20 بهمن 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فعالیت آنزیم ماناناز استخراج شده از باکتری های گرمادوست جدا شده از چشمه آب گرم فلکده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ماناناز، صمغ لوبیای لوکاست، فعالیت ویژه، چشمه آب گرم.
پژوهشگران زینب فاشم قاسم (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم) ، زاهد سعدون عزیز (نفر سوم)

چکیده

چکیده آنزیمهای ماناناز میتوانند به طور مؤثری واحدهای مانان و مانواولیگوساکاریدی را هیدرولیز نمایند. یک جدایه به منظور بررسی ماناناز جهت کاربردهای صنعتی بالقوه از چشمه آب گرم فلکده واقع در غرب استان مازندران غربالگری گردید. خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژیکی جدایه بررسی شد. سپس مطالعه روی فعالیت آنزیماتیک باکتری با استفاده از سوبستراهای صمغ لوبیای لوکاست، صمغ عربی و کربوکسی متیل سلولز انجام گرفت. پاسخ به عوامل مختلف مانند دما و pH اولیه بررسی شدند. برای جدایه Z8، هیدرولیز LBG در قیاس با سایر سوبستراها، از فعالیت بالاتری برخوردار بود. فعالیت کل، پروتئین کل و فعالیت ویژه عصاره خام آنزیمی به ترتیب اختصاصیت سوبسترای بتا-ماناناز برای LBG، 958 واحد، 79 میلی گرم و 4/0 ± 12/12 بدست آمد. دمای بهینه فعالیت در 60-50 درجه سانتی گراد و pH برابر با 8 تعیین شد. کلرید جیوه، نیترات سرب و نیترات نقره در غلظت یک میلی مولار، عوامل اصلی بازدارنده این آنزیم بودند. ماناناز جدایه Z8 را می توان در زمینه های شفاف سازی نوشیدنی ها و خوراک دام در نظر گرفت.