هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، ایران¡ تهران
8
کژال آسیوس، سلمان احمدی اسب چین (1397) تثبیت باکتری جدا شده از شرق استان کردستان در آلژینات کلسیم برای جذب فلز نیکل بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ مراغه
9
کژال آسیوس، سلمان احمدی اسب چین (1397) کینتیک، ترمودینامیک و مطالعه جذب زیستی فلز نیکل بوسیله باکتری های جدا شده از شرق استان کردستان بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ مراغه
10
Mona Emdadi, Maryam Sadat Eghdami, salman ahmady asbchin, omid Jazayeri (2018) Use of Bacillus sp. isolated from the Babolrood River in absorbing the Congo red dye 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
11
Maryam Sadat Eghdami, Mona Emdadi, salman ahmady asbchin, omid Jazayeri (2018) Isotherm and kinetic of removing Cr (VI) with lelliottia amnigena isolated from Babolroud river 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
12
Mohammad Javad Raeisi, salman ahmady asbchin, omid Jazayeri (2018) Screening and identification of halophilic and halotolerant bacteria producing extracellular lipase from West Mazandaran 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
13
Mohammad Javad Raeisi, salman ahmady asbchin, omid Jazayeri (2018) Isolation and characterization of halophilic and halotolerant extracellular nuclease producing bacteria from the West of Mazandaran 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
14
Fatemeh Kardel, Nafiseh Torabi, salman ahmady asbchin (2016) Growth potential of halophilic bacteria isolated from Miankaleh wetland in the mediums including Ni 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, IRAN, Tabriz
15
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) بررسی تولید آنزیم پکتیناز توسط باکتریهای نمکدوست تالاب میانکاله نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ تبریز
16
لیلا ستاری فقیهی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) غربالگری و جداسازی باکتریهای هالوفیل مقاوم به فلز سنگین سرب از چشمههای بادابسورت نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ تبریز
17
Leila Satari Faghihi, salman ahmady asbchin, Bagher Seyedalipour (2016) SCREENING AND ISOLATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE PRODUCING HALOPHILIC BACTERIA FROM BADAB-SOURT The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
18
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) تولید آنزیم ژلاتیناز توسط باکتری های نمک دوست جداشده ازتالاب میانکاله چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

سلمان