18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر ضدباكتريايي عصاره متانولي برگ ازگيل (Mespilus germanica) عليه برخي از باكتري هاي بيماري زاي مواد غذايي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ضدباکتریایی، پاتوژن های مواد غذایی، روش انتشار در دیسک، ازگیل
مجله مجله علوم پزشکی پارس
شناسه DOI
پژوهشگران معین صفری (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم) ، مریم کمالی پور (نفر سوم)

چکیده

زمینه و هدف: امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی در صنعت مواد غذایی یکی از بحث­ های مهم در بیوتکنولوژی می­باشد. ازگیل یکی از گیاهانی است که اثرات درمانی آن از زمان های بسیار دور مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه تعیین اثرات ضد باکتریایی عصاره متانولی برگ درخت ازگیل علیه برخی از باکتری های بیماری زای مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی می باشد. روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، برگ تازه درخت ازگیل از روستای لالم جمع آوری شد. برای تهیه عصاره برگ ازگیل از روش سوکسله استفاده شد. به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی از روش انتشار دیسک و برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی از روش رقیق کردن در محیط مایع استفاده گردید. یافته ها: بیشترین تاثیر ضدباکتریایی این عصاره برروی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با میانگین قطر هاله عدم رشد 83/31 میلیمتر مشاهده گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی موثر بر روی تمامی باکتری ها به استثناء سودوموناس آئروژینوزا 5/62 میلی گرم بر میلی لیتر و حداقل غلظت کشندگی در محدوده 5/62 تا 500 میلی گرم بر میلی لیتر متغیر می باشد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی برگ ازگیل بر روی هر دو گروه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بیماری زای موارد غذایی دارای اثر ضدباکتریایی مطلوبی می باشد، از این رو احتمالاً این عصاره میتواند به عنوان فرآورده گیاهی طبیعی بصورت یک ترکیب ضد میکروبی یا نگه دارنده برای مواد غذایی مدنظر قرار گیرد.