20 بهمن 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان ساخت، مشخصه يابي و بررسي فعاليت آنتي باكتريال نانوهيبريد سه گانه نانولوله هاي كربني– دي اكسيد تيتانيوم– نقره (CNTs-TiO2-Ag)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز تفاله چای نانوکامپوزیت .Fe3O4/Cellulose
مجله نانو مواد
شناسه DOI 000
پژوهشگران مسعود فضل الله پور (نفر اول) ، محمد اکبرزاده پاشا (نفر دوم) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر سوم)

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از روش سل-ژل، هیبرید دوگانه نانولوله کربنی چند دیواره-دی اکسید تیتانیوم ( )MWCNTs-TiO2ساخته شدد و سپس طی یک فرآیند شیمیایی نرم چهار غلظت مختلف 0/1 ،0/08 ،0/06و 0/2مولار محلول آبی نیترات نقره به هیبرید مذکور اضافه گردیدد و هیبریدهای سهگانه نانولولهکربنی-دیاکسیدتیتانیوم-نقره ( )MWCNTs-TiO2-Agبدا چهدار مقددار مختلدف نشسدت نقدره بدسدت آمدندد همچنین هیبرید دوگانه نانولولهکربنی-نقره ( )MWCNTs-Agو نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و نانوذرات نقره به تنهایی به روش شیمیایی سنتز شدند بررسیهای میکروسکوپ الکترونی نشان داد که هیبریدهای دو و سهگانه شدکل گرفتده و ندانوذرات دیاکسدید تیتدانیوم و نقدره بده بدنده نانولولههای کربنی چسبیدهاند پراش پرتو ایکس حضور همزمان ساختار هگزاگوندال نانولولدههدای کربندی و فداز آناتداز ندانوذرات تیتانیدا را در هیبرید سهگانه تایید کرد مشاهده شد که میزان نشست نانوذرات تیتانیا بسیار بیشتر از نقدره اسدت طیدفسدنیی تبددیل فوریده فروسدرص ات دال نانوذرات تیتانیا و نقره به بدنه نانولولهها بدا اسدتفاده از گدروه عداملی کربوکسدیل را تاییدد کدرد مشداهده شدد کده هیبریددهای سدهگانده فاالیدت آنتیباکتریال بسیار بهتری در مقایسه با هیبریدهای دوگانه و نانوذرات تنها از خود نشان میدهند و در بین بداکتریهدای مدذکور، ندانومواد سدنتز شده بیشترین تاثیر را روی باکتری اشریشیا کلای داشتهاند بیشینه ناحیه عدم رشد برابر 13 mmاست که با اسدتفاده از هیبریدد CTA4در برابدر باکتری استافیلوکوک اپیدرمیدیس در حیم 40 μlاز باکتری بدست آمد