20 بهمن 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثرات مهاري عصاره گياه رزماري بر روي باكتري هاي گرم منفي و مثبت در شرايط آزمايشگاهي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رزماری، اثرات ضد باکتریال، اسانس، شرایط آزمایشگاهی، سویه های پاتوژن
مجله مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
شناسه DOI
پژوهشگران سلمان احمدی اسب چین (نفر اول) ، محمد جواد مصطفی پور (نفر دوم) ، صدیقه رجایی (نفر سوم)

چکیده

از این رو هدف از این مطالعه، تعیین اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاه رزماری بر روی باکتری های منتخب در شرایط آزمایشگاهی می باشد. مواد و روش ها: اسانس روغنی نمونه بعد از خشک شدن گیاه در سایه، به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر جداسازی شد. اثرات ضد باکتریایی اسانس روغنی توسط روش انتشار از دیسک وتهیه رقت های متوالی ارزیابی گردید. سپس به منظور کنترل و استاندارد بودن روش، از دیسک های آنتی بیوتیکی جنتامایسین و استرپتومایسین و سویه های استاندارد باکتریال استفاده شد . یافته های پژوهش: بر اساس نتایج حاصل، Proteus mirabilis و Enterococcus faecalis به ترتیب حساس ترین 1 و / 1 و 4 /2 ، و مقاوم ترین باکتری ها نسبت به رقت های 1 Enterococcus faecalis و Escherichia coli حساس ترین 1 اسانس بودند / 1 و 14 /22 ،1/11 ،1/ باکتری ها نسبت به رقت های 8 . ارزیابی نتایج روش انتشار از دیسک در مقایسه با دیسک های آنتی بیوتیک، تاثیر این گیاه را در مقایسه با دیسک های جنتامایسین و استرپتومایسین، در مقابل رشد پنج سویه Staphylococcus aureus ATCC1885 ، Staphylococcus epidermidis ATCC 2405 ، Enterococcus faecalis ATCC2321 ، Escherichia coli ATCC 1652 و Proteus mirabilis ATCC 2601 نشان داد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که اسانس گیاه مورد مطالعه می تواند جایگرین داروهای شیمیایی برای درمان عفونت ها شود. البته همه اثرات این اسانس ها باید به دقت در in vivo و in vitro بررسی شوند.