18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و شناسایی باکتری های هالوفیل تولید کننده آنزیم پروتئاز قلیایی خارج سلولی از غرب استان مازندران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
باکتری های هالوفیل، جداسازی، آنزیم پروتئاز، کلارآباد
پژوهشگران تماره المحیسن (دانشجو) ، امید جزایری (استاد راهنما) ، سلمان احمدی اسب چین (استاد راهنما)

چکیده

امروزه کاربرد صنعتی آنزیم هایی که در شرایط سخت صنعتی مانند دما و شوری بالا پایدار هستند رو به افزایش است، از این رو تلاش های متعددی در جهت جداسازی این آنزیم ها از اکسترموفیل ها انجام گرفته است که در این میان باکتری های هالوفیل از مهمترین تولیدکننده های این آنزیم ها هستند. هالوفیل ها میکروارگانیسم هایی هستند که قابلیت زنده ماندن در محیط های شور را دارند. آن ها شرایط سخت شوری را تحمل کرده و با تنظیم فشار اسمزی در برابر اثرات تخریبی نمک در محیطشان مقاومت می کنند. هدف از پژوهش حاضر، جداسازی و بررسی صفات باکتری های هالوفیل با قدرت تولید آنزیم پروتئاز قلیایی خارج سلولی است. جداسازی باکتری های هالوفیل در زمان اواسط تابستان و بطور دقیق در تاریخ 11 ماه مرداد سال 1396 از آب و رسوبات چشمه های شور واقع شده در منطقه کلارآباد غرب استان مازندران صورت گرفت. نمونه های رقیق شده روی محیط کشت انتخابی هالوفیل ها MH تلقیح شدند و در غربالگری اولیه تعداد 8 جدایه جداسازی شد. فعالیت پروتئاز سویه ها روی پلیت های حاوی اسکیم میلک آگار بررسی شده و تعداد پنج جدایه، توانایی تولید آنزیم پروتئاز را نشان دادند که از میان آنها جدایه S-6 به عنوان جدایه منتخب انتخاب شد شناسایی شدند مشخصات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و نیز تعیین توالی ژن 16S rRNA نشان داد که باکتری جداسازی شده 100 درصد به Bacillus aryabhattai B8W22 شباهت دارد. مطالعه حاضر اولین گزارش از باکتری های تولید کننده آنزیم پروتئاز قلیایی خارج سلولی چشمه های منطقه کلارآباد است.