20 بهمن 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
کینتیک، ترمودینامیک و مطالعه جذب زیستی فلز نیکل بوسیله باکتری های جدا شده از شرق استان کردستان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جذب زیستی، نیکل، باکتری، ایزوترم،سینتیک
پژوهشگران کژال آسیوس (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم)

چکیده

چکیده جذب زیستی یک فن آوری امیدوارکننده برای حذف و بازیابی یون های فلزی از فاضلاب و محلول های آبی به دلیل کم هزینه بودن آن، اثربخشی بالا در غلظت های پایین و سازگاری با محیط زیست و طبیعت است. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی سویه های باکتریایی از منطقه قروه و ارزیابی میزان جذب زیستی نیکل توسط این سویه ها با استفاده از دستگاه های FT-IR و SEMمورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا باکتری مورد نظر جداسازی و با روش های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی گردید. تاثیر پارامترهایی نظیر pH، زمان تماس، جرم جاذب و غلظت اولیه نیکل بر میزان جذب، بررسی و مقادیر بهینه این پارامترها تعیین گردید. همچنین بهینه سازی شرایط جذب فلز بوسیله باکتری مورد مطالعه، بررسی گروه های عاملی موثر در جذب، بوسیله آنالیز دستگاهی FT-IR و دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و در ادامه ایزوترم داده های تجربی با استفاده از معادلات لانگمیر، فروندلیچ و تمکین مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تعیین بهترین مدل سینتیک جذب یون های نیکل، ازمعادلات سینتیک شبه درجه اول، شبه درجه دوم و الوویچ استفاده گردید. مطالعه حاضر نشان داد ظرفیت جذب به پارامترهایی نظیر pH، زمان تماس، جرم جاذب وغلظت اولیه یون های نیکل وابسته است. بهینه pH درحدود 9/5 ، زمان تعادل در حدود 120 دقیقه، ایزوترم جذب فلز از مدل لانگمیر پیروی کرده و ماکزیمم جذب فلز به میزان 36/0 میلی مول بر گرم بوده است. با استفاده از FT-IR گروهای درگیر شامل کربوکسیل، هیدروکسیل و آمین بوده است. باکتری مورد مطالعه از جنس میکروکوکوس بوده است.