20 بهمن 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تعیین خصوصیات باکتریهای نمکدوست و تحملکننده نمک تولیدکننده آنزیمهای لیپاز و پروتئاز جداشده از چشمههای بادابسورت
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
باکتریهای هالوفیل، آنزیمهای هیدرولازی خارجسلولی، لیپاز، پروتئاز، تخلیص آنزیم، بادابسورت.
پژوهشگران لیلا ستاری فقیهی (دانشجو) ، سلمان احمدی اسب چین (استاد راهنما) ، باقر سیدعلیپور (استاد راهنما)

چکیده

یکی از بزرگترین زیر-گروههای اکسترموفیلها به میکروارگانیسمهای هالوفیل تعلق دارد که میتوانند در گستره وسیعی از غلظت بالای نمک زنده بمانند. هالوفیلها بر اساس نیازشان به نمک، در سه دسته طبقهبندی میشوند؛ هالوفیلهای ضعیف، نسبی و افراطی. در دهههای اخیر، پروتئینها و محلولهای سازگار آلی هالوفیلها، به عنوان یک ابزار مهم برای مقاصد صنعتی در نظر گرفته شدهاند. هالوزیمها )آنزیمهای باکتریهای نمکدوست( به واسطه توانایی بالقوهشان در ثباتی که در شرایط سخت فرآیندهای صنعتی دارند؛ نقش حیاتی در برنامههای کاربردی بیوتکنولوژی بازی میکنند. هدف از مطالعه حاضر؛ جداسازی و بررسی صفات باکتریهای نمکدوست و تحملکننده نمک با توانایی تولید آنزیمهای هیدرولازی خارجسلولی مانند لیپاز و پروتئاز و تخلیص یکی از آنزیمهای انتخابی است. نمونهبرداری از آب، خاک، لجن و رسوب دو چشمه آب شور و معدنی بادابسورت، مازندران، ایران، در اوایل پاییز 1394 انجام شد. دو محیطکشت انتخابی ) MH و SWN ) با اسیدیتههای مختلف آماده شدند. به منظور خالصسازی باکتریهای نمکدوست؛ نمونهها چندین بار روی محیطهای کشت تجدید کشت شدند . پس از بررسی ریختشناسی، آزمونهای بیوشیمیایی و همچنین تولید 9 آنزیم هیدرولازی بررسی شد. جدایههایی با توانایی تولید آنزیمهای لیپاز و پروتئاز، برای آنالیز ژن 16S rDNA ا نتخاب شدند. شرایط رشد بهینه هر جدایه مورد مطالعه قرار گرفت. یک تولیدکننده پروتئاز برای مطالعات بیشتر و تخلیص آنزیم انتخاب شد. جهت تخلیص پروتئاز از ستونهای کروماتوگرافی تعویض یونی ) Q-Sepharose ( و ژل فیلتراسیون ( Sephadex G-200 ( استفاده گردید. در هر مرحله از تخلیص، سنجش فعالیت آنزیم پروتئاز انجام شد. جهت نشان دادن وزن مولکولی آنزیم از ژل الکتروفورز SDS-PAGE استفاده گردید . از چشمههای بادابسورت در اولین مرحله 63 جدایه غربالگری شد. جدایههای چشمه آب شور و جدایههای چشمه آب معدنی به ترتیب با حروف انگلیسی " S " و " A " نامگذاری شدند. بر اساس صفات ریختشناسی و بیوشیمیایی، 24 جدایه انتخاب و از نظر تولید آنزیمهای خارجسلولی مطالعه گردیدند. با توجه به تولید آنزیمهای لیپاز و پروتئاز توسط جدایهها، 7 جدایه برای آنالیز ژن 16S rDNA انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که این جدایهها به جنسهای ز هالوموناس، مارینوباکتر، ویبریو، پلنوکوکوس، آیدیومارینا و ویرجیباسیلوس تعلق دارند