20 بهمن 1401
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و مطالعه سویه باکتریایی بومی تجزیه کننده نفت با بیشترین عملکرد از خاک پالایشگاه نفت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هیدروکربن های نفتی، باکتریهای تجزیه کننده نفت، تجزیه زیستی، بیوسورفکتانت
پژوهشگران سحر عباسی (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم) ، سید رضا نبوی (نفر سوم)

چکیده

هدف از این تحقیق جداسازی و مطالعه سویه باکتریهای بومی تجزیه کننده هیدروکربن های نفتی از خاک آلوده به نفت خام جهت زیست پالایی خاک آلوده به نفت است. نمونه خاک واجد باکتری های بومی تجزیه کننده نفت از پالایشگاه نفت تهران واقع در شهر ری جمع آوری گردید. محیط کشت نوترینت آگار به عنوان محیط پایه و از محیط کشت اختصاصی R2A به منظور بالابردن احتمال جداسازی باکتری های تجزیه کننده نفت استفاده گردید. با کشت باکتری ها روی محیط بلادآگار باکتری های دارای همولیز بتا که مولد بیوسورفکتانت هستند جداسازی و خالص سازی شد. از بین 8 جدایه 4 جدایه دارای همولیز بتا بودند. سپس این میکروارگانیسم های بومی جداسازی شده با محیط کشت مایع و یک درصد نفت خام به عنوان تنها منبع کربن مجاور شدند تا میزان تجزیه زیستی نفت خام مشاهده گردد. تست های بیوشیمیایی برای جدایه s-1cانجام گرفت. بررسی تجزیه نفت خام از طریق آنالیز نمونه ها با اسپکتروفوتومتری در طول موج 420و 600 نانومتر انجام گرفت. سویه باکتریایی با بیشترین توانایی امولسیفیکاسیون به عنوان سویه منتخب با 71% تجزیه قرار گرفت.