18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر سايتوتوكسيك چالكون سنتتيك جديد حامل گروه4-متوكسي فنيل بر رده سلولي HeLa با روش MTT
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
چالکون؛ HeLa؛ سمیت سلولی؛ MTT
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شناسه DOI شاپا : 7487-1606
پژوهشگران باقر سیدعلیپور (نفر اول) ، مقدسه فاضلی (نفر دوم) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر سوم) ، حمید چشمی (نفر چهارم) ، لیلا سادات الداغی (نفر پنجم)

چکیده

چالکون ها متعلق به رده مهمی از فلاونوئیدها می باشند که فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد سرطانی شان به اثبات رسیده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر سمیت سلولی چالکون سنتتیک جدید بر روی رده سلولی Hela می باشد. موادوروشها: در این مطالعه تجربی که بصورت invitro انجام پذیرفت، سلول های HeLa برای مدت 72 ساعت، تحت تاثیر غلظت های مختلف چالکون قرار گرفته و میزان مرگ ومیر سلول ها با کمک آزمون MTT مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل بااستفاده از روش T-TestStudents آنالیز شده و تغییرات ریخت شناختی نیز با روش های رنگ آمیزی اکریدین اورنج و پروپیدیوم آیوداید بررسی گردید. یافته ها: نتایج ما نشان داد که چالکون سنتتیک جدید در غلظت های مورد مطالعه، رشد سلول های سرطانی را مهار نموده است بصورتی که بالاترین درصد مهار رشد در غلظت µg/ml40 به میزان 44/50 بوده و مقدار IC50 برابر µg/ml 40 بعد از 72 ساعت بدست آمد. نتایج تغییرات مورفولوژیک سلول های HeLa بعد از 24 ساعت نیز احتمال مرگ برنامه ریزی شده سلولی را قوت می بخشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که چالکون جدید دارای اثر مهاری بر رشد رده سلولی سرطانی HeLa می باشد و احتمالا با مکانیسم همچون القاء آپوپتوزیس باعث مرگ سلول های مورد مطالعه می گردد.