04 مهر 1399

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Nesa Shokoohifar, salman ahmady asbchin, Sima Besharat, Fatemeh Roodbari, Saeed Mohammadi, Taghi Amiriani Taghi Amiriani, Behnaz Khodabakhshi, Alireza Norouzi, Iman Shahabinasab (2020) The Impaired Balance of CD4+/CD8+ Ratio in Patients with Chronic Hepatitis B Hepatitis Monthly: 20; 101-104
2
معین صفری، سلمان احمدی اسب چین، مریم کمالی پور (1398) بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی برگ ازگیل (Mespilus germanica) علیه برخی از باکتری های بیماری زای مواد غذایی مجله علوم پزشکی پارس: 17; 15-22
3
Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, salman ahmady asbchin, Gholam Hossein Riazi (2019) Moderately Halophilic Bacteria and Their Industrially Important Enzymes from the Ancient Ecosystem Badab-e Surt Industrial Biotechnology: VOL. 15 NO. 2; VOL. 15 NO. 2
4
شیوا شعبان نژاد، فاطمه کاردل، سلمان احمدی اسب چین، شیلا امیدظهیر (1397) بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب فلز کادمیوم توسط باکتری هالوموناس (Halomonas) جداسازی شده از تالاب میانکاله استان گلستان اکوبیولوژی تالاب: 10; 31-40
5
6
لیلا ستاری فقیهی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور، غلامحسین ریاضی (1397) غربالگری و جداسازی باکتری هالوفیل مارینوباکتر (جدایه S-14) تولید کننده آنزیم خارج سلولی لیپاز از چشمه آب شور باداب سورت زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس: جلد 9 شماره 3; 449-441
7
8
Leila Satari Faghihi, Bagher Seyedalipour, Gholam Hossein Riazi, salman ahmady asbchin (2018) Introduction of Two Halo-Alkali-thermo-stable Biocatalysts: Purification and Characterization CATALYSIS LETTERS: 148(3); 831-842
9
شیوا شعبان نژاد، فاطمه کاردل، سلمان احمدی اسب چین، شیلا امیدظهیر (1396) بررسی سینتیک جذب فلزکادمیوم توسط باکتری (هالوموناس) جداسازی شده از تالاب میانکاله زیست شناسی دریا: دوره نهم شماره سی و ششم; 10-14
10
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور، غلامحسین ریاضی (1396) جداسازی و شناسایی باکتری های نمک دوست تولیدکننده آنزیم لیپاز از تالاب میانکاله زیست شناسی دریا: 9; 1-12
11
سلمان احمدی اسب چین، حسنی مرادی، رضا تبارکی (1396) بررسی تجزیه زیستی رنگ ایندیگوکارمین بوسیله باکتری زیست شناسی کاربردی: 30; 5-18
12
Hossnieh Kafshdar Jalali, Abdolreza Salamatzadeh Salamatzadeh, Arezou Kafshdar Jalali, Hamed Haddad Kashani, salman ahmady asbchin, Khosro Issazadeh (2016) Antagonistic Activity of Nocardia brasiliensis PTCC 1422 Against Isolated Enterobacteriaceae from Urinary Tract Infections Probiotics and Antimicrobial Proteins: 8; 41-45
13
yasamin nabipour, salman ahmady asbchin, arman rostamzad (2016) Comparative study of Antimicrobial Activities of Cu and Fe Nanoparticles against the Pathogenic Strain of Acinetobacter baumannii Advances in Bioresearch: 7; 26-30
14
سلمان احمدی اسب چین، محمد جواد مصطفی پور، صدیقه رجایی (1395) بررسی اثرات مهاری عصاره گیاه رزماری بر روی باکتری های گرم منفی و مثبت در شرایط آزمایشگاهی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: 2; 80-88
15
16
Ali Akbar Ashkarran, Soure Davoudi, salman ahmady asbchin (2016) A comparative study of silver nanoparticles and corona discharge for environmental and antibacterial applications Journal of Environment and Biotechnology Research: 4; 17-23
17
سلمان احمدی اسب چین، حسنا مرادی، رضا تبارکی (1395) مطالعه تجزیه میکروبی ماده رنگزای ایندیگوکارمین توسط باکتری گرم منفی اسینتوباکتر لووفی علوم و فناوری رنگ: 10; 65-70
18
khadijeh khermandar, ali mahdavi, salman ahmady asbchin (2016) Differential expression of Lead accumulation during two growing seasons by desert shrub Acacia victoriae L. Desert: 21; 143-154
19
معین صفری، سلمان احمدی اسب چین، ندا سلطانی (1395) بررسی تواناییسیانوباکتری FIsherella ambigua ISC65 در تجزیه زیستی نفت خام پژوهش نفت: 86; 108-119
مقاله ارائه‌شده
1
مسعود فضل الله پور، محمد اکبرزاده پاشا، سلمان احمدی اسب چین (1398) بررسی فعالیت آنتی باکتریال هیبرید سه گانه نانولوله کربنی – دی اکسید تیتانیوم – نقره هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، ایران، تهران
2
Mona Emdadi, Maryam Sadat Eghdami, salman ahmady asbchin, omid Jazayeri (2018) Use of Bacillus sp. isolated from the Babolrood River in absorbing the Congo red dye 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
3
Maryam Sadat Eghdami, Mona Emdadi, salman ahmady asbchin, omid Jazayeri (2018) Isotherm and kinetic of removing Cr (VI) with lelliottia amnigena isolated from Babolroud river 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
4
Mohammad Javad Raeisi, salman ahmady asbchin, omid Jazayeri (2018) Screening and identification of halophilic and halotolerant bacteria producing extracellular lipase from West Mazandaran 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
5
Mohammad Javad Raeisi, salman ahmady asbchin, omid Jazayeri (2018) Isolation and characterization of halophilic and halotolerant extracellular nuclease producing bacteria from the West of Mazandaran 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
6
کژال آسیوس، سلمان احمدی اسب چین (1397) تثبیت باکتری جدا شده از شرق استان کردستان در آلژینات کلسیم برای جذب فلز نیکل بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، مراغه
7
کژال آسیوس، سلمان احمدی اسب چین (1397) کینتیک، ترمودینامیک و مطالعه جذب زیستی فلز نیکل بوسیله باکتری های جدا شده از شرق استان کردستان بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، مراغه
8
Fatemeh Kardel, Nafiseh Torabi, salman ahmady asbchin (2016) Growth potential of halophilic bacteria isolated from Miankaleh wetland in the mediums including Ni 19th National and 7th International Congress of Biology, Iran, IRAN, Tabriz
9
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) بررسی تولید آنزیم پکتیناز توسط باکتریهای نمکدوست تالاب میانکاله نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
10
لیلا ستاری فقیهی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) غربالگری و جداسازی باکتریهای هالوفیل مقاوم به فلز سنگین سرب از چشمههای بادابسورت نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
11
Leila Satari Faghihi, salman ahmady asbchin, Bagher Seyedalipour (2016) SCREENING AND ISOLATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE PRODUCING HALOPHILIC BACTERIA FROM BADAB-SOURT The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
12
صدیقه رجایی، سلمان احمدی اسب چین، باقر سیدعلیپور (1395) تولید آنزیم ژلاتیناز توسط باکتری های نمک دوست جداشده ازتالاب میانکاله چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!