08 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي كينتيك و ايزوترم حذف فلز نيكل از محلول آبي بهوسيله جلبك درياي عمان (Sargassum angustifolium) سارگاسوم انگوستوفوليوم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جلبک، سارگاسوم آنگوستوفولیوم، نیکل، کینتیک، ایزوترم.
مجله زیست شناسی دریا
شناسه DOI
پژوهشگران سلمان احمدی اسب چین (نفر اول)

چکیده

روشهای حذف فلزات سمی و سنگین از پسابها و فاضلابها در مقایسه با روشهای مرسوم فیزیکی و (Sargassum شیمیایی دارای کارایی بیشتری میباشند. هدف از این تحقیق استفاده از جلبک قهوهای جهت حذف یون نیکل از محلول آبی بود. حذف فلز از پدیده جذب زیستی غیر وابسته angustifolium) به متابولیسم جلبک پیروی میکند و میان کنش بین فلز و سطح جلبک موردبررسی قرار میگیرد. در این تحقیق ایزوترم و کینیتیک حذف فلز سنگین نیکل بهوسیله جلبک مذکور بررسی گردید. جلبک قهوهای از ساحل چابهار دریای عمان جمعآوری گردید. زمان تعادل برای جذب فلز نیکل بهوسیله جلبک در حدود 300 دقیقه بود. ایزوترم جذب نیکل بهوسیله جلبک از معادله لانگمویر تبعیت کرد. بیشینه جذب یون نیکل بهوسیله 0 میلیمول بر گرم وزن خشک جلبک بود، این مقدار در اسیدیته 5، در حدود / جلبک در اسیدیته 5 در حدود 75 در اسیدیته Sargassum angustifolium در R 0/65 میلی مول بر گرم بود. مقدار ضریب همبستگی 2 0 برای ضریب / 54 بود، این مقدار در اسیدیته 5 برابر 992 / آن برابر 05 (bl) 0 و ثابت لانگمویر / 4 برابر 990 بود.