18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه پارامترهای سینتیک و ایزوترم، بر جذب غیر فعال فلز کادمیوم بوسیله باکتری جداسازی شده از پساب صنعتی آبکاری غرب تهران
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
باکتری، جذب زیستی، سینتیک، ایزوترم، پساب صنعتی
پژوهشگران احمد رضایی (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم)

چکیده

حذف فلزات سنگین از آب یک نگرانی مهم زیست محیطی است. از آنجا که کادمیوم تجزیه ناپذیر است، از طریق زنجیره غذایی وارد و به دلیل تجمع یافتن در سلول و اندامها اثرات سمی خود را در بدن ایجاد میکند. هدف از این مطالعه جداسازی باکتریهای مقاوم و بررسی جذب زیستی توسط آنها به عنوان جاذب ارزان قیمت برای فلز کادمیوم بود. بر این اساس، 12باکتری از پساب صنعتی جداسازی شدند که مقامترین باکتری به کادمیوم از بین آنها جدایه MS2بود. تاثیر پارامترهای زمان تماس و غلظت اولیه کادمیوم مورد بررسی قرار گرفتند. مدلهای ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ و همچنین سینتیک شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بر جذب زیستی برای جدایه MS2 ارزیابی شدند. حداکثر جذب زیستی برای فلز کادمیوم در غلظت 50میلی گرم بر لیتر، 25دقیقه ابتدایی و مقدار 40/81درصد بدست آمد. دادههای حاصل از این مطالعه تطابق خوبی با مدل ایزوترم لانگمویر ( )R2 =0/9897و سینتیک شبه مرتبه دوم ( )R2 =0/9986نشان دادند. سینتیک جذب سریع در جدایه MS2نشان دهنده مزیت قابل توجه آن برای کاربرد در سیستمهای تصفیه پساب است و میتواند در آب و پساب به عنوان یک جاذب زیستی کارآمد برای حذف فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرد