18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تجزيه زيستي رنگ اينديگوكارمين بوسيله باكتري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
باکتری Acinetobact baumanni i ، ایندیگوکارمین، تجزیه زیستی
مجله زیست شناسی کاربردی
شناسه DOI 10.22051/JAB.2017.2985
پژوهشگران سلمان احمدی اسب چین (نفر اول) ، حسنی مرادی (نفر دوم) ، رضا تبارکی (نفر سوم)

چکیده

تجزی هزیستی رنگ ایندیگوکارمین استفاده گردید. برای مشاهده تحمل و مقاومت باکتری به رنگ مذکور،در پلیت نوترینت آگار بعد از اتوکلاو کردن ،قبل سفت شدن 100 گرم رنگ اضافه گردید، آنگاه باکتری در آن کشت گردید. رشد باکتری در این حالت نشانه مقاوم بودن باکتری به رنگ است. ازمیان pH های بین 6 تا 10 ، غلظت های 25 تا 250 میلی گرم درلیتر، دمای 30 تا 55 درجه سانتی گراد و مدت زمان 72 ساعت، با ثابت فرض کردن سایر فاکتورها و تنها متغ ییر درنظر گرفتن یک فاکتور در هر مرحله از آزمایش بهترین شرایط به دست آمد. طی آزمایشات صورت گرفته،مشخص گردید، بیشترین رنگبری در دمای 55 درجه سانت یگراد و pH = 10 برای 100 میل یگر مدرلیتر از رنگ ایندیگوکارمین در مدت زمان 66 ساعت به میزان 88 / 98 درصد می باشد. .به بیانی دیگر حدود 99% رنگ در شراط بهینه تجزیه گردید