20 بهمن 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان اثرات متقابل ضد باكتريايي اسانس رزماري و اسانس اسطوخودوس روي دو باكتري گرم مثبت و سه باكتري گرم منفي در محيط آزمايشگاهي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اسطوخودوس، رزماری، اثرات ضد باکتریال، اسانس
مجله پژوهشهای سلولی و ملکولی
شناسه DOI
پژوهشگران سلمان احمدی اسب چین (نفر اول) ، محمد جواد مصطفی پور (نفر دوم)

چکیده

اسانسهای روغنی نمونه بعد از خشک شدن گیاه در سایه، به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر جداسازی شدند. اثرات ضد باکتریایی این گیاهان توسط روش انتشار از دیسک وتهیه رقتهای متوالی ارزیابی شدند. به منظور کنترل و استاندارد 1به 2 ، بودن روش، از دیسکهای آنتی بیوتیکی و سویه های استاندارد باکتریال استفاده شد. اثرات متقابل نشان داد که در رقتهای 1 و 1به 4 اثر بازدارنده گیاه اسطوخودوس بر روی پنج باکتری مختلف با هم نسبت به گیاه رزماری بیشتر و معنی دار است. مقایسه میانگین اثرات متقابل قطر هاله ممانعت از رشد بین باکتریها و رقتهای دو گیاه نشان داد که رقت 1 اسانسها بیشترین اثر بازدارندگی را بر باکتری پروتئوس میرابیلیس دارد. همچنین مقایسه اثرات مختلف اسانسهای اسطوخودوس و رزماری روی پنج 1به 2 و 1به 4 اسانس اسطوخودوس بیشترین اثر بازدارندگی را بر باکتری ، باکتری مختلف با یکدیگر نشان داد که رقت 1 پروتئوس میرابیلیس نسبت به باکتریهای دیگر دارد و اثر بازدارندگی آن نسبت به گیاه رزماری بیشتر و معنی دار بود. تعیین میزان اسانس اسطوخودوس و رزماری نشان داد که اثر باکتریواستاتیک اسانسها روی باکتریها به جز باکتری انتروباکتر MBC و MIC فکالیس مشابه است البته اثر باکتریوسایدی اسانسها روی تمام باکتریها بجز باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسمشابه می باشد. ثیر این گیاه را درمقابل رشد Ĥ نتایج روش انتشار از دیسک نیز در مقایسه با دیسکهای آنتی بیوتیک جنتامایسین واسترپتومایسین، ت پنج سویه مورد مطالعه نشان داد.