18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان حذف نيكل به وسيلۀ باكتري ويرجي باسيلوس جداشده از چشمۀ باداب سورت و بهينه سازي مؤلفه هاي جذب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
باکتری ویرجی باسیلوس نیکل ایزوترم گروه های سطحی جذب زیستی
مجله مهندسی شیمی ایران
شناسه DOI DOR: 20.1001.1.17355400.1400.20.114.1.2
پژوهشگران سلمان احمدی اسب چین (نفر اول)

چکیده

چکیده اساس این تحقیق بر نمونه برداری از بخش های مختلف چشمۀ باداب سورت ساری، شامل آب، خاک و لجن استوار است. تأثیر مؤلفه هایی نظیر pH ، زمان تماس، مقدار زیست تودۀ باکتریایی و غلظت اولیۀ یون فلزی نیکل بر میزان جذب بررسی شد. زمان تعادل نهایی در این آزمایش برابر هشت ساعت بوده؛ اما در نیم ساعت اولیه بیشترین جذب انجام گرفته و pH بهینه در حدود هشت بوده است. هم دمایی حذف یون از معادلۀ مدل لانگمویر تبعیت کرده و بیشینۀ ظرفیت جذب یون فلزی مذکور به مقدار 51/0 میلی­مول بر گرم وزن خشک سلول، ثابت لانگمویر 01/49، R2 در حدود 994/0 بوده است. با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) زیست تودۀ باکتریایی به تنهایی و زیست توده به همراه فلز مشخص شد، گروه های کربوکسیل، هیدروکسیل و آمین، گروه­های اصلی درگیر در فرایند جذب هستند. سویۀ باکتری مورد مطالعه، میله ای شکل، رشته ای،گرم مثبت، دارای آنزیم کاتالاز، نامتحرک و بر اساس آنالیز ژن16S rDNA به جنس ویرجی باسیلوس تعلق دارد. بیشترین میزان جذب یون نیکل در زمان های اولیه رخ داده است؛ بنابراین به نظر می­رسد که باکتری جداسازی شده برای استفاده در سطح صنعتی و همچنین برای مقاصد زیست فناوری مناسب خواهد بود. جذب در زمان­های اولیه غیر فعال بوده، آن گاه با گذشت زمان جذب به آرامی و آهستگی به صورت فعال ادامه یافته است. باکتری به دو شکل زنده و مرده دارای کارایی جذب مناسبی بوده است