19 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تولید آنزیم پکتیناز توسط باکتریهای نمکدوست تالاب میانکاله
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
غربالگری، نمکدوست، پکتیناز، میانکاله
پژوهشگران صدیقه رجایی (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم) ، باقر سیدعلیپور (نفر سوم)

چکیده

آنزیم پکتیناز یکی از مهمترین آنزیمهای صنعتی جهان محصوب میشود که از طیف وسیعی از میکروارگانیسمها مانند باکتریها و قارچها تولید میشود. این آنزیم استفادههای زیادی در صنایع آبمیوهسازی، نساجی و روغنکشی دارد. پروسههای صنعتی همواره در شرایط فیزیکی و دارند، حائز اهمیت است. pH شیمیایی خاصی انجام میشود. بنابراین وجود آنزیمهایی که فعالیت بهینه در رنجهای مختلف نمک، دما و باکتریهای نمکدوست تولیدکننده مناسب برای این آنزیمها میباشند. در این مطالعه نمونهها از تالاب میانکاله واقع در استان مازندران برای جداسازی باکتریهای هالوفیل کشت داده (Moderate Halophiles medium) MH جمعآوری شدند. همه نمونه ها در محیطکشت ویژه 7,5 ، دمای 35 و pH . شدند. غربالگری باکتریهای تولیدکننده آنزیم پکتیناز در محیط کشت پکتیندار به عنوان تنها منبع انرژی صورت گرفت نمک 5 درصد به عنوان شرایط بهینه مورد نیاز باکتریها جهت تولید آنزیم در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که از میان 6 جدایه منتخب 3 پس از انکوباسیون در دمای 35 به مدت 7 روز و با استفاده از محلول لوگل با ظهور هاله شفاف اطراف کلنیها R و 32 R18 ،R جدایه 11 توانایی تولید آنزیم را از خود نشان دادند. با توجه به تولید آنزیم پکتیناز این جدایهها میتوانند کاندید مناسبی برای کاربردهای صنعتی باشند.