18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تواناييسيانوباكتري FIsherella ambigua ISC65 در تجزيه زيستي نفت خام
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سیانوباکتری، تجزیه زیستی، نفت خام، کلروفی ل، کروماتوگرافی گازی
مجله پژوهش نفت
شناسه DOI
پژوهشگران معین صفری (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم) ، ندا سلطانی (نفر سوم)

چکیده

هدف اصلی از این مطالعه بررسی توانایی سیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67 در تجزیه زیستی نفت خام و اثر نفت خام بر پاسخ های فیزیولوژیک این سیانوباکتر م یباشد. در این مطالعه تجربی، سیانوباکتری Fischerella ambigua ISC67 از کلکسیون ریز جلب کها تهیه شد . نرخ رشد سیانوباکتری در آزمایه 1% نفت خام در طول موج 750 nm و مقدار کلروفیل در آزمایه های 5/ 0، 1، 2 و 4% نفت خام در طول موج 665 nm با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر انداز هگیری شد. برای تع یین وزن خشک، با استفاده از کاغذ صاف یهای وزن شده، سیانوباکتر از محیط کشت جدا گردید و پس از خشک شدن وزن آنها انداز هگیری شد. میزان تجزیه نفت خام به روش آنالیز کروماتوگرافی گازی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که رشد این سیانوباکتری در حضور نفت خام تقریباً مشابه با نمونه شاهد افزایش می یابد، به طوری که این افزایش نرخ رشد تقریباً مشابه و گاهی کمتر از نمونه شاهد می باشد. همچنین با افزایش غلظت نفت خام، میزان وزن خشک سیانوباکتری در آزمایه های 5/ 0 و 2% نسبت به نمونه شاهد افزایش و میزان کلروفیل در آزمای ههای مختلف نفت خام کاهش می یابد. میانگین تجزیه زیستی هیدرکرب نهای نفتی در آزمایه های روز 14 نسبت به نمونه شاهد 32 / 42 % و در روز 28 به مقدار %54/21 بود. در این مطالعه مشخص شد که سیانوباکتری Fischerella ambigua دارای توانایی بالایی در تجزیه زیستی نفت خام است. لذا نتایج حاصل، بیا نگر قابلیت کاربرد این سیانوباکتری ب هعنوان شاخصی جهت رفع آلودگ یهای نفتی در مناطق آلوده می باشد .