18 خرداد 1402
سلمان احمدي اسب چين

سلمان احمدی اسب چین

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: --
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان جذب زيستي كروم به وسيلۀ سارگاسوم ايليسيفوليوم، سينتيك و بهينه سازي با استفاده از طراحي روش سطح پاسخ (RSM)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جذب زیستی فلزات سنگین سارگاسوم ایلیسیفولیوم 6+Cr روش سطح پاسخ
مجله زیست شناسی میکروارگانیسم ها
شناسه DOI 10.22108/BJM.2020.120748.1258
پژوهشگران عمران عبدی (نفر اول) ، سلمان احمدی اسب چین (نفر دوم) ، رضا تبارکی (نفر سوم)

چکیده

مقدمه: آلودگی محیط زیست به ویژه با فلزات سمی و سنگین از مشکلات اساسی در چند دهۀ اخیر است؛ بنابراین حذف این آلاینده ها از محیط زیست اهمیت فراوانی دارد. مواد و روش‏‏ها: در این پژوهش، جذب زیستی فلز کروم شش ظرفیتی (6+Cr) به وسیلۀ جلبک قهوه ای سارگاسوم ایلیسیفولیوم بررسی شد. میزان جذب محلول های حاوی فلز 6+Cr در طول موج 540 نانومتر با دستگاهUV-VIS اندازه گیری شد. همچنین مؤلفه های تأثیرگذار در جذبْ نظیر غلظت اولیۀ فلز، مقدار جلبک، اسیدیته، دما و زمان تماس مطالعه شد. از مدل های ایزوترم لانگمویر و فروندلیش برای بررسی مطالعات تعادلی هم دمایی استفاده شد. نتایج: بیشینۀ ظرفیت جذب فلز، 203 میلی گرم بر گرم وزن خشک سارگاسوم ایلیسیفولیوم مشاهده شد. داده های آزمایشگاهی با مدل سنتیک «شبه درجۀ دوم» بهتر توصیف شد. با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) برمبنای نرم افزار آماریMinitab14.1، شرایط بهینۀ بیشینۀ ظرفیت جذب به قرارِ زیر به دست آمد:اسیدیته برابر با 2، مقدارجاذب 2/0گرم بر لیتر، غلظت اولیۀ فلز 200 میلی گرم بر لیتر، دمای 25 درجۀ سانتی گراد و زمان تعادل 7 ساعت. بحث و نتیجه‏گیری: نتایج نشان داد ایزوترم فروندلیش برای توصیف سیستم، مناسب تر است. مطالعات ترمودینامیکی نیز نشان داد فرایند گرمازا و خودبه خودی است و با گذشت زمان بی نظمی افزایش یافته است. گروه های عاملی موجود در دیوارۀ سلولی سارگاسوم ایلیسیفولیوم، موجب احیای بیشتر فلز کروم شش ظرفیتی 6+Cr به کروم سه ظرفیتی 3+Cr شده و مقداری دیگر از کروم (3+Cr) داخل محلول باقی مانده است. با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) مشخص شد گروه های آمینو، کربوکسیل، سولفونیک اسید و هیدروکسیل در فرایند جذب کروم توسط جلبک نقش اصلی را دارند.