18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به کادمیم از فاضلاب کارخانه ی فولاد سازی به عنوان جاذب زیستی و بررسی توانایی آنها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باکتری ها ، تست حداقل غلظت مهاری ، سودوموناس ، pH
پژوهشگران آناهیتا حسینی ضابط (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم)

چکیده

در سالهای اخیر، با گسترش صنعت، شیوه های نوین کشاورزی و تغییر در شرایط آب و هوایی مانند فرایند هوازدگی، آلودگی فلزات سنگین در محیط افزایش یافته است. بنابراین تجمع این فلزات سنگین در اکوسیستم باعث آسیب به سلامتی انسان می گردد. و در میان این فلز های سنگین و سمی، می توان به کادمیم اشاره کرد،که دارای خاصیت بسیار سمی و سرطانی می باشد. تکنیک های مختلف برای اصلاح مکانهای آلوده به فلزات سنگین در حال اجرا است، در میان روشهای مختلف میکروبی ، به نظر می رسد فرایند جذب زیستی در مقیاس وسیع موثرتر باشد. این پژوهش به جداسازی باکتری های بومی موجود در محیط های آلوده که توانایی جذب زیستی فلزسنگین کادمیم را دارند می پردازد. بر اساس تست حداقل غلظت مهاری (MIC) از بین سویه های جدا شده از فاضلاب کارخانه ی فولاد سازی، سویه باکتری انتخاب شده است که بیشترین مقاومت در برابر کادمیم (تا غلظت 5000 میلی گرم بر لیتر ) را داشته است . همچنین بر اساس ویژگی های ریخت شناسی، فیزیولوژیکی، فیلوژنیتیکی، بیوشیمیایی و آزمون مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه باکتریایی منتخب با عنوان باکتری Pseudomonas sp. معرفی گردید. تاثیر فاکتورهای مهم مانند pH ، غلظت زیست توده باکتریایی و دما بر جذب زیستی کادمیم مورد مطالعه قرار گرفته است. بهینه دما و غلظت زیست توده باکتریایی برای جذب زیستی کادمیم به ترتیب ، 35 درجه سانتی گراد و 5/1 گرم بر لیتر بوده ایست. یافته های این تحقیق نشان داد درصد حذف فلز کادمیم بوسیله جاذب زیستی مورد مطالعه تا 85% بوده است، و بهینه فاکتور pH در حدود هفت بوده است. این پژوهش نشان میدهد که باکتری های جدا شده از محیط آلوده به فلز سنگین کارایی مناسبی در جذب زیستی کادمیم دارند و تغییر pH عامل تاثیرگذاری در جذب زیستی قلمداد می گردد. باکتری جداسازی شده Pseudomonas sp. می تواند یک جاذب زیستی کارآمد و مقرون به صرفه برای حذف کادمیم از محیط های آلوده باشد.