20 بهمن 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان ارزيابي آثار ضدباكتريايي عصارههاي اتانولي آويشن، رازيانه، جعفري، گشنيز و پونه بر باكتريهاي استافيلوكوكوس اورئوس (ATCC 33591) ، اشريشياكلاي ) ATCC 23591 (، كلبسيلا (ATCC 10031) و سالمونلاتيفي موريوم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آویشرن، پونه، ج دری، رازیانه، عصارة اثر ضدباکتری،گشنیز.
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شناسه DOI
پژوهشگران مظاهر قربانی (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم) ، حسن رضایی (نفر سوم)

چکیده

قدمه بررسرری روی اثر ضردمیکروبی عصرارههای گیاهی و ترکیبات طبی ی نشران داده اسرت که گیاهان، منابع بالقوهای از عوامل ضرردعدونت هسررتند. این امر م ر ی ترکیبات جدیدی را بهدنبال داشررته اسررت. با توجه به آثار ضرردمیکروبی گزارش شررده متداوت، اثر ضررد باکتری عصررارة اتانولی آویشررن، رازیانه، ج دری، گشررنیز و پونه بر باکتریهای استا یلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلای، کلبسیلا و سالمونلا تیدی موریوم بررسی شد. مواد و روشها در این مطال ه پس از جمعآوری گیاه آویشن، رازیانه، ج دری، گشنیز و پونة عصارهگیری به روش تیسراندن با حلال اتانول 36 درصد انجام شد. سپس عصاره، تغلیظ و تشک شد. بررسیآثار ضدمیکروبی عصارههای حاصل با روش دیسک کاغذی، میکروپلیت و روش رقتهای متوالی در لوله بر میکرو ارگانیسمهای استا یلوکوکوس اورئوس (ATCC 33591) ، اشرریشیاکلای (ATCC 23591) ، کلبسیلا (ATCC 10031) و سالمونلاتیدی موریوم انجام شرد و با آنتیبیوتیکهای پنیسریلین، کلرامدنیکل، تتراسرایکلین، نالیدیکاسرید، سریپرو لوکسین و جنتامایسین مقایسه شد و MIC )حداقل غلظت مهارکنندگی( MBC )حداقل غلظت کشندگی( ت یین شد. یافتهها عصرارة اتانولی آویشن، ج دری، رازیانه، گشنیز و پونه در بررسی به روش انتشار و دیسک کاغذی، تأثیری بر مهار رشرد کلبسریلا، اشرریشریاکلای و سرالمونلا نداشتند. بیشترین اثر مهار رشد روی استا یلوکوکوس با عصارة آویشن مشاهده شد. کمترین اثر مهاری رشد هم مربوط به عصارة رازیانه براستا یلوکوکوس بود. نتیجهگیری نتایج حاصل بیانگر اثر ضد باکتری عصارة اتانولی آویشن بر استا یلوکوکوس است.