18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جذب زیستی فلز سنگین نیکل توسط باکتری هالوفیل جداسازی شده از تالاب میانکاله
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جذب زیستی، فلز نیکل، تالاب میانکاله ، باکتری نمک دوست
پژوهشگران نفیسه ترابی (دانشجو) ، فاطمه کاردل (استاد راهنما) ، سلمان احمدی اسب چین (استاد مشاور)

چکیده

نیکل از جمله فلزات سنگین می باشد که می تواند بخاطر حضور در اکوسیستم های آبی نظیر تالاب ها و پایدار بودنش درمحیط، در موجودات زنده تجمع یابد. بنابراین حذف این فلزات بخصوص توسط جاذب های زیستی (باکتری، قارچ، جلبک، مخمر و ضایعات کشاورزی و...) بدلیل مقرون به صرفه بودن، تولید لجن کمتر، دوستدار طبیعت بودن دارای اهمیت می باشند. از میان جاذب های زیستی باکتری ها بدلیل داشتن نسبت سطح به حجم بالا و جایگاه هایی با پتانسیل بالا جذب شیمیایی، اندازه کوچک، توانایی رشد تحت شرایط کنترل شده و مقاومت به گستره وسیعی از شرایط محیطی، جاذب های بسیار مناسبی می باشند. در این مطالعه تالاب میانکاله که یکی از تالاب های مهم ثبت شده بین الملی می باشد بعنوان محل نمونه برداری آب و رسوب انتخاب شد. باکتری نمک دوست گرم مثبت با کشت نمونه ها در محیط کشت باکتری های نمک دوست (MH)، نوترینت آگار و با رنگ آمیزی گرم انتخاب شد. سپس مقاومترین سویه نسبت به فلز نیکل با استفاده از تست حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC)، از بین سویه های خالص جدا شد. سپس سویه نمک دوست منتخب از نظر ویژگی های فنوتیپی و فیلوژنتیکی (16S rRNA) مورد مطالعه قرار گرفت. پس از شناسایی سویه، به بررسی سینتیک، توانایی جذب فلز توسط بیومس باکتری های مرده و باکتری های زنده، بهینه سازی شرایط جذب و انتخاب مدل ایزوترم مناسب، بررسی برهمکنش های نیکل- باکتری با استفاده از تبدیل فوریه مادون قرمز ( (FT-IRو بررسی مورفولوژی سطح سویه بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی پرداخته شد. سویه منتخب بیشترین قرابت را با سویه Halobacillus faecis داشت. بررسی سینتیک، جذب 14/36درصدی را در 5 دقیقه ابتدایی آزمایش نشان داد که تا دقیقه 240ام این مقدار به 87/50درصد رسید. این یافته ها بیانگر سرعت جذب بالا در ابتدای آزمایش و کاهش سرعت و میزان جذب با گذشت مدت زمان معین می باشد. همچنین نتایج نشان دادندکه توانایی جذب فلز نیکل توسط بیومس باکتری زنده mg/g 76/69 و برای بیومس باکتری مردهmg/g 08/44 بود. جذب زیستی نیکل توسط سویه KN57 با مدل درجه دوم کاذب با ضریب همبستگی بیش از 99/0مطابقت داشت. pH، دما، شوری، میزان جاذب و غلظت اولیه فلز نیکل بهینه به ترتیب 7، °C30 ، 10%، g/lit1 و mg/lit 150بدست آمدند. داده های جذب زیستی با مدل ایزوترم لانگمویر با ضریب همبستگی بیش از 98/0 به خوبی برازش داده شدند. با تو